Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.17.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hatályos: 2014. 11. 28

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használatáról a következő rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja.

I. cím


A RENDELET CÉLJA


1. §


A rendelet célja a közterületek használatára vonatkozó azon a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek Rábapatona község területén a közterületek használatát a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, községrendezési, környezetvédelmi, valamint a közlekedésbiztonsági előírásokra tekintettel meghatározzák, továbbá a közterület-használati díj mértékének megállapítására vonatkozó rendelkezéséket tartalmazzák.


II. cím


A rendelet hatálya


2. §


 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében levő Rábapatona község közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott ingatlanokra, valamint e területek használóira.

(2)        Nem terjed ki a rendelet hatálya:

 1. a) közutakra és azok műtárgyaira, amelyek nem közlekedési célú igénybevételéhez a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a jegyző, mint a közút kezelője ad hozzájárulást az ott meghatározottak szerint,
 2. b) azokra az ügyekre, amelyek az egyes építményekkel, építési munkákkal és az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatóság engedélyezési hatáskörébe tartoznak.

(3)1 A Rábapatona Község Önkormányzatának tulajdonában levő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére e rendelet az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazandó.


1 Beiktatta a 10/2013.(VIII.30.) ÖK. rendelet 10. §-a.

Értelmező rendelkezések


3. §


(1) E rendelet alkalmazásában:

 1. a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) a közművek elhelyezése;
 2. b) mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott árusító hely;
 3. c) mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak;
 4. d) jármű tárolása: ha a jármű – személygépkocsit kivéve - engedély nélkül 2 óránál hosszabb ideig közterületen várakozik,
 5. e) vásár: országos vagy helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi lehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be;
 6. f) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott előírások szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás demonstráció, tüntetés stb.


3/A. §


A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően bárki ingyenesen használhatja.

III. cím


Közterület használati engedély


4. §


 1. (1) Közterület-használati engedély (a továbbiakban: engedély) szükséges a közterület rendeltetéstől eltérő használatához. A közterület-használati engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése önkormányzati hatósági ügy.


 1. (2) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján közterületi értékesítés keretében a rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott termékek forgalmazhatóak azzal, hogy húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban a Korm. rendelet 5. sz. mellékletben meghatározott termékeken túl az adott ünneppel ill. az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók.


 1. (3) Közterületi értékesítést a kereskedő a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában továbbá nevének és székhelyének feltüntetésével folytathat.


 1. (4) Engedély szükséges közterületen:
  1. a. Stabil és mobil árusító pavilon, lakókocsi, egyéb fülke automata elhelyezésére
  2. b. Reklámtáblák, köztéri bútorok elhelyezésére, továbbá önálló hirdető-berendezések figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezésére
  3. c. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére
  4. d. Építési munkával kapcsolatos közterület használat céljára, különösen építőanyag, állvány és törmelék elhelyezésére
  5. e. Idényjellegű alkalmi és mozgó árusítás, javító, szolgáltató tevékenység, zsűrizett termékek vására, őstermelői árusítás céljára
  6. f. Búcsú, vásár, és egyéb szabadtéri rendezvény (pl. falunap) alkalmával mutatványos, bazár, sátor, asztal, stb. köztéri elhelyezésére, továbbá egyéb szabadtéri rendezvények esetében
  7. g. Rendezvények megtartása, illetőleg rendezvények lebonyolítása keretében ideiglenes jellegű telepítésre (felállításra) kerülő elárusító helyek (pavilon, sátor, stand, büfé, stb.) elhelyezésére.
  8. h. Kiállítás, alkalmi vásár céljára
  9. i. Vendéglátó-ipari  előkert kialakítása, illetve kitelepülés céljára,
  10. j. Cirkusz és egyéb mutatványos rendezvények számára
  11. k. Tehergépkocsik, pótkocsik, lakókocsik, autóbuszok, egyéb haszonjárművek és erőgépek, tovább üzemképtelen járművek ideiglenes kijelölt közterületen való tárolására,
  12. l. Üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával; göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra
  13. m. Mozgóbolt, alkalmi és mozgóárus részére
  14. n. Közművek elhelyezésére szolgáló anyagok, eszközök, gépek, építmények, egyéb létesítmények esetében.
  15. o. Szobor, emlékmű és más köztárgyak elhelyezésére,
  16. p. Közmű elhelyezésére szolgáló építmények, tárgyak, oszlopok stb. elhelyezésére.


 1. (3) Az engedély önmagában nem pótolja vagy helyettesíti a jogszabály által előírt egyéb hatósági vagy szakhatósági engedélyek beszerzését.


 1. (4) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez ill. hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély vagy hozzájárulás megléte és közterület-használati engedélyezési eljárás irataihoz –másolatban- történő becsatolása esetén adható ki.


 1. (5) A közterületen lévő fa (esetleg pótlási kötelezettséggel való) kivágásának polgármesteri engedélyezése magában foglalja a közterület más célra való indokolt mértékű és időtartamú igénybevételének jogosultságát is.


 1. (6) Az önkormányzat lakossági közreműködéssel történő fásítási akcióinak időtartama alatt a közterületnek az erre a célra való használata külön engedélyt nem igényel.


5. §


 1. (1) Engedély kizárólag annak adható, aki – ha jogszabály előírja - rendelkezik
  1. a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirattal,
  2. b) a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel,
  3. c) vendéglátó ipari előkert létesítése esetén, a közterületen elhelyezendő szerkezeteknek az építési hatóság által jóváhagyott helyszínrajzával, műszaki tervével.


 1. (2) A közterületet igénybe vevő a 3. §-ban meghatározott tevékenység befejezését követően köteles a keletkezett hulladékot eltávolítani, az eredeti állapotot helyreállítani és az igénybevétel következtében bekövetkezett károkat, megtéríteni.


(3) Közterületen csak a külön jogszabályban meghatározott termékek árusíthatók

                                                                                   

6. §


(1) Nem szükséges engedély a következő esetekben:


a) a házhoz szállított tüzelő tárolásához, rakodásához, ha annak időtartama a 8 órát nem haladja meg,

b) az építőanyagok, építési szerkezetek 48 óránál rövidebb időtartamra közterületen való elhelyezéséhez, szállító járműre való fel-és lerakásához, ha az a közúti közlekedést nem akadályozza, vagy veszélyezteti,

c) az úttartozékok és a közúti közlekedési táblák elhelyezéséhez,

d) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez,

e) mozgó egészségügyi szolgáltatás,

f) az önkormányzat tulajdonában lévő nem hivatalos célú hirdetőtábláknak választási célra a kampányidőszak alatt való igénybevétele esetén,

g) személygépkocsik közterületen való tárolásához,

h) közüzemi szolgáltatási célú hibaelhárítási munkák elvégzéséhez

i) az önkormányzat saját szervezésében lebonyolított, saját rendezvényein.

7. §


 1. (1) Nem adható ki engedély


 1. a) szeszes ital árusításához, kivéve a vendéglátó-ipari előkertet és rendezvényeket,
 2. b) a közlekedés biztonságát zavaró (utak és útkereszteződések, csomópontok beláthatóságát akadályozó, közúti és jelzőtáblákat takaró) berendezésekre, és anyagok elhelyezésére,
 3. c) olyan mobil építmény, berendezés létesítésére, melynek külső megjelenítését az első fokú építési hatóság előzetesen nem hagyta jóvá,
 4. d) olyan típusú közterület használatra, mely megjelenésével sérti a jóízlést, illetve a kiskorúak erkölcsi, szellemi fejlődését károsan befolyásolhatja: obszcén, öncélúan magamutogató, trágár, durva, erőszakos vagy közönséges, stb.
 5. e) üzemképtelen, forgalomból kivont járművek, illetve gépek közterületen való tárolására.


 1. (2) A külön jogszabály szerint hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű közterületen történő tárolására engedély legfeljebb 30 napra adható.


 1. (3) A közút területének közlekedésre szolgáló részén, a járda kivételével, kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető.


 1. (4) Nem adható ki engedély annak a kérelmezőnek, akinek az önkormányzattal szemben – közterület használatból eredő – tartozása áll fenn.

8. §


 1. (1) A közterület-használati engedély kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik.


 1. (2) Az engedély határozott, illetőleg határozatlan időre adható.


 1. (3) A határozott idejű engedély legfeljebb egy évre szólhat. E határidőn belül az engedély időtartama – amennyiben a kiadására vonatkozó feltételek fennállnak - meghosszabbítható.


 1. (4) Az engedély a közterület használatára nézve feltételeket tartalmazhat


IV. cím


I. fejezet


A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos eljárás


9. §


 1. (1) A közterület használati engedély kiadása iránti kérelmet a polgármesterhez kell –a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerinti igénylőlapon- benyújtani.


 1. (2) Az engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése a polgármester hatáskörébe tartozik.


 1. (3) A polgármester által hozott határozat ellen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani a képviselő-testülethez.

II. fejezet


Az engedély megadása iránti kérelem benyújtása


10. §


 1. (1) A kérelem elbírálási határideje a benyújtásától számított tíz munkanap.


 1. (2) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.


 1. (3) Alkalmi árusításra közterület használati engedély minimum 10 m2 nagyságú területre kérhető.

10/A. §


A közterület használati engedély határozott vagy határozatlan időre adható.

10/B. §


Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható engedély közlekedési területre vagy műemlékre és más szempontból védett területre .

A közterület használat megszűnése


11.§


 1. (1) Megszűnik a közterület használat joga az engedély lejártának időpontjában.


 1. (2) A közterület használati jog közérdekből az engedély azonnali hatállyal történő visszavonásával – a használó költségeinek megtérítése mellett – megszüntethető.


 1. (3) A közterület használati jog – 30 napot meghaladó használati jogosultság esetében - a használó jogellenes használata alapján 10 munkanapos határidővel, visszavonással megszüntethető. 


 1. (4) Ha a közterület használat a (3) bekezdésben meghatározott módon szűnik meg, a használónak a már befizetett díj nem jár vissza.   

III. fejezet


A közterület-használati díj


12. §


 1. (1) Az engedélyes a közterület engedéllyel történő használatáért e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni.


 1. (2) A fizetendő díj mértékéről, a fizetés határidejéről és módjáról a közterület használati engedély határozatban kell rendelkezni.    


 1. (3) Határozott idejű területhasználati engedély esetén a díjat az engedély teljes időtartamára meg kell fizetni, függetlenül attól, hogy a közterület igénybevétele az engedélyezett teljes időtartamra megtörtént-e.


 1. (4) Nem kell megfizetni a díjat arra az időszakra, amikor a közterület használó a polgármesteri hivatal intézkedése miatt kénytelen tevékenységét szüneteltetni.


 1. (5) Közérdek fennállása esetén a díj megállapítása kérelemre mellőzhető, illetőleg mérsékelhető. Az erről való döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.


 1. (6) A közterület használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy a közterület használati díjat a megadott határidőig nem fizette be.


 1. (7) A közterület használat díját 


 1. a) legfeljebb negyedévre szóló, határozott időre vonatkozó engedély esetén előre, a kérelem benyújtásával egyidejűleg,


 1. b) negyedévet meghaladó, határozott, illetőleg határozatlan időre vonatkozó engedély esetében negyedévenként, az első időszakra vonatkozó díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, a többit az adott tárgyidőszak előtti hó 5. napjáig kell befizetni.

V. cím


A közterületek használatának rendje


13. §


 1. (1) A közterületek, sportolás, üdülés céljára szolgáló területek beszennyezése tilos.


 1. (2) A tisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területeken szemetet, hulladékot, szennyező, vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni, elhagyni vagy, eldobni tilos.


 1. (3) A 4. § (4) bekezdés k) pontjában felsorolt, vállalkozói célú járművek – a 3. § (1) a) pontjában meghatározott közterület kivételével kizárólag a vállalkozás telephelyén tárolhatók.14. §


 1. (1) Üzemképtelen vagy forgalomból kivont járművek, továbbá munkagépek, mezőgazdasági szállító- és egyéb gépek, földművelő eszközök közterületen való parkolása illetve tárolása tilos.


 1. (2) A 3,5 t össztömegű, vagy azt meghaladó  gépjárművek, kamionok, haszonjárművek, személyszállító járművek közterületen való tárolása – az e célra kijelölt parkolóhelyen, közterület használatra irányuló megállapodás esetét kivéve -  tilos.

15.§


 1. A középületek, a temető valamint a kereskedelmi üzletek előtt kialakított személygépjármű parkolókat tilos parkolásra, tárolásra használni a 14. § (1) – (2) bekezdésében felsorolt járműveknek, továbbá a 10 főnél több személyt szállítani képes autóbuszoknak.


16.§


 1. (1) Hirdetményt, plakátot kizárólag az erre rendszeresített hirdetési felületeken szabad elhelyezni.


 1. (2) Tilos hirdetményt, plakátot vagy egyéb falragaszt a közterületre, a közterületen lévő épületekre, építményekre elhelyezni.


 1. (3) A hirdetmény, plakát eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetési felületen elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték. Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, helyette és költségére a jegyző végezteti el az eltávolítást.


A közterület jogosulatlan használata


17.§


 1. (1) A közterület jogosulatlan használója köteles:


 1. a) a polgármester felhívására az eltérő használatot azonnal megszüntetni,
 2. b) a közterületet az engedélyezett használat szerinti eredeti állapotába saját költségén helyreállítani,
 3. c) az e rendeletben meghatározott az eltérő használatnak megfelelő mértékű használati díj különbözetet és
 4. d) a c) pontban megállapított használati díj különbözet 50 %-ának megfelelő összegű pótdíjat köteles megfizetni.


 1. (2) A közterület megállapodástól eltérő használója köteles:


 1. a) a polgármester felhívására az eltérő használatot azonnal megszüntetni,
 2. b) a közterületet az engedélyezett használat szerinti eredeti állapotába helyreállítani,
 3. c) az e rendeletben megállapított, az eltérő használatnak megfelelő használati díj különbözetet és
 4. d) a c) pontban megállapított használati díj különbözet 50 %-ának megfelelő összegű pótdíjat köteles megfizetni.


 1. (3) A jegyző a közterület jogosulatlan, illetőleg a megállapodástól eltérő használójával szemben szabálysértési eljárást folytat le.


 1. (4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeknek szabályszerű igénybejelentés esetén – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, - a további igénybevétel idejére engedély adható.

V/A. cím[1]


A vallási jelképek és politikai hovatartozást kifejező műtárgyak közterületen történő elhelyezése engedélyezésének egyedi szabályai17/A. §


 1. (1) Fogalom meghatározások:
 1. a) vallási jelkép: olyan jel, szimbólum, mely vallási tartalmat hordoz, vagy amelyhez képzettársítás folytán –a kulturális környezettől függően- egy bizonyos vallási tartalmú jelentés kapcsolódik.
 2. b) politikai hovatartozást kifejező műtárgy: olyan térbeli kiterjedéssel rendelkező alkotás, ami valamely politikai irányzathoz, eszmerendszerhez értelmileg vagy képzettársítás útján köthető, vagy ilyen rokonszenvet, elköteleződést fejez ki.
 3. c) minősített tartalmat hordozó műtárgy a jelen Rendelet alkalmazásában: a vallási jelkép és a politikai hovatartozást kifejező műtárgy.


 1. (2) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a jelen rendelet 17/A. § (1) bekezdése a) – b) pontjában pontosan meghatározott minősített tartalmat hordozó műtárgyak közterületen történő elhelyezésének engedélyezése az alább meghatározott egyedi szabályok alapján első fokon a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


 1. (3) A vallási jelkép vagy politikai hovatartozást kifejező műtárgyak közterületen történő elhelyezésére vonatkozó engedély megadása, megtagadása vagy feltételhez kötése önkormányzati hatósági ügy.


 1. (4) Kétség esetén annak eldöntése, hogy a közterület használati engedéllyel érintett műtárgy a jelen Rendelet V/A. címe rendelkezései alá tartozik-e és így az eljárásra hatáskörrel a Képviselő-testület rendelkezik-e vagy sem, a településstratégiai bizottság hatáskörébe tartozik.


[1] Beiktatta a 9/2010.(VIII.26.) ÖK. rendelet 1. §-a.

17/B. §


 1. (1) A vallási jelkép vagy politikai hovatartozást kifejező műtárgy köztéren történő elhelyezése iránti kérelmet –a jelen rendelet 17/E. § (3) bekezdésében meghatározott alaki és tartalmi követelmények teljesítése mellett- a Jegyzőhöz kell írásban benyújtani.


 1. (2) A jegyző a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben az nem felel meg a jelen rendelet 17/E. § (3) bekezdésében foglaltaknak. Döntése nem az ügy érdemében hozott határozat, így ellene jogorvoslatnak helye nincs. 


 1. (3) A jegyző a beérkezett kérelmet megvizsgálja és megállapítja, hogy az a jelen Rendelet V/A. címe alá tartozó vallási jelkép vagy politikai hovatartozást kifejező műtárgynak minősül-e (minősített tartalmat hordozó műtárgy).


 1. (4) Amennyiben a jegyző által egyértelműen megállapítható, hogy az engedély-kérelemmel érintett műtárgy nem tartozik az egyedi szabályozás alá, és nem minősített tartalmat hordozó műtárgy, úgy a kérelmet 3 munkanapon belül a polgármester részére átadja, aki a jelen rendelet általános szabályai szerint elbírálja azt.


 1. (5) Kétség esetén a jegyző Rábapatona Község Önkormányzata Településstratégiai Bizottsága soron következő ülése elé terjeszti a kérelmet. A Településstratégiai Bizottság egyszerű többséggel dönt a kérelemmel érintett műtárgy minősítéséről.


 1. (6) Amennyiben a Településstratégiai Bizottság megállapítja, hogy a kérelemmel érintett műtárgy nem hordoz minősített tartalmat és nem tartozik a jelen Rendelet V/A. címe szerinti elbírálás alá, úgy a kérelmet a polgármester részére átadja, aki a jelen rendelet általános szabályai szerint elbírálja azt.


 1. (7) Amennyiben a Településstratégiai Bizottság azt állapítja  meg, hogy a kérelemmel érintett műtárgy minősített tartalmat hordoz és a jelen Rendelet V/A. címe szerinti egyedi elbírálás alá tartozó vallási jelkép vagy politikai hovatartozást kifejező műtárgy, úgy ezen megállapítását követően érdemben köteles tárgyalni a műtárgy engedélyezésének kérdését is. Az érdemi tárgyalást követően a Bizottság az engedélykérelem tárgyában egyszerű többséggel hozott döntését a Képviselő-testület soron következő ülésén –szükség esetén pótnapirendként- elő kell terjeszteni. A Településstratégiai Bizottság ülésére a kérelmező is meghívható.


 1. (8) A Településstratégiai Bizottság azon az ülésén, melyen a műtárgy minősítéséről dönt, a műtárgy elhelyezésének engedélyezéséről érdemben is dönteni köteles. A szakértelem hiánya vagy egyéb szakértelmet igénylő kérdés megválaszolása miatti döntésképtelenség esetén a Bizottság szakértőt rendelhet ki, vagy tájékozódás okán, vagy a lakosság véleménye feltárása végett legfeljebb a következő rendes üléséig elnapolhatja a döntést. Nem napolható a minősített adattartalmat hordozó engedélykérelem tárgyalása későbbi időpontra a Képviselő-testület munkarendjében foglaltak szerint meghatározott soron következő Településstratégiai Bizottsági ülés időpontjánál.


 1. (9) A Rendelet 17/A. § (3) bekezdésére figyelemmel a lakossági közvélemény kutatás eredménye a Településstratégiai Bizottságot vagy a Képviselő-testületet nem kötelezi a döntéshozatal során, csak iránymutatásul szolgálhat. 

17/C. §


 1. (1) A minősített tartalmat hordozó műtárgyak közterületen történő elhelyezése engedélyezése tárgyában napirendre vett ügyet a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja. 


 1. (2) A Képviselő-testület azon ülésére, melyen a kérelem tárgyában érdemben dönt a kérelmezőt meg kell hívni.


 1. (3) A Képviselő-testület a Településstratégiai Bizottság javaslatára figyelemmel hozza meg döntését, azonban a Bizottság javaslata nem köti a Testületet.


 1. (4) A Bizottság előzetes eljárása során eljárt szakértő szakvéleményét vagy lakossági közvélemény kutatás eredményét –még az érdemi döntés meghozatala előtt- a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.


 1. (5) Amennyiben az engedély kiadása más társhatóságok vagy szakhatóságok engedélye vagy hozzájárulása alapján lehetséges, ezek beszerzése és önkormányzati hatóság elé terjesztése a kérelmező ügyfél feladata.

17/D. §


 1. (1) Nem adható ki engedély olyan minősített tartalmat hordozó műtárgyra, mely
 1. a) a jogszabály által tiltott jelképet tartalmaz, vagy arra felismerhetően vagy képzettársítás útján utal, továbbá
 2. b) a jelen Rendelet 7. §-ában foglaltak alá esik,
 3. c) más érintett engedélyező vagy szakhatóság annak elhelyezéséhez nem járult hozzá vagy a szükséges engedélyeket az ügyfél nem szerezte be vagy nem terjesztette a döntéshozó testületek elé.

17/E. §


 1. (1) A minősített tartalmat hordozó műtárgy közterületen történő elhelyezésére vonatkozó engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése a jelen rendelet 17/A. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


 1. (2) A kérelem elbírálási határideje annak beérkezésétől számított 45 munkanap, mely indokolt esetben újabb 22 munkanappal meghosszabbítható.


 1. (3) A kérelmet a jelen Rendelet 1/D. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.


 1. (4) A Képviselő-testület döntése ellen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 11. § (2) bekezdése alapján fellebbezésnek nincs helye.


 1. (5) A képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát az Ötv. 11. § (3) bekezdése alapján jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A pert az Önkormányzat ellen kell indítani.


 1. (6) Az engedélyezési eljárás során a jelen egyedi szabályokat tartalmazó fejezetben nem szabályozott kérdésekben a Rendeletben foglalt általános szabályokat kell alkalmazni.

VI. cím


Szabálysértés


18. §[1][1] Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(V.31.) ÖK. rendelet.

VII. cím


Átmeneti és záró rendelkezések


19. §


 1. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján, lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 17/2005.(IX.15) Kt. rendelet és azt módosító
 • - 20/2005.(XII.1.);
 • - 24/2005.(XII.15.);
 • - 17/2006.(XI.30.);
 • - 6/2007.(III.29.);
 • - 11/2008.(VI.5.) valamint a
 • - 15/2008.(VII.31.) Kt. rendeletek.


 1. (2) A folyamatban lévő ügyekben - amennyiben kedvezőbb az ügyfél részére - e rendelet előírásait kell alkalmazni.


 1. (3) A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.