Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2017. 04. 28

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32 cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, továbbá a hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjazásról, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


 1. §


A rendelet hatálya Rábapatona Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötés (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) társadalmi ünneplése során az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevő személyekre terjed ki.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai


2. §


 1. Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet.


 1. Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.


 1. Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


 1. A 2. §-ban szereplő szabályoktól a 3. § (2) bekezdésében foglalt esetekben lehet csak eltérni.

Az anyakönyvi események díjazása


3. §


 1. Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja: 0 Ft. Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Rábapatona, Kossuth utca 18.


 1. Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegetett állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

4. §


 1. Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.


 1. Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja: 0 Ft.

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke


5. §


1.  A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenkénti bruttó 15.000,- Ft összegű díjazás illeti meg.


2. A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenkénti bruttó 15.000,- Ft összegű díjazás illeti meg.


Hatálybalépés


6. §


 1. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


 1. Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet.