Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 2/2021.(II.26.) rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27 - 2021. 09. 09

Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 2/2021.(II.26.) rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete helyett - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Rábapatona Község polgármestere - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szervezik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a. az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c. az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 470.221 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a. a költségvetési bevételek összege: 304.075 ezer forint,

b. a költségvetési kiadások összege: 470.221 ezer forint,

c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -166.146 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 173.601 ezer forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:. 58.856 ezer forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint,
 • d) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000 ezer forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ... - ezer forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
 • h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll. - ezer forint
 • i) Költségvetési bevételek összesen: 304.075 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 173.601 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.474 ezer forint,
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 191.710 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.365 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

 • a) K1. Személyi juttatások: 117.523. ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.768 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 92.230 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.625 ezer forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 97.056 ezer forint,
 • f) K6. Beruházások: 67.812 ezer forint,
 • g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
 • i) K9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint,
 • j) Költségvetési kiadások összesen: 470.221 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 235.146 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 235.075 ezer forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 332.202 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 138.019 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

 • a) beruházási kiadások beruházásonként: összesen 67.812 ezer forint
  • aa) Rendezési terv módosítás 8.000 ezer forint
  • ab) Települési klímastratégia (projekt) 3.410 ezer forint
  • ac) Vízelvezetés projekt 28.339 ezer forint
  • ad) Napelemes rendszer kiépítése 16.133 ezer forint
  • ae) Buszmegálló létesítése 3.000 ezer forint
  • af) Játszótér létesítés pályázati támogatás és saját erő 8.930 ezer forint
 • b) felújítási kiadások felújításonként: összesen 53.296 ezer forint
  • ba) Orvosi rendelő felújítás (projekt támogatás és saját erő) 53.296 ezer forint

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

 • a) Települési segély 2.500 ezer forint,

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 93.807 ezer forint, melyből:

 • a) az általános tartalék 93.807 ezer forint,
 • b) a céltartalék - ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -140.492 ezer forint
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -25.654 ezer forint

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti egyenleg 2021. évi finanszírozása az alábbiak szerint történik:

 • a) belső finanszírozással – 166.146 ezer forint,
 • b) külső finanszírozással - ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

 • a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: -166.146 ezer forint,

ebből:

aa) működési célú - 166.146 ezer forint,

ab) felhalmozási célú - ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 41.851 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

 • a) a költségvetési bevételek összege: 41.851 ezer forint,
 • b) a költségvetési kiadások összege: 41.851ezer forint,
 • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:- ezer forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint,
 • d) B4. Működési bevételek: - ezer forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
 • h) B8. Finanszírozási bevételek 41.851 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 41.851 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 41.851 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41.851 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 • a) K1. Személyi juttatások: 30.441 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.. 4.396 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 7.041 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint,
 • f) K6. Beruházások: - ezer forint,
 • g) K7. Felújítások: - ezer forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen: 41.851 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai 41.851ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 41.851 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke – 2021. 01. 01. napjától 2021. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.

(3) Az illetménykiegészítés mértéke – 2021. 01. 01. napjától 2021. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint hiány,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.

4. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 75.213 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:

 • a) a költségvetési bevételek összege: 75.213 ezer forint,
 • b) a költségvetési kiadások összege: 75.213 ezer forint
 • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.

17. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: -..... ezer forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -..... ezer forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: -..... ezer forint,
 • d) B4. Működési bevételek: -..... ezer forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: -..... ezer forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: -..... ezer forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -..... ezer forint,
 • h) B8. Finanszírozási bevételek 75.213 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 75.213 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 75.213 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 75.213 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

18. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 • a) K1. Személyi juttatások: 60.749 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.040 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 5.424 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint,
 • f) K6. Beruházások: - ezer forint,
 • g) K7. Felújítások: - ezer forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen: 75.213 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 75.213 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75.213 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Rábapatonai Katica Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

(2) A Rábapatonai Katica Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint hiány,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

21. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

 • a) a költségvetési bevételek összege: 304.075 ezer forint,
 • b) a költségvetési kiadások összege: 353.157 ezer forint,
 • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –49.082 ezer forint hiány.

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 173.601 ezer forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.865 ezer forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint,
 • d) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000 ezer forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
 • h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll. - ezer forint
 • i) Költségvetési bevételek összesen: 304.075 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 173.601 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 134.474 ezer forint,
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 164.545 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 139.530 ezer forint.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 • a) K1. Személyi juttatások: 26.360 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.332 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 79.765 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.625 ezer forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 97.056 ezer forint,
 • f) K6. Beruházások: 67.812 ezer forint,
 • g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
 • i) K9. Finanszírozási célú kiadások: 16.911 ezer forint
 • j) Költségvetési kiadások összesen: 353.157 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 108.343 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 235.075 ezer forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 117.218 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 138.019 ezer forint.

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. § A polgármester 3.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

26. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

27. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

 • a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
 • b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

28. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

29. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

30. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

 • a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 15-ig,
 • b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

31. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

 • a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a 2/2019. sz. KT-i határozatában foglaltakkal és a 14/2020.(XII.15.) rendeletével fenntartotta a 46.380 Ft-os illetményalapot.
 • b)
 • c) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ és a köztisztviselőkről szóló törtvényben meghatározott minimális határ figyelembevételével – 232.000 forint/év/fő.

(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2021. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség

32. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet 1. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

63.118

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

61.348

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

18.531

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

15.909

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.639

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

8

Elszámolásokból származó bevételek

B116

9

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9.056

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

173.601

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

58.865

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

58.865

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5

Vagyoni típusú adók

B34

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9

- magánszemélyek kommunális adója

8.500

10

- telekadó

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

35.000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15

Fogyasztási adók

B352

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17

Gépjárműadók

B354

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

19

ebből a helyi adók:

20

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

23

Közhatalmi bevételek

B3

43.500

2. melléklet 2. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Megnevezés (rovat)

Előirányzatok

2

Bevételi

Kiadási

3

KEHOP-Klímastratégia

3.410

3.410

4

TOP-BELVÍZELVEZETÉS

28.339

28.339

5

VP-ERDŐTELEPÍTÉS

3.000

3.000

6

TOP-NAPELEM TELEPÍTÉS

16.133

16.133

7

8

9

10

11

12

13

3. melléklet 3. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer forintban

A

B

1

A céltartalék felhasználási céljai

Céltartalék összeg

2

Tervezési, telekrendezési feladatok

10.000

3

Pályázatok beadásával kapcsolatos kiadások

2.000

4

5

6

Összesen

12.000

4. melléklet 4. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

Kötelezettség
összesen

2

Fejlesztési célú hitel (útépítés)

15 év

123.250

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen

123.250

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

évente két alkalom

43.500

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

5

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

Összesen

43.500

5. melléklet 5. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati

rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret

juttatástípusonként

Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások

 • a) Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2021. évi kerete

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Juttatások megnevezése

Kapcsolódó
rovat

Éves
keretösszeg

Egyéb szabályok

2

Lakhatási, lakásépítési,
lakásvásárlási támogatás

3

Albérleti díj hozzájárulás

K1111 Lakhatási támogatás

4

Családalapítási támogatás

K1113 Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

5

Szociális támogatás

K1112. Szociális támogatás

250

6

Illetményelőleg

7

Tanulmányi ösztöndíj, képzési,
továbbképzési, nyelvtanulási
támogatás

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata

K1107. Béren kívüli juttatások

1.392

8

Üdülési támogatás

K1113 Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

9

Juttatások összesen

1.642

 • b) a Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2021. évi kerete

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Juttatások megnevezése

Kapcsolódó
rovat

Éves
keretösszeg

Egyéb
szabályok

2

Eseti szociális segély

3

Jövedelem-kiegészítés

4

Temetési segély,

5

Kedvezményes étkeztetés

6

Kedvezményes üdültetés

7

Egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele

8

Támogatások összesen

6. melléklet 6. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

4

5

6

Bevételek összesen

7

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

8

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

9

10

11

12

13

14

15

Kiadások összesen

7. melléklet

Államháztartási mérlegek

a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. §-ban megfogalmazottak alapján költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.

A kimutatások összeállítása az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról szóló 2/2021.(II.26.) polgármesteri rendelete által meghatározott tartalmi követelmények alapján történt.

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

- 1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

- 2. számú melléklet: A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve

- 3. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása

- 4. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

- 5. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

Rovatok

2021.
terv

Rovatok

2021.
terv

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

63.118

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

105.412

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

61.348

K12. Külső személyi juttatások

12.111

B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

18.531

K1. Személyi juttatások

117.523

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15.909

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5.639

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17.768

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

K31. Készletbeszerzés

8.838

B116. Elszámolásból származó bevételek

K32. Kommunikációs szolgáltatások

2.416

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

164.545

K33. Szolgáltatási kiadások

60.206

B12. Elvonások és befizetések bevételei

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

1.780

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

18.990

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

K3. Dologi kiadások

92.230

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

K41. Társadalombiztosítási ellátások

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9.056

K42. Családi támogatások

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

173.601

K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

58.865

K48. Egyéb nem intézményi ellátások

7.625

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

58.856

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.625

B31. Jövedelemadók

K501. Nemzetközi kötelezettségek

B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

B34. Vagyoni típusú adók

8.500

K5023. Egyéb elvonások, befizetések

B35. Termékek és szolgáltatások adói

35.000

K502. Elvonások és befizetések

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

B3. Közhatalmi bevételek

43.500

K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

B401. Készletértékesítés ellenértéke

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

B402. Szolgáltatások ellenértéke

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

B404. Tulajdonosi bevételek

9.195

K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

B405. Ellátási díjak

7.019

K509. Árkiegészítések, ártámogatások

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.895

K510. Kamattámogatások

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3.250

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

K513. Tartalékok

93.806

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

K5. Egyéb működési célú kiadások

97.056

B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése

20.565

B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

24.504

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

6.519

B411. Egyéb működési bevételek

K65. Részesedések beszerzése

B4. Működési bevételek

18.109

K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

B51. Immateriális javak

10.000

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

16.224

B52. Ingatlanok értékesítése

K6. Beruházások

67.812

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

K71. Ingatlanok felújítása

39.271

B54. Részesedések értékesítése

K72. Informatikai eszközök felújítása

B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek

K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

B5. Felhalmozási bevételek

10.000

K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

14.025

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

K7. Felújítások

53.296

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

K 87. Lakástámogatás

B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K911. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

10.700

B8. Finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)

166.146

K914. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

6.211

K9. Finanszírozási kiadások

16.911

Költségvetési bevételek
(B1+B2+....+B7)

470.221

Költségvetési kiadások
(K1+K2+....+K9)

470.221

8. melléklet

A jövő Rábapatonája 5.0

kép: /download/3471/resources/EJR_7649850-image1.jpg

A Magyar Falu Program éve II. fejezete

Tájékoztató

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

Elfogadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Készítette: dr. Németh Balázs jegyző,
Nagyné Bognár Krisztina, Balázsné K. Brigitta
Törvényességi ellenőrzést végezte:
dr. Németh Balázs jegyző
Véleményezte: Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
Tárgyalja: veszélyhelyzet miatt a polgármester dönt egy személyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat jelen helyzetben nem tud ülésezni - tekintettel a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre- ezért a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletet a polgármester egy személyben alkotja meg, melyről egy rövid összefoglalót adok. (Az SZMSZ nek megfelelően a Bizottsági,- és Képviselő-testületi tagok 2021. február 15-ig tájékoztatást kaptak a költségvetés tervezetéről.)

A tárgyévi költségvetés az alábbi keretszámokat tartalmazza:

a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet főösszegei: 470.221 ezer forint.

Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 304.075 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 470.221 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -166.146 ezer forint. (Ezt pénzmaradvány felhasználásával pótoljuk)

A megvalósítandó fejlesztésekről a 2021. február 15-ei írásos tájékoztatóban már volt szó, azokon nem változtatott, egyetértett a tisztelt testület, ezért ezen célok nem kerülnek újra felsorolásra.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Rábapatona Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek a jogszabályi kötelezettségnek február 15-én – elektronikus levél formájában eleget is tett az Önkormányzat, továbbá megtörtént az Ávr. 27. §-ának (1[1]) bekezdésében foglalt egyeztetés is, mely a mellékletek között található.

A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.

2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.

3. A szociálisan rászorultak támogatása.

4. Ingatlanfejlesztési beruházások megvalósítása, - különös tekintettel a csapadékvízelvezető-rendszer kiépítésének befejezésére, az Egészségház teljes körű felújítására, új játszótér építésére.

5. Pályázatok figyelése, a 2021-2027-es EU-s pályázatokon való indulás, amennyiben lehetséges.

6. A Magyar Falu Program végrehajtása 2 programpont vonatkozásában, további pályázati kérelmek beadása.

7. A „Kanális-part” területének rendezésének előkészítése és a közvilágítási ESCO projekt megkezdése.

A 2021. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 304.075 ezer Ft, melyet a pénzmaradványból származó bevétel 166.146 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 470.221 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni. 2021. évben továbbra is igaz, hogy – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

Az intézmények és az önkormányzat részletes költségvetése a 2021. év során várható kiadásokról és bevételekről elkészítésre került.

Jelen tájékoztató mellékleteként csatolom a 2021. évre vonatkozó költségvetési rendeletet, (Jelen tájékoztató I. sz. melléklete) az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda költségvetésére vonatkozó számszaki adatsorokkal felszerelt rendelettervezet- mellékleteket, (Jelen tájékoztató II. sz. melléklete); a vonatkozó mérleget (Jelen tájékoztató III. sz. melléklete) a költségvetési szervek vezetőivel előzetesen lefolytatott kötelező egyeztetésről készült emlékeztetőt, (Jelen tájékoztató IV. sz. melléklete), valamint a rendelet-tervezet hatásvizsgálati lapját (Jelen tájékoztató V. sz. melléklete)

Kelt: Rábapatonán, 2021. február 25. napján

Molnár-Nagy Béla

polgármester


[1] Ávr. 27. § (1)-e: „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”