Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(III.05.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 3/2020. (III.10.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 05

Karancsberény Község Önkormányzatának Polgármestere a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörben eljárva – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.10) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §A rendelet 3. §.(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép(1) 2020. évi pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdésében megállapított


                          Költségvetési bevételét                                         12.656.617 Ft-tal

                          Költségvetési kiadását                                          12.656.617 Ft-tal


     módosítja és az önkormányzat 2020. évi


                          Módosított költségvetési bevételét                       162.224.701 Ft-ban

                          Módosított költségvetési kiadását                        162.224.701 Ft-ban                   állapítja meg.


A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi főösszegét:


Módosított Bevételi és kiadási főösszegét                              162.224.701 Ft-ban

ezen belül:


  •  felhalmozási célú bevételt                                               59.860.708 Ft-ban
  •  felhalmozási célú kiadást                                              100.361.550 Ft-ban
  •  működési célú bevételt                                                  102.363.993 Ft-ban
  •  működési célú kiadást                                                     61.863.151 Ft-ban

                                                                                                   állapítja meg.


A főösszegből a


  •  tartalék                                                                                     1.016. 066 Ft
  •  előző évek pénzmaradványa                                                  58.450.646 Ft

2. §


A rendelet 1.1 számú mellékletének helyébe e rendelet 1.1 számú melléklete lép3. §


Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Mellékletek