Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.20.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2017. 01. 23

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével, a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya Nemesvámos község közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosára, kezelőjére, használójára (a továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) és a közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltatóra, valamint a közszolgáltatási feladat ellátásában közreműködőre terjed ki.


(2) A rendelet tárgyi hatálya a települési szilárd hulladékra terjed ki.


2. § Nem terjed ki a rendelet hatálya a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra és az azzal összefüggő tevékenységre.


3. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi települési hulladékok átvételére, gyűjtésére, elszállítására, kezelésre történő átadására terjed ki:


a) vegyes hulladék,

b) lom hulladék és

c) a rendeletben meghatározott elkülönítetten gyűjtött hulladék.


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi települési hulladékok kezelésére terjed ki:


a) vegyes hulladék,

b) elkülönítetten gyűjtött hulladék, az üveg és a csomagolási hulladék kivételével és

c) lom hulladék.


4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltató az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: közszolgáltató).


(2) A közszolgáltató végzi az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó királyszentistváni hulladékkezelő központ üzemeltetését.


(3) A közszolgáltatási feladat ellátásában közreműködőként vesz részt a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: szolgáltatást ellátó).


(4) A szolgáltatást ellátó végzi:


 a) a települési hulladék gyűjtését, elszállítását, kezelésre átadását,

 b) a hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetését, továbbá

 c) a hulladékudvar és a hulladékgyűjtő telephely üzemeltetését.


2. A vegyes hulladék és a lom hulladék gyűjtése, átvétele, elszállítása


5. § (1) Természetes személy ingatlanhasználó esetében  a vegyes  hulladék rendszeres gyűjtésére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott űrmértékű gyűjtőedény szolgál. A szolgáltatást ellátó rendszerében igénybe vehető űrmértékű gyűjtőedényekről a szolgáltatást ellátó a weblapján és az ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad.


(2) Természetes  személy  ingatlanhasználó  a vegyes  hulladékot zárt szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a szolgáltatást ellátónak elszállításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére  – díj fizetése mellett – a szolgáltatást ellátó által biztosított emblémázott 80-120 literes gyűjtőzsák vehető igénybe.


(3) A rendelet hatályba lépésekor használatban lévő 50, 110 literes gyűjtőedényben hulladékot átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig lehet.


6. §  Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:


a) rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetében 60, 80, 120, 240, 360, 660, 770, 1100 literes gyűjtőedény,

b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a szolgáltatást ellátóval kötött megállapodás szerinti gyűjtőedény.


7. § (1) A szolgáltatást ellátó hetente egyszer köteles a szolgáltatást elvégezni. Az ingatlanra irányadó járatnapokat a szolgáltatást ellátó az ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.


(2) A nem szabványos gyűjtőedénybe vagy nem emblémázott gyűjtőzsákba gyűjtött hulladékot a szolgáltatást ellátó nem veszi át.


8. § (1) A hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban vagy azokban a szállítási napok között keletkezett hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen.


(2) Amennyiben az összegyűjtött hulladék mennyisége egymást követően legalább öt ürítés során meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát és az ingatlanhasználó nem rendelkezik a többlethulladék összegyűjtéséhez emblémázott gyűjtőzsákkal, a szolgáltatást ellátó – az ingatlanhasználó írásbeli értesítése után – jogosult a gyűjtőedény számát megemelni, vagy a gyűjtőedényt eggyel nagyobb méretű gyűjtőedényre cserélni. Ez esetben a közszolgáltatási díjat a megemelt darabszámú vagy űrtartalmú gyűjtőedény ürítése után kell megfizetni.


(3) Az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény űrtartalma, illetve darabszáma akkor csökkenthető, ha az ingatlanon egymást követően legalább öt ürítés során kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyi a  gyűjtőedényben elhelyezhető. A csökkentett űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedénynek alkalmasnak kell lennie a rendszeresen keletkező hulladék gyűjtésére.


9. § (1) Az ingatlanhasználó által megvásárolt gyűjtőedény szükségessé váló javításáról, pótlásáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A szolgáltatást ellátó felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A szolgáltatást ellátó felelőssége a gyűjtőedény gyártásától számított 5 éven túl – tekintettel a gyűjtőedény  természetes elhasználódására – a gyűjtőedény állagában bekövetkezett kárra nem terjed ki.


(2) A bérbe adott gyűjtőedény rendeltetésszerű használat során szükségessé váló javításáról vagy cseréjéről a szolgáltatást ellátó gondoskodik. A szolgáltatást ellátó kötelezettsége a gyűjtőedény javítása vagy cseréje, ha az a szolgáltatást ellátó szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy a szakszerűtlen ürítés miatt szükséges.


10. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezett hulladék elszállításra való átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan közelében közterületen történik. A gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni, hogy az a szolgáltatást ellátó számára hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja.


(2) Hulladékszállítási napokon kívül gyűjtőedény közterületen nem tárolható, kivéve, ha a gyűjtőedény elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles az ürítés napján az ingatlanára visszahelyezni.


11. § Az elszállítás céljára kihelyezett vagy a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének tisztán tartásáról a közszolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét  felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére.


12. § (1) Az ingatlanon nem rendszeresen képződő, a gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb méretű lom hulladék elszállítására a szolgáltatást ellátó évente egy alkalommal, előre bejelentett időpontban lomtalanítást szervez. Lomtalanításkor a szolgáltatást ellátó külön díj fizetése nélkül szállítja el a hulladékot.


(2) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladék elszállítására.


3. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés


13. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti a rendelet 1. melléklete szerinti újrahasznosítható  hulladékokat és a szolgáltatást ellátó által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőedényben adja át a szolgáltatást ellátónak. A nagyobb papír hulladékot a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át.


(2) Az öblös üveg hulladékot a szolgáltatást ellátó a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében nem veszi át. Az öblös üveg hulladék elhelyezésére  a gyűjtőszigeten  van lehetőség.


(3) A szolgáltatást ellátó az (1) bekezdés szerinti szelektív hulladékot havi egy alkalommal, minden hónap 3. csütörtöki napján gyűjti be és szállítja el. Nem a szolgáltatást ellátó által biztosított szelektív gyűjtőedényben gyűjtött hulladékot a szolgáltatást ellátó nem veszi át.


(4) Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az elszállítás napján az ingatlan előtti közterületre helyezi ki.


14. § Amennyiben a szelektív gyűjtőedényben az 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más jellegű hulladék is található, a szolgáltatást ellátó a hulladék elszállítását megtagadja.


4. A hulladékgyűjtő szigetek használata


15. § (1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a gyűjtőszigeteken is elhelyezhető.


(2) A gyűjtőszigeteken kihelyezett gyűjtőedénybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő hulladék helyezhető el. A gyűjtőedény mellé hulladék nem helyezhető.


(3) A gyűjtőszigetek gyűjtőedényeiből a hulladékot csak a szolgáltatást ellátó szállíthatja el.


(4) A szolgáltatást ellátó a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal köteles elszállítani.


5. Hulladékudvar, hulladékgyűjtő telephely használata


16. § (1) Több fajta, nagyobb tömegű előre szelektált hulladék a  szolgáltatást ellátó által üzemeltetett hulladékudvarban (Veszprém, Kistó u. 8.) helyezhető el.


(2) Az elhelyezhető hulladék típusát, mennyiségét a szolgáltatást ellátó határozza meg.


(3) A hulladékudvart díjmentesen – a háztartásokban keletkező hulladékok szokásos mennyiségéig – az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát, lakcímét igazolja és  akinek a szolgáltatást ellátó felé tartozása nincs.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a szolgáltatást ellátó a hulladékudvarban leadott hulladékot térítés ellenében veszi át.


(5) A hulladékudvar címét, nyitvatartási idejét, egyéb információkat a szolgáltatást ellátó a weblapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.


17. § (1) A szolgáltatást ellátó által üzemeltetett hulladékgyűjtő telephelyen (Veszprém, 0105/1 hrsz.) a szolgáltatást ellátó által meghatározott hulladékok (pl. lom, gumiabroncs) díj fizetése ellenében helyezhetők el.


(2) A vonatkozó információkat, a hulladékgyűjtő telephely címét, nyitvatartási idejét a szolgáltatást ellátó a weblapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.


6. A közszolgáltatás igénybevétele


18. § (1) A szolgáltatást ellátó és a természetes személy ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatás igénybevételével jön létre.


(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó esetében a szolgáltatási szerződés megkötésével jön létre a jogviszony.


(3) A közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a birtokba lépésének napjától számított 15 napon belül köteles bejelenteni a szolgáltatást ellátónak, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.


19. § A rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó, de a szolgáltatást ellátó által begyűjthető hulladékok begyűjtésére, elszállítására, kezelésre történő átadására vagy kezelésére az ingatlanhasználó és a szolgáltatást ellátó eseti, határozott vagy határozatlan időre szóló szerződést köthet.


7. A közszolgáltatás és az ürítési díj fizetésének szüneteltetése


20. § (1) Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyben ténylegesen nem laknak, az ingatlantulajdonos vagy vagyonkezelő kérelme alapján a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.


(2) A szüneteltetésre vonatkozó kérelemhez annak bizonyítására, hogy az ingatlant senki nem használja, csatolni kell legalább egy, az ingatlanon korábban ténylegesen szolgáltatást nyújtó közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó, fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy számlaegyenleget.


(3) Olyan ingatlan esetében, ahol az ingatlanhasználó legalább 60 napig – de  előre meghatározható ideig – megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanban, az ingatlanhasználó kérelme alapján, a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.


(4) A szüneteltetés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szüneteltetés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a szolgáltatást ellátótól.


(5) A szüneteltetés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.


8. Záró rendelkezések21. § (1) Ez a rendelet 2017. január 23. napján  lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet.Nemesvámos, 2017. január 18.
Sövényházi Balázs s.k.                                                                    Kötél Krisztina s.k.

       polgármester                                                                                         jegyző

Mellékletek