Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2008.(XI.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatának rendjéről

Hatályos: 2012. 06. 01

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazása alapján az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatának rendjéről a következő rendeletet alkotja

I.fejezet


A jelképek


 1. §


 1. Rábapatona Község Önkormányzatának jelképei:
 1. az önkormányzat címere,
 2. az önkormányzat zászlaja
 3. az önkormányzat pecsétje
 1. Az önkormányzat jelképeinek leírását Rábapatona Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló1/2007. (I. 25.) Kt. rendelete 3. és 4. §-a tartalmazza.

II. fejezet


A jelképek használatának köre és szabályai


2. §


 1. Az önkormányzat címerét és zászlaját az e rendeletben szabályozott módon kizárólag mint díszítő, utaló jelképként lehet használni.
 2. Az önkormányzat címere és zászlaja a Magyar Köztársaság címerét és zászlaját nem helyettesítheti.
 3. Az önkormányzat címere –engedély nélkül - használható:
  1. az önkormányzat zászlaján,
  2. az ön kormányzat meghívóin,
  3. az önkormányzat, polgármester és a képviselő-testület és bizottságai felhívásain, programjain, hirdetményein,
  4. a polgármester, a képviselők, valamint a jegyző által használt iratokon, borítékokon, névjegykártyákon
  5. a polgármesteri hivatal iroda- és tanácskozó helyiségeiben, az intézmények épületeiben,
  6. az önkormányzat által alapított díjakkal járó díszokleveleken, emlékérmeken, valamint a kulturális- oktatási és sporteredményeket elismerő okmányokon,
  7. az önkormányzat által kiadott jelvényeken,
  8. Az önkormányzat által kiadott kiadványokon és a településre utaló emléktárgyakon,
  9. az önkormányzat rendezvényein,
  10. az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai során.

4.  Az önkormányzat zászlaja – engedély nélkül - használható:

 1. Rábapatona község közigazgatási területén
  • nemzeti ünnepek és jelentős helyi események alkalmával,

b. megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken

c. települések közötti bel-és külföldi kapcsolatokban

d. országos, regionális és egyéb területi jellegű tudományos kulturális sport és egyéb rendezvényeken.

5. Az önkormányzat pecsétje hatósági eljárás során nem alkalmazható.

6. Az önkormányzat pecsétje az önkormányzat és más bel- és külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatok keretében létrejött megállapodások, szerződések valamint az önkormányzat által adományozott oklevelek és egyéb okmányok hitelesítésére használható.

7. Az önkormányzat címere és zászlaja a 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetek kivételével az e rendeletben foglaltaknak megfelelően kizárólag engedély alapján használható.

III.fejezet


A jelképek használatának módja


3. §


 1. Az önkormányzati jelképeket kizárólag hiteles alakban, - az ábrázolás hűségének, méretarányainak, színeinek megtartásával – szabad használni.
 2. Kivételes esetekben megengedhető, hogy az önkormányzat címere és zászlaja a termék előállításához felhasznált (bőr, fa, fém, műanyag, stb.) színében jelentkezzék. Nyomdai úton történő előállítás esetén a címer és a zászló fekete – fehér színben is ábrázolható.
 3. A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a színeket grafikai jelekkel kell ábrázolni.
 4. Az önkormányzati jelképet csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az a hiteles ábrázolást ne sértse.

IV.fejezet


A jelképek használatának engedélyezése


4. §


 1. Az ön kormányzat címerének és zászlajának használatát természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére – kérelemre – a polgármester engedélyezi.
 2. Az engedély adható:
  1. határozott időre
  2. határozatlan időre
  3. jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a kérelmező működésének időtartamára.
  4. meghatározott alkalomra, eseti felhasználásra
 3. Az engedélyezett jelkép használata ingyenes.
 4. Az önkormányzat címerének, vagy zászlajának használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
  1. a kérelmező nevét, címét, vagy székhelyét és tevékenységi körét
  2. a jelkép tervezett használatának célját, indokát és módját,
  3. a használat tervezett időtartamát,
  4. az előállítani kívánt termék megnevezését és tervezett mennyiségét,
  5. a terjesztés, illetőleg forgalomba hozatal módját, a jelkép használatáért felelős személy személyi adatait és címét, vagy székhelyét.
  6. mellékelni kell a jelképpel díszített termék mintáját, vagy méretarányos rajzát.
 5. Az önkormányzat címere vagy zászlaja használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
  1. a jelkép használatára jogosult megnevezését,
  2. a használatért felelős  személy nevét, címét, vagy székhelyét,
  3. az engedélyezett használat céljának és módjának megjelölését,
  4. a felhasználás, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
  5. termék esetén a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges kikötéseket,
  6. a 3. § (4) bekezdés esetében a színek grafikai jelekkel történő megjelenítésének módját.
 6. Az engedély kiadását meg kell tagadni, illetőleg a kiadott engedélyt vissza kell vonni:
  1. ha az önkormányzat címere, vagy zászlaja használatának módja, a kérelmező tevékenységi köre sérti a község érdekeit, jó hírnevét, vagy a közízlést,
  2. ha a felhasználó e rendeletben, vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételek, vagy előírások valamelyikét megsérti, nem tartja be, illetőleg a megállapított határidőre az előírt kötelezettségének nem tesz eleget.
 7. A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

V.


A község neve használatának rendjéről


4/A. §


 1.  Rábapatona községnév és ennek toldalékos vagy hozzákapcsolt közszóval ellátott formái cégelnevezésben, cégszövegben, üzleti nyomtatványra, védjegyre, szabadalom címébe, árubélyegre, áru mintára és árujelzésre, iparjogosítvány szövegében, sajtótermék címfeliratába csak a Képviselő-testület hozzájárulásával vehető fel, névhasználati díj ellenében.
 1.  Az engedély megadásáról a Képviselő-testület a felhasználó írásbeli kérelme alapján dönt.
 1. A névhasználati díj az engedély megadásakor esedékes, melynek mértéke: 25.000,- Ft., azaz Huszonötezer forint.
 1. Az engedélyt a felhasználó három évenként köteles megújítani. A névhasználati díj összegét a képviselő testület három évenként felülvizsgálja.
 1. Az engedélyes a községnév használatára a névhasználati díj befizetését követő naptól jogosult.


VI. fejezet


Szabálysértési rendelkezések


5. §5/A. §


A Képviselő-testület a névhasználatra jogosító engedélyt visszavonja, ha:

-  

- az engedélyes a községnév használatára egyéb okból méltatlanná válik.

VII. fejezet


Záró rendelkezések


6. §


Ez a rendelet 2008. december 1-én lép hatályba, egyidejűleg a Rábapatona Község címeréről és zászlajáról, valamint azok használatáról szóló 13/2000. (IX. 7.) Kt. rendelet hatályát veszti.