Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(X.26.) önkormányzati rendelete

a hirdető- és reklámhordozók elhelyezési szabályairól

Hatályos: 2018. 03. 30

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a településkép védelméről szóló2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §-ára, a reklámtáblák, a reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendelet rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések


  1. §


A jelen rendelet célja Rábapatona község történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi nevezetességeinek védelme, valamint a település arculatának megőrzése érdekében a közterületeken és a közterületekről látható területeken, épületeken, építményeken a településképi és közlekedési szempontok figyelembe vételével hirdetések, reklámhordozók elhelyezésének szabályozása.


  2. §


  A rendelet területi hatálya kiterjed Rábapatona község közigazgatási területére, személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki, vagy amely a község területén hirdetést, reklámhordozót kíván elhelyezni.

  Hirdetés, reklámhordozó elhelyezésének általános előírásai


  3. §


  1. Hirdetés csak vízoldékony ragasztóval helyezhető el és csak az arra kijelölt reklámhordozóra.


  1. Műemlékvédelem alatt álló, valamint helyi védelemre javasolt épületekre semmilyen hirdetés nem helyezhető el.


  1. Szórólap csak a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető.


  1. A tevékenységre utaló cégtáblát a tevékenység szüneteltetése alatt vagy annak megszűnését követően haladéktalanul el kell távolítani.


  1. Hatósági hirdetményt olvashatatlanná tenni vagy leszakítani tilos.

  4. §


  1. Választási plakát külön törvényben meghatározottak szerint, jelen rendeletben foglalt kivételekkel helyezhető el.


  1. Nem lehet választási kampány során választási plakátot elhelyezni:


  a) a műemlékvédelem alatt álló, valamint helyi védelemre javasolt középületeken, annak kerítésén,

  b) közparkok területén és kerítésén,

  c) játszótereken és azok kerítésén,

  d) valamennyi közterületen álló szobron, emlékművön és növényzeten,

  e) közút/járda szilárd burkolatának felületén, telefonfülkén, autóbuszvárón, közterület berendezésén (pl: utcabútor, szemetes edény, virágtartó, tűzcsap).

  5. §


  (1) A reklámhordozóknak a meglévő épített- és természetes környezetbe illőnek kell lennie.


  (2) A polgármester által kiadott igazolás érvényességi ideje minden esetben egyedileg, a bejelentés tartalmára tekintettel kerül meghatározásra.


  (3) Műemlékvédelem alatt álló és helyi védelemre javasolt épületekre reklámhordozót csak az épületben tevékenységet végzők helyezhetnek el.


  (4) A cégtábla és a cégfelirat szövegének magyar nyelven meg kell jelennie.

  6. §


  1. Reklámhordozót úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve közterület esetén a közterület fenntartási munkáit.


  1. A reklámhordozók közutak felett, alatt, melletti elhelyezését külön törvény szabályozza.


  1. Nem helyezhető el reklám:

  a) közterületen álló fákon;

  b) emlékműveken;

  c) szobrokon.


  1. Nem helyezhető el reklám a közút, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatának felületén (festés, ragasztás, festékszórás, stb.)


  1. Rábapatona község közigazgatási területén, közterületen, közterületbe benyúlóan és közterületről látható magánterületen minden, bármilyen technikával készült reklámberendezés elhelyezéséhez, meglévő átalakításához, helyreállításához településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni a polgármesternél – mely bejelentés e rendelet 1. mellékletét képezi.


  1. Amennyiben a közterületen álló reklámhordozón nem azonosítható a tulajdonos, üzemeltető és annak elérhetősége, a reklámhordozót a közterület kezelője, vagy tulajdonosa külön értesítés nélkül elbontja.


  1. A településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése vagy a bejelentés elmulasztása esetén a polgármester településképi kötelezés formájában önkormányzati hatósági döntéssel elrendelheti a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését.

  Záró rendelkezések


  7. §


  1. Az e rendelet előírásainak megszegésével elhelyezett reklámhordozókat a reklámhordozó tulajdonosa a felszólítást követő - ha jogszabály kivételt nem tesz - 8 napon belül köteles saját költségén eltávolítani.


  1. Amennyiben a reklámhordozó eltávolítását a reklámhordozó tulajdonosa a felszólítás ellenére nem hajtja végre, a jegyző vagy közterület tulajdonos nevében eljáró polgármester intézkedik a végrehajtásáról.


  1. Az e §-ban meghatározott eljárások befejezéséig a reklámhordozó tulajdonosának újabb reklámhordozó elhelyezésére nem adható engedély.

  8. §


  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Mellékletek