Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 08. 09 - 2018. 02. 20

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre.


2.§ (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.


(3) A Karancsberényi Margaréta Óvoda a II. címet alkotja.


A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 69.283.971 forintban állapítja meg, a Karancsberényi Margaréta Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 13.301.649 forintban állapítja meg.


[1](2) A Képviselő-testület a költségvetés 87.538.021 Ft főösszegen belül a Karancsberény Önkormányzat kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:


- a felhalmozási célú bevételt                                                          3.500.000 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                            7.402.779 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                                              69.725.701 Ft-ban

Intézményi működési bevétel                                                         11.807.508 Ft-ban

Működési célú támogatás                                                               48.128.193 Ft-ban

ebből:

   Egyéb műk. célú tám. ÁHB                                                          48.128.193 Ft-ban

   Egyéb műk. célú tám. ÁHK                                                                          0 Ft-ban

   Közhatalmi bevétel                                                                         9.790.000 Ft-ban

   Finanszírozási bevétel                                                                                  0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                                         55.725.213 Ft-ban

személyi juttatás                                                                              20.239.840 Ft-ban

Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO                                        2.644.478 Ft-ban

Dologi kiadások                                                                               16.352.989 Ft-ban

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                      4.205.000 Ft-ban

Egyéb működési célú kiadás                                                          12.282.906 Ft-ban

ebből:

   Elvonás és befizetés                                                                       2.656.906 Ft-ban

   Egyéb műk. c. tám. ÁHB                                                                 8.576.000 Ft-ban

   Egyéb műk. c. tám. ÁHK                                                                 1.050.000 Ft-ban

- tartalékot                                                                                         10.026.922 Ft-ban

- finanszírozási kiadás                                                                     14.383.107 Ft-ban

- tárgyévi hiány                                                                                 14.312.320 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                         14.312.320 Ft-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                            0 Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                                 14.312.320 Ft-ban


A Képviselő-testület a költségvetés 13.302.095 Ft főösszegen belül a Karancsberényi Margaréta Óvoda kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:


- a felhalmozási célú bevételt                                                                         0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                                          0 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                                              13.276.599 Ft-ban

Intézményi működési bevétel                                                                93.000 Ft-ban

Egyéb működési célú támogatás                                                                   0 Ft-ban

ebből:             

   Egyéb műk. célú tám. ÁHB                                                                          0 Ft-ban

   Egyéb műk. célú tám. ÁHK                                                                          0 Ft-ban

   Közhatalmi bevétel                                                                                       0 Ft-ban

   Finanszírozási bevétel                                                                  13.183.599 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                                         13.302.095 Ft-ban

   személyi juttatás                                                                             8.770.040 Ft-ban

   Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO                                     2.307.609 Ft-ban

   Dologi kiadások                                                                              2.224.446 Ft-ban

   Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                                 0 Ft-ban

   Egyéb működési célú kiadás                                                                       0 Ft-ban

ebből:             

   Elvonás és befizetés                                                                                    0 Ft-ban

   Egyéb műk. c. tám. ÁHB                                                                              0 Ft-ban

   Egyéb műk. c. tám. ÁHK                                                                              0 Ft-ban

- tartalékot                                                                                                        0 Ft-ban

- finanszírozási kiadás                                                                                    0 Ft-ban

- tárgyévi hiány                                                                                       25.496 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                               25.496 Ft-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                            0 Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                                       25.496 Ft-ban


 (3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 6 főben határozza meg, ebből közfoglalkoztatott létszám 1fő,a Karancsberényi Margaréta Óvoda létszámkerete 3 fő.


4.§  (1) A 2017. évi önkormányzati költségvetés mérlegét címenként az 1.1 számú melléklet tartalmazza. 


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.


(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


(6) A 2017. évben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

5. § A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.


(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    


(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     


(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.


(5)  Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.


(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1-9.2., mellékletek szerint határozza meg.


(8) Az Önkormányzat a kiadások között 11.214.772 Ft általános tartalékot állapít meg.

(9) A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként az 5.sz. tájékoztató tábla mutatja be.

 (10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. sz. tájékoztató tábla szerint fogadja el a Képviselő-testület.


(11) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti

részletezettséggel a 3. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


(12) A Karancsberény Községi Önkormányzat 2015-2016-2017 évi  várható mérlegét az 1.sz.tájékoztató tábla mutatja be.


6. § A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.


(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.


(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


(8) Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.


(9) Az önkormányzat a gazdálkodás során az évközben átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(10) Az (9) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(11) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. Az 500 eFt feletti, nem működési célú kifizetésekről a polgármester rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.


(12) A polgármester az előreláthatólag 200 eFt-ot meghaladó mértékű munkákra több helyi vállalkozótól kérjenek írásban ajánlatot. Köteles a legtakarékosabb gazdálkodást folytatni, kiadásainak csökkentése érdekében az anyagok, eszközök beszerzése lehetőség szerint a kedvezményes akciók kihasználásával történjen.


(13) Kötelezettséget vállalni 100.000,- Ft felett csak írásban lehet, melyhez szakmai indoklást mellékelni kell. Egyéb kötelezettség vállalás esetében 250.000,- Ft alatt a polgármester saját hatáskörben dönthet, 250.000,- Ft felett a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A szakmai jellegű beszerzések és szolgáltatások számláin a szakmai teljesítést igazolni kell az óvoda vezetőjének illetve a polgármesternek.


(14) A köztisztviselők 2017. évre vonatkozó illetményalapja 38.650 Ft.


(15) A középfokú és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.


(16) Az SZMSZ 30. paragrafus (8) bekezdése alapján az Önkormányzat éves reprezentációs költség előirányzata 150 eFt. A reprezentációs kiadás elszámolását a pénzügyi szabályoknak megfelelően kell elvégezni.


 (17) A Nagyarany Bt. által üzemeltetett konyhán a gyermek és felnőtt étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj 2015. január 1-től az alábbi (Ft/nap):


                                                             Nyersanyag           25 % rezsi             intézményi

                                                                költség                  térítés                      térítés

 - Margaréta Óvoda

      Összesen:                                             340                         85                       425


A szülők által fizetett személyi térítési díjhoz az éves költségvetés terhére az önkormányzat gyermekenként nettó 74 Ft/fő/étkezési nap összeggel járul hozzá.


(18) Az önkormányzat dolgozói részére - a 2017. évi költségvetési törvény szabályozása alapján – a béren kívüli juttatásokat cafetéria rendszerben biztosítja.

A cafetéria tervezett bruttó keretösszege: 200.000 Ft/év

A munkavállalók ezen keretösszegek függvényében nyilatkoznak arról, hogy 2017. évben milyen juttatásokat szeretnének igénybe venni a cafetéria szabályzatban rögzítetteknek megfelelően.

A köztisztviselőket havi 1000 Ft bankszámlaköltség térítés illeti meg.


7. § Az előirányzatok módosítása


(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.


(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vásárolt közszolgáltatás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


9. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-től kell alkalmazni.Karancsberény, 2017. február 23.
Csabainé Freistág Erzsébet                                                                 Lantos Ibolya

           polgármester                                                                                  jegyzőA rendelet kihirdetésre került.


Karancsberény, 2017. február 24.
                                                                                                          Lantos Ibolya

                                                                                                               jegyző


[1]

A rendelet szövegét a 11/2017. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. augusztus 9-től

Mellékletek