Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 2/2021.(II.26.) rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete helyett - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Rábapatona Község polgármestere - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szervezik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

1. Általános rendelkezések


  1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

  1. az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
  2. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
  3. az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3)  A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése


2. §


(1)  A képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési       főösszegét 470.221 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

  1. a költségvetési bevételek összege: 304.075 ezer forint,
  2. a költségvetési kiadások összege: 470.221 ezer forint,
  3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -166.146 ezer forint.
  1. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          173.601 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:.     58.856  ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                43.500  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   18.109 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                             10.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                         ...         - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              - ezer forint,

h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.                                   - ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                  304.075 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                               173.601  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                     130.474  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                              - ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:     191.710 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.365 ezer forint.


(4)  Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      117.523. ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     17.768  ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              92.230 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            7.625  ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     97.056  ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  67.812  ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      53.296 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            - ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                                    16.911 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                         470.221 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:           235.146 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 235.075 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:         - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     332.202 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 138.019 ezer forint.


5. §


A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként: összesen 67.812 ezer forint

aa) Rendezési terv módosítás  8.000 ezer forint

ab) Települési klímastratégia (projekt) 3.410 ezer forint

ac) Vízelvezetés projekt   28.339 ezer forint

ad) Napelemes rendszer kiépítése 16.133 ezer forint

ae) Buszmegálló létesítése 3.000 ezer forint

af) Játszótér létesítés pályázati támogatás és saját erő 8.930 ezer forint

 b) felújítási kiadások felújításonként: összesen 53.296 ezer forint

ba) Orvosi rendelő felújítás (projekt támogatás és saját erő)  53.296 ezer forint


6. §


A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Települési segély 2.500 ezer forint,


7. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 93.807 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 93.807 ezer forint,

b) a céltartalék                       - ezer forint.


(2)  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő

10. §


(1)  A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  -140.492 ezer forint

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -25.654 ezer forint

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti egyenleg 2021. évi finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással – 166.146 ezer forint,

b) külső finanszírozással - ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:  -166.146 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                          - 166.146 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                   - ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal


11. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 41.851 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 41.851 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   41.851ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -  ezer forint hiány.

12. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:   - ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:- ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                         - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                           - ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                     - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                   - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                            - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                           41.851 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                41.851 ezer forint.(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 41.851 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41.851 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: -  ezer forint.


13. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     30.441 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:..   4.396 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              7.041  ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                            - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                            - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                       - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                      41.851 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai      41.851ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai     - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 41.851 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:      - ezer forint.


14. §


(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.


(2) Az illetménykiegészítés mértéke – 2021. 01. 01. napjától 2021. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.


(3) Az illetménykiegészítés mértéke – 2021. 01. 01. napjától 2021. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.


15. §


(1)  A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.

4. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése


16. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét        75.213 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 75.213 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 75.213 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.


17. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        -..... ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   -..... ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                            -..... ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               -..... ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                         -..... ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                       -..... ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                -..... ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                   75.213 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                        75.213 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:    75.213  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:     - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 75.213 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:      - ezer forint.18. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        60.749 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        9.040 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                5.424 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                            - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         75.213 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:     75.213 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:     - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75.213 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:      - ezer forint.


19. §


(1)  A képviselő-testület a Rábapatonai Katica Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  14 fő.


(2)  A Rábapatonai Katica Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.5. Az önkormányzat saját költségvetése


21. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 304.075 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 353.157 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –49.082 ezer forint hiány.

22. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        173.601 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:    58.865 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              43.500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                18.109 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                           10.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                            -        ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             - ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll.                                - ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                 304.075 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:          173.601 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 134.474 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:         - ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:     164.545 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 139.530 ezer forint.


23. §


(1)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                 26.360 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.332 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                       79.765 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      7.625 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                               97.056 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                            67.812 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                               53.296 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    - ezer forint,

i) K9. Finanszírozási célú kiadások:                                                    16.911 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                 353.157 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:          108.343 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 235.075 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:         - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:      117.218 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 138.019 ezer forint.


24. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.


(2)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

                                                                                             

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


25. §


A polgármester 3.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

26. §


(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

27. §


(1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.28. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


29. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


30. §


A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 15-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

31. §


(1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a 2/2019. sz. KT-i határozatában foglaltakkal és a 14/2020.(XII.15.) rendeletével fenntartotta a 46.380 Ft-os illetményalapot.

b)

c) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ és a köztisztviselőkről szóló törtvényben meghatározott minimális határ figyelembevételével – 232.000 forint/év/fő.


(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2021. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.


(3)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség

32. §


Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések


33. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.