Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi Római Katolikus Templom épületének védetté nyilvánításáról

Hatályos: 2012. 06. 30

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, e törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

  1. §


Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábapatona, 855 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló Római Katolikus Templom épületét településképi és helyi építészeti örökségi szempontok alapján helyi védetté nyilvánítja.

2. §


A helyi védetté nyilvánítás célja a település hagyományainak és értékeinek megőrzése.

3. §


A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.