Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2016. 07. 01

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (5) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „2016. április 1. napjától kezdődően a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek (továbbiakban: Koordináló szerv)” szövegrész lép.


2. § A rendelet 2. § (9) bekezdésében a „3. §” helyébe a „2. §” a „15. §” helyébe a „3. §”  szövegrész lép.


3. § A rendelet 4. § (1) bekezdésében az „ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe az „ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.” szövegrész lép.


4. §  (1) A rendelet 7.§ (2) bekezdésében a „ kivéve a kijelölt gyűjtőponttal végzett rendszeres közszolgáltatás esetén. A kijelölt gyűjtőponton a Közszolgáltató köteles konténert elhelyezni a hulladék gyűjtés és elszállítása céljára, amelynek elszállításával eleget tesz a közszolgáltatási kötelezettségének.” szövegrész törlésre kerül.


(2) A rendelet 7. § (3) bekezdésében a „70” szövegrész helyére a”60” szövegrész lép.


(3) A rendelet 7.§ (3) bekezdésében a „ kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a konténereket a Közszolgáltató biztosítja” törlésre kerül.


5. §  A rendelet 7.§ (9) bekezdésében a „litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő” szövegrész helyébe a „liter űrtartalom feletti” szövegrész lép.


6. § A rendelet 9.§-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:


„(9) A közszolgáltató köteles a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállítását és kezelését elvégezni.”


7. §  (1) A rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:


„(2) A természetes személy, ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési hulladékból a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényzetben elkülönítetten gyűjti az újrahasznosítható hulladékokat. Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató szerződésben rögzíti a használat feltételeit.”


(2) A rendelet 10. §-a az alábbi (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:


„(3) A közszolgáltató a (2) bekezdés szerinti szelektív hulladékot az általa meghatározott időpontban gyűjti be és szállítja el.”


„(4) Amennyiben a szelektív gyűjtőedényzetben a (2) bekezdésben foglalt szerződésben felsorolt hulladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja.”


8. §  (1) A rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) Az ingatlantulajdonos (magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, intézmények stb.) a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni a Koordináló szervnek.”


  (2) A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (3) A Koordináló szerv a számlát az ingatlantulajdonosnak negyedévente küldi meg.”


(3) A rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A közszolgáltatás igénybevételéért a 11. §  (1) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 2016. április 1. napjától a Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.”


(4) A rendelet 11. § (6) bekezdésében a „Ptk. 301/A. §-a szerinti” szövegrész helyére a „ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti” szövegrész lép.


9. §  A rendelet 1. függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke lép.


10. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


11. § E rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba és a hatálybelépést követő napon hatályát veszti .
Pörböly, 2016. június 29.                      Sipos Lajos                                                                      Kondriczné dr. Varga Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző