Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 19

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó nem intézményesített szakfeladatokra terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének:

Bevételi és kiadási főösszegét                                              56.310 eFt-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt                                                       0 eFt-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                   4.344 eFt-ban

- a működési célú bevételt                                                     46.500 eFt-ban

- a működési célú kiadásokat                                                47.766 eFt-ban

- tartalékot                                                                               4.200 eFt-ban

- tárgyévi hiány                                                                        9.810 eFt-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                 9.810 eFt-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                     6.344 eFt-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                         3.466 eFt-ban

- költségvetési létszámkeretet                                                       1 főben


állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

(7) A Képviselő-testület 2014.01.01.-től az önkormányzat statisztikai átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.

Ezen belül:

     - közalk. – köztisztv. – Mtk. Hatálya alá tart. tervezett átlag létszám             1 fő

     - közfoglalkoztatás tervezett átlag létszáma                                                0 fő


3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)  Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1-9.2., mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1.000 E Ft általános, 3.200 E Ft céltartalékot állapít meg.

(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatait a 1. sz. tájékoztató tábla mutatja be.

(10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. sz. tájékoztató tábla szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(11) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 3. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(12) A Karancsberény Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 2. sz. tájékoztató tábla szerint állapítja meg.


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(8) Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(9) Az önkormányzat a gazdálkodás során az évközben átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(10) Az (9) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(11) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. Az 500 eFt feletti, nem működési célú kifizetésekről a polgármester rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

(12) A polgármester az előreláthatólag 200 eFt-ot meghaladó mértékű munkákra több helyi vállalkozótól kérjenek írásban ajánlatot. Köteles a legtakarékosabb gazdálkodást folytatni, kiadásainak csökkentése érdekében az anyagok, eszközök beszerzése lehetőség szerint a kedvezményes akciók kihasználásával történjen.

(13) Kötelezettséget vállalni 100.000,- Ft felett csak írásban lehet, melyhez szakmai indoklást mellékelni kell. Egyéb kötelezettség vállalás esetében 250.000,- Ft alatt a polgármester saját hatáskörben dönthet, 250.000,- Ft felett a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A szakmai jellegű beszerzések és szolgáltatások számláin a szakmai teljesítést igazolni kell az óvoda vezetőjének illetve a polgármesternek.

(14) A köztisztviselők 2014. évre vonatkozó illetményalapja 38.650 Ft.

(15) A középfokú és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.

(16) Az SZMSZ 30. paragrafus (8) bekezdése alapján az Önkormányzat éves reprezentációs költség előirányzata 650 eFt. A reprezentációs kiadás elszámolását a pénzügyi szabályoknak megfelelően kell elvégezni.

 (17) A Nagyarany Bt. által üzemeltetett konyhán a gyermek és felnőtt étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj 2014. január 1-től az alábbi (Ft/nap):


                                                             Nyersanyag           20 % rezsi             intézményi

                                                                költség                  térítés                      térítés

 - Margaréta Óvoda

      ebéd                                                      198                        40                        238

      tízórai, uzsonna                                      102                        20                        122

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Összesen:                                             300                         60                       360


                                                          


A szülők által fizetett személyi térítési díjhoz az éves költségvetés terhére az önkormányzat gyermekenként 20 Ft/fő/étkezési nap összeggel járul hozzá és átvállalja a nyersanyagköltségen kívül  20% rezsitérítést is.


(18) Az önkormányzat dolgozói részére - a 2014. évi költségvetési törvény szabályozása alapján – a béren kívüli juttatásokat cafetéria rendszerben biztosítja.

A cafetéria tervezett bruttó keretösszege: 200.000 Ft/év

A munkavállalók ezen keretösszegek függvényében nyilatkoznak arról, hogy 2014. évben milyen juttatásokat szeretnének igénybe venni a cafetéria szabályzatban rögzítetteknek megfelelően.

 (19) A magánszemélyek kommunális adó bevétele az önkormányzat fejlesztési bevételét képezi.


5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vásárolt közszolgáltatás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


7. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1-től kell alkalmazni.

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Karancsberény, 2014. február 17.
Csabainé Freistág Erzsébet                                                                 Lantos Ibolya

           polgármester                                                                                  jegyzőA rendelet kihirdetésre került.


Karancsberény, 2014. február 18.
                                                                                                          Lantos Ibolya

                                                                                                               jegyző

Mellékletek