Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Hatályos: 2016. 11. 01

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed Rábapatona község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

Az alapellátás körzetei


2.§


(1) Az önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi (felnőtteket és gyerekeket ellátó vegyes) körzetet alkot. A körzet székhelye: Drexler Anna Egészségház, 9142 Rábapatona, Kossuth utca 17.

3.§


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a fogorvosi körzete tekintetében Rábapatona közigazgatási területét Rábapatona-Ikrény fogorvosi körzet részeként határozza meg.


(2) A fogorvosi körzet székhelye: Drexler Anna Egészségház, 9142 Rábapatona, Kossuth utca 17.

4.§


(1) Az önkormányzat teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

5.§


(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye az érintett települési önkormányzatok megállapodása alapján: Győr környéki felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet, székhelye: 9024 Győr, Dembinszky u. 29.


(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást - az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye az érintett települési önkormányzatok megállapodása alapján: Győr, Kálóczy tér 9-11. A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet helye: 9024 Győr, Liezen-Mayer út 57.

6.§


(1) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet az Önkormányzat a 9142 Rábapatona, Kossuth utca 17. szám alatti orvosi rendelőben biztosít.

Záró rendelkezés


  7.§


(1) Jelen rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és fogorvosi körzetek területének meghatározásáról.