Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VIII.8.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Hatályos: 2017. 08. 09 - 2017. 12. 12

Karancsberény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatiaról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bek 11. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja, hatálya

1. §

(1) A rendelet célja, hogy


a) meghatározza a talajterhelési díjra vonatkozóan a rászoruló lakossági kibocsátó

            - díjkedvezményét,

            - díjfizetési kötelezettség mentességét, továbbá

b) rendelkezzen a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról.


(2) E rendelet vonatkozásában kibocsátó a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2. § a) pontjában meghatározott környezethasználó.


Díjfizetési kötelezettség

2. §


(1) Talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is. Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.


(2) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató igazolja.


A talajterhelési díj alapja

3. §


(1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.


(2) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségként a 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint, – locsolási célú felhasználás miatti korrekcióként – igénybe vehető mennyiségekkel kell számolni.


 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott átalány mértéke: 100 l/fő/nap.


A talajterhelési díj egységdíja

4. §


A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott díj.


A területérzékenységi szorzó

5. §


A területérzékenységi szorzó Karancsberény közigazgatási területén: 1,5.


Talajterhelési díj mértéke

6. §


Az  éves  talajterhelési díj mértékét

            - a talajterhelési díj alapja,

            - a talajterhelési egységdíj,

            - a területérzékenységi szorzó

szorzata adja.


Díjkedvezmény

7. §


A 6. §-ban meghatározott díjból 50 %-os díjkedvezmény illeti meg a tárgyévben azt a lakossági kibocsátót, aki a tárgyévet megelőző évben betöltötte 70. életévét és egyszemélyes háztartásban lakik.


Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

8. §


(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzat adóhatósága látja el.


(2)  A talajterhelési díjat az önkormányzat 11741000-15452238-03920000 sz. talajterhelési díj beszedési számla javára kell befizetni.


A díj bevallás

9. §

(1) A díj bevallás

- a kibocsátó azonosításához,

- a díj alapjának, a mentességeknek, a kedvezményeknek, a díj összegének megállapításához szükséges adatokat tartalmazza.


(2) A bevallást a kibocsátónak önadózás keretében az önkormányzati adóhatóság által e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell megtennie a tárgyévet követő év március 31-ig.


(3) Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet (gyáregységet) működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként tünteti fel.


Nyilvántartásba vétel

10. §


A díjfizetési kötelezettségét bevallással bejelentő kibocsátót az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásba veszi.


Egyéb eljárási szabályok

11. §


(1) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapítására és a beszedési jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) A talajterhelési díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII.28.) NGM rendelet előírásait kell alkalmazni.


Környezetvédelmi Alap

12. §


(1) Az önkormányzat a környezetvédelmi feladatainak megoldása, elősegítése érdekében önkormányzati Környezetvédelmi Alapot hoz létre.


(2) A Környezetvédelmi Alap bevételei a következők:

- a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

- a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,

- a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

            - az önkormányzati bevételek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

            - egyéb bevételek.


(3) A Környezetvédelmi Alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.


(4) A képviselő-testületnek a Környezetvédelmi Alap

- tervezett felhasználásról - a költségvetési rendelet megalkotásakor,

- a tényleges felhasználásról -  a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg -

évente rendelkeznie kell.

13. §


(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági körbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának a bevételét képezi.


Záró és átmeneti rendelkezések

14. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Karancsberény Község Önkormányzata képviselő-testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 8/2015. (XI.13.) rendelettel módosított 9/2013. (VIII.6.) rendelete hatályát veszti.Karancsberény, 2017. augusztus 7.   Csabainé Freistág Erzsébet                                                               Lantos Ibolya

     polgármester                                                                                             jegyző
A rendelet kihirdetve.


Karancsberény, 2017. augusztus 8.


                                                                                                               Lantos Ibolya

                                                                                                                       jegyző