Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.6.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 6/2005. (IV.20.) rendelet módosításáról.

Hatályos: 2013. 08. 06Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi

II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1. §

tekintetében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket

rendeli el:


1. §


Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek

használatáról 6/2005. (IV.20.) rendelete  a következő alcímmel, és 13/A-13/G. §-sal egészül ki:


„A közterületek filmforgatási célú igénybevétele


13/A. §

(1) Karancsberény településen filmforgatási célú használat szempontjából turisztikailag kiemelt terület nincs.


13/B. §

(1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a hatvan napot nem haladhatja meg.

(2)  A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében az 1000 m2-t nem haladhatja meg

(3) Filmforgatás céljából csak úgy lehet közterületet lezárni, ha a közúti közlekedés forgalom eltereléssel biztosított.

                                            

13/C. §

(1) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés  alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül  megszünteti.

(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

(3) Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(4)  A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti helyzet  megszűnését, vagy,  ha a rendkívüli természeti helyzet a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét,vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.


13/D. §

(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

a) forgatási helyszín esetében: 250 Ft/m2/nap,

b) technikai kiszolgálás, és stábparkolás esetében: 150 Ft/m2/nap.

(2) A fizetendő díj 30 %-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot.

(3) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat nem haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti díjat kell megfizetni.

(4) Ha a tényleges közterület használat a hatvan napot meghaladja, a teljes igénybevétel időtartamára az (1) bekezdés szerinti díjak ötszörösét kell megfizetni.


13/E. §

Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.


13/F. §

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban álló közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.


13/G. §

A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezése az irányadó.”


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


Karancsberény, 2013. augusztus 5.     Csabainé Freistág Erzsébet                                                      Lantos Ibolya

              polgármester                                                                                    jegyző
A rendelet kihirdetve:Karancsberény, 2013. augusztus 6.                                                                                                                 Lantos Ibolya

                                                                                                                       jegyző