Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(VIII.8.) önkormányzati rendelete

AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL

Hatályos: 2017. 09. 01

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

  1. §


(1) Jelen rendelet hatálya Karancsberény község közigazgatási területén a természetes és jogi személyekre terjed ki.


Értelmező rendelkezések

2. §.


E rendelet alkalmazásában:

  1. Közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott állami vagy önkormányzati tulajdonú belterületi földrészlet (különösen közút, járda, tér), melyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat.
  2. Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása.
  3. Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, különösen: hulladék-, hó- és síkosság-mentesítés, por-, sár-, gyommentesítés, allergén növények irtása, a parlagfű virágzásának megakadályozása, minimum évi háromszori kaszálása, csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, rovar- és rágcsálómentesítés


Ingatlanok tisztántartása

3. §


(1) Az ingatlan tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetve haszonélvezője (továbbiakban: ingatlan tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a használó, bérlő (továbbiakban: ingatlan használó) köteles gondoskodni.


(2) Beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, az építési területek és felvonulási útvonalak tisztántartásáról, a munkaterület átadásától az üzembe helyezési eljárásig a kivitelező, több kivitelező esetén a lebonyolító, kétség esetén az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.


(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti teljesítés elmaradásakor – mely évente legalább három alkalommal ellenőrzésre kerül - a jegyző felszólítja a kötelezettet a teljesítésre. A felszólítás eredménytelensége esetén az ingatlan tisztítását a tulajdonos, használó költségére elvégezteti.


(4) Közös tulajdon esetén a kötelezettség a tulajdoni hányad szerint áll fenn.


Közterületek tisztántartása

4. §


(1) A közterületek tisztántartásáról az önkormányzat részben saját szervezésében, részben az érintett ingatlantulajdonosok, használók kötelezésével gondoskodik.


(2) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni

  1. az ingatlan telekhatárától a legközelebbi közútig terjedő közterületsáv tisztán tartásáról, zöldfelületének gondozásáról, beleértve az ingatlan előtti járdaszakaszt, illetve nyílt árkot és ennek műtárgyait is,
  2. az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság-mentesítéséről.


 (3) Az önkormányzat köteles gondoskodni

  1. az ingatlanhoz nem kapcsolódó járdaszakaszok tisztán tartásáról, az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról,
  2. Karancsberény belterületén lévő autóbusz várakozóhelyek, váróhelyiségek, járdaszigetek, illetve a járdától füvesített területtel, vagy egyéb módon elkülönített autóbuszmegállók tisztán tartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről, zöldfelületének gondozásáról,
  3. a közterületi hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről, helyreállításáról, javításáról, tisztításáról, pótlásáról és rendszeres ürítéséről.


(4) A közterületen szállított anyaggal szennyezett közterület tisztításáról (különösen: olajfolyás, sárfelhordás, anyagszóródás) a szennyeződést előidéző haladéktalanul köteles gondoskodni.


(5) Hó- és síkosság-mentesítés során hórakást tilos felhalmozni úttesten, útkereszteződésben, útburkolati jeleken, tömegközlekedési járművek megállóhelyénél, közszolgáltatási felszerelési tárgyra (pl. vízelzáró csap, gázóra) és egyéb közlétesítmény (pl. lámpaoszlop, tűzcsap, hirdetőoszlop stb.) köré, kapubejárat elé, annak teljes szélességében.


(6) Síkosság elleni védekezéshez környezetkímélő anyagot kell használni (nátrium-klorid helyett magnézium-klorid, hamu, homok, salak stb.).


5.§


(1) Tilos állatot bevinni vagy beengedni a játszótérre vagy sportterületre.


(2) Az állat tulajdonosa (felügyelője, sétáltatója) köteles

a)   az állat által okozott szennyezés, ürülék azonnali feltakarítására,

b)   a közterület megtisztítására,

c)   a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edény használatára,

d)  az állat által okozott rongálás helyreállítására.


6.§


(1) Tilos a tisztításból keletkező szennyeződést, szennyvizet a közterületre, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe beleseperni, beleengedni vagy beleönteni, valamint eltömődést előidéző hulladékot és törmeléket beleszórni.


(2) Tilos a közterületet beszennyezni, bárminemű hulladékot (pl. cigarettacsikk, papír, egyéb tárgy) közterületen elszórni, tárolni.


(3) Tilos hulladéktároló edényekben kutatni, azok tartalmát közterületre kiszórni.


            Zöldhulladék kezelése

7. §.


(1) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a kerti zöldhulladékot (növényi eredetű száraz hulladék) elsősorban komposztálni kell, égetéssel a nem komposztálható (nem lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan kerti zöldhulladék (növényi eredetű száraz hulladék)  a helyi rendeletben meghatározott időszakban ártalmatlanítható.


(2) A zöldhulladék gyűjthető a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.


            Fák, cserjék telepítésre vonatkozó rendelkezések

8.§


(1) Ha valaki saját kezdeményezésből kíván közterületre fát, cserjét ültetni, hozzájárulást kell kérnie a jegyzőtől, az engedély kiadása után végezhető el az ültetés.


(2) Közterületi (utcai) fapótlások esetén alkalmazkodni kell a már meglévő fajokhoz és a környezeti adottságokhoz az egységes, rendezett utcakép kialakítása érdekében.


(3) A fák, cserjék telepítését a közművek figyelembe vételével kell végezni, s az erre vonatkozó külön szabályokat (biztonsági övezet előírásai) be kell tartani, továbbá közlekedésbiztonsági okok miatt a beláthatóságot biztosítani kell.Közigazgatási bírság

9. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésének minősül, ha a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a tilalmakat megszegi és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyekkel vagy szervezetekkel szemben 5.000, Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik, az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Záró rendelkezések

10. §


E rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.
Karancsberény, 2017. augusztus 7.
Csabainé Freistág Erzsébet

polgármester

                                       Lantos Ibolya

                                        jegyzőKihirdetve:

Karancsberény, 2017. augusztus 8.


                                                                                                                       Lantos Ibolya

                                                                                                                              jegyző