Szőlősardó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete

A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Hatályos: 2013. 11. 29

Szőlősardó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§-a (1) bekezdésének 19.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-ának (3) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról a következő rendeletet alkotja:


 1. Rész

                                                      Általános rendelkezések


 1. A rendelet hatálya


1.§.


(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a települési hulladékra

b) a hulladékgazdálkodásra

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett

           ca) valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára

(a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó)

           cb) közszolgáltatóra


(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.

          


 1. Értelmező rendelkezések


2.§.


Az e rendeletben használt fogalmak értelmezésére a Ht. 2.§-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület


3.§.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlan használók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és az önkormányzat által biztosított gyűjtőedényben, vagy e rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére, és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;


b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék lomtalanítás keretében évente kétszeri, a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközön történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására;


c) az illegális hulladék lerakók felszámolására


4.§.


A közszolgáltatási terület: Szőlősardó Község közigazgatási területe 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés


5.§.


(1) A települési önkormányzat és a közszolgáltató által megkötendő közszolgáltatási szerződésnek a Ht. 34.§. (5) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell még:


a) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését


b) a települési szilárd hulladékok gyűjtésének módját, valamint az elkülönítetten (szelektíven) gyűjthető és hasznosítható hulladékok körét és gyűjtésének, illetve hasznosításának módját


c) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját


d) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az önkormányzat ez irányú kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait


e) a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét, és teljesítésének módját


f) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét


g) az irányadó jogszabályokra való hivatkozást


h) keltezést és a szerződő felek aláírását, valamint bélyegző lenyomatát


(2) A szerződés az aláírás napján jön létre, és – ha a rendelet eltérően nem rendelkezik a szerződés lejárata évének utolsó napján szűnik meg.
 1. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések


6.§.


 1. A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlan használókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításukhoz szükséges adatok feltüntetésével.


 1. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38.§-ának (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.


 1. A Közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét, valamint a számlázási és postázási címet köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. 1. A Közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.


 1. A (4) bekezdés alkalmazásában a Közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat – titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.7.§.


 1. Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggésben az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.


 1. A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni. 1. A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek nem adhatja ki. 1. Rész

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályai


 1. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


8.§.


 1. Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.


 1. A kötelező közszolgáltatást az ingatlan használónak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.


9.§.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, a hulladékok kezelését, (összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását) Szőlősardó Község területén az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. (rövidített név: ÉHG, székhely: 3700. Kazincbarcika, Ipari út 2.) végzi.10.§.


 1. A települési hulladék begyűjtése heti egy alkalommal szerdai napokon történik.


 1. A közszolgáltatás keretében – az (1) bekezdésbe foglaltakon kívül – a közszolgáltató évente:


 1. 12 alkalommal házhoz menő szelektív csomagolású hulladékgyűjtést és szállítást,
 2. 8 alkalommal házhoz menő zöldhulladék gyűjtést és szállítást
 3. 2 alkalommal háznál történő lomtalanítást végez


 1. Az ingatlan használó a hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a részére biztosított és a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt köteles használni.


 1. A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlan használót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.


 1. Közszolgáltató Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei


11.§.


 1. A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint -  a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlan használóktól 


 1. a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása,


 1. a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszeri – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és elszállítása, 1. a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,


 1. az a)-c) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történő átadása,


 1. A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. 1. Az ingatlan használók és gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei


12.§.


 1. Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére. 1. Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik.


13.§.


 1. Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Ht. rendelkezéseinek megfelelően egyéb módon nem gondoskodik. 


 1. A Ht. szerinti egyéb módnak minősül a települési szilárd hulladék kezelése (hasznosítása vagy ártalmatlanítása), ha a gazdálkodó szervezet


 1. a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségéről az erre feljogosított és környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével gondoskodik, vagy
 2. e kötelezettséget a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti.


14.§.


 1. Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.


 1. Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie, - az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék mennyiségének becslése és a szükséges edényzet űrtartalma meghatározása érdekében.


 1. az ingatlanon lakók (állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők) számát,
 2. nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét,
 3. nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó nagyságát. 1. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


15.§.


 1. Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.


 1. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlan használót írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 1. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlan használót – a változás bekövetkezése előtt – köteles értesíteni.


 1. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlan használót írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. 1. Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező települési szilárd hulladék keletkezésének tényét.


16.§.


Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. 1. A közszolgáltatás szünetelése


17.§.


 1. Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.


 1. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét. 1. Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. 1. Hulladékszállítás rendje


18.§.


 1. A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.


 1. A hulladékszállítás gyakorisága a községben a következő:


                   60 és120, literes edényzetet – heti egyszeri alkalommal


 1. Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik, ha az önkormányzat és a szállító másban nem állapodnak meg a hulladékot a következő munkanapon kell elszállítani vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a Közszolgáltató által megjelölt időpontban.


 1. Ha gyűjtőedényzet ürítése az ingatlan használók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 1. Ha a hulladékot, vagy a lomokat Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlan használók hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni kell.


 1. A hulladékgyűjtő edényzetre vonatkozó rendelkezések


19.§.


Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az önkormányzat által biztosított gyűjtőedényt köteles igénybe venni.


20.§.


 1. Az ingatlanhasználóknak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.


 1. Az ingatlanhasználó köteles írásban, vagy telefonon három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az egyeztetett időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni, az ingatlantulajdonos pedig a többletszolgáltatás díját megfizetni.


21.§.


 1. A Közszolgáltató az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


 1. Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése. 1. A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.


22.§. 1. Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


 1. Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése tilos. 1. A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.


 1. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 1. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt – kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy űrtartalmú konténereket – az ingatlanán belül köteles elhelyezni, úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.23.§.


 1. Az ingatlan használó a gyűjtőedényt ürítés és elszállítás céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban a begyűjtést végző járművel megközelíthető az ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejáratának a közelében a közterületen köteles elhelyezni. Ha a szállítójármű járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.


 1. Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtő edényzet kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles. A Közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről. 1. A Közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este hat óra között végzi. Az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napját a Közszolgáltató állapítja meg.


 1. A gyűjtőedényt – tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével – a szállítás napján lehet kihelyezni. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának  napján az elszállítást követően az edényzet tárolási helyre történő visszahelyezése.24.§.


Az ingatlan tulajdonos feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőrzéséről, valamint arról, hogy az edényzet hozzáférhető helyen legyen és azt rendeltetésszerűen használják.


25.§.


 1. A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gyűjtőedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. Az edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet teljes kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni.


 1. A gyűjtőedényzet mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhető hulladék maximális súlya:


 • 60 literes gyűjtőedény esetén 18 kg
 • 120 literes gyűjtőedény esetén 36 kg.


 1. Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.


 1. A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. (Különösen tégla, beton, vas, stb.) Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét. 1. Az ingatlanhasználó köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni.26.§.


 1. A települési szilárd hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerbe vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés – mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.
 2. A közszolgáltató a települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik.


 1. Lomtalanítás


27.§.


 1. A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente két alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik.


A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki.


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. A lakosság értesítése az önkormányzat feladata.


 1. A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18 órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre. 1. Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. 1. A közszolgáltatási díj


28.§.A közszolgáltatási díjat a szolgáltatást igénybe vevők kötelesek megfizetni. 1. Rész

Közterületek tisztán tartása


 1. Közterületek tisztán tartása, takarítása és téli hó eltakarítási, síkosság mentesítési feladatok ellátása29. §.


 1. Tilos a hulladékot elhagyni – a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.


 1. A község köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési környezetet szennyezné, fertőzné. 1. Az közterületek tisztántartásáról az e rendeletben meghatározott ingatlanhasználók kötelesek gondoskodni.


 1. Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál természetes személy építtető esetén a tisztántartás az építtetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli. 1. Az önkormányzati utak (helyi közutak) tisztántartásáról, mosásáról és sepréséről az önkormányzat gondoskodik. A hó és síkosság mentesítését az Önkormányzat végzi. Az úttartozékot képező útárok és az úttest csapadékelvezetésének folyamatos biztosításáról a helyi közút tulajdonosa az önkormányzat köteles gondoskodni.


 1. Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlenül érintkező járdaszakasz tisztántartásáról a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (kiépített beton vagy egyéb átereszek) valamint a járdához tartozó folyókáknak és víznyelő rácsoknak folyamatos tisztántartásáról – ide értve a hó és síkosság elleni védekezést is – az ingatlan használója, használaton kívüli ingatlan esetén tulajdonosa köteles gondoskodni.


 1. Közös tulajdonban álló épületek esetében a (6) bekezdésben írt tisztántartás a tulajdonosok egyetemleges kötelezettsége.


 1. Az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója, bérlője, ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani és az ott keletkezett hulladékot eltávolítani.


 1. Ha bármilyen jármű üzemelése során a közterület szennyeződik, vagy a szennyeződés egyéb módon (pl. kereskedelmi, vendéglátó, stb. tevékenység) következik be, a jármű üzemben tartója, üzemeltetője köteles a szennyeződés haladéktalan eltávolításáról gondoskodni. 1. Közterületek szennyezésének megelőzése


30.§.


 1. Tilos a közterületeket beszennyezni, a közterületeken bárminemű szemetet, vagy elhasznált tárgyat (pl. háztartási hulladékot, papírt, gyümölcshéjat, stb.) elhelyezni, elszórni, eldobni.


 1. Tilos a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, műtárgyakat, műalkotásokat beszennyezni, megrongálni. 1. Tilos dugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat (törmeléket, homokot, hulladékot, papírt, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, stb.) a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni.


 1. Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, amely a levegőt szennyezi, egészséget veszélyeztet  közterületen elhelyezni nem szabad. 1. Építésnél, bontásnál vagy felújításnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az építési, bontási anyagot, földet tárolni, hogy más ingatlanon por és szennyeződés indokolatlanul ne keletkezzen.


 1. Az építést, felújítást végző tulajdonos, kivitelező az építési területen és közvetlen környékén (az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a biztonságos közlekedés lehetőségét köteles biztosítani.


 1. Közterületen különböző tevékenységet végzők kötelezettségei


31.§.


 1. Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról gondoskodni.


 1. A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – közterületi részt – a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani.
 2. Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő rendezvények ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását az azt engedélyező köteles előírni és a végrehajtást ellenőrizni.


 1. Szennyvizet, vagy más szennyezett folyadékot, szennyező vagy más egészségre ártalmas anyagot közterületre elszórni, kiönteni vagy eldobni nem szabad. 1. Tilos a közterületre zárt csapadékrendszerben, valamint nyílt árokba szennyvizet vagy szennyezett folyadékot kiönteni, vagy kivezetni.


 1. A közterületet emberi és állati ürülékkel szennyezni tilos. 1. A közforgalom céljára szolgáló területek (tömegközlekedési megállók, parkok, stb.) berendezéseit, növényzetét, közforgalmú területek burkolatát, forgalomszabályozó berendezéseket, jelzéseket, táblákat, lánckorlátokat megrongálni tilos.


IV. Rész


 Záró rendelkezések


32.§.


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szőlősardó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 20/2005.(XII.28.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 3/2007. ( I.26.)  önkormányzati rendelet hatályát veszti. Szőlősardó, 2013. november 28.
                   Holló István                                                       Vécsei Vilmos

                   Polgármester                                                             jegyzőKihirdetési záradék:

Jelen rendelet 2013. november 28. napján kihirdetésre került.
                                                 

                                                                                                Vécsei Vilmos

                                                                                                     jegyző