Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2003. (XI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről

Hatályos: 2013. 12. 20

a 45/2004. (XII. 3.)[1] ök. rendelettel,

a32/2005. (XII.6.)[2] ök. rendelettel,

a 30/2006. (XII. 8.)[3] ök. rendelettel,

a 21/2007.(XII.4.)[4] ök. rendelettel,

a 26/2010. (XII.10.)[5] önkormányzati rendelettel,

a 23/2011. (V.5.)[6] önkormányzati rendelettel,

a 35/2011.(VI.15.)[7] önkormányzati rendelettel,

az 52/2012.(XII.20.)[8] önkormányzati rendelettel és

53/2013.(XII.19.)[9] önkormányzati rendelettel

módosított egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg[10]A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § b) pontja, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Ltv.) 34. §-a, valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV.14.) Főv. Kgy. rendelet 16.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya

1. §


(1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában álló bérlakásokra terjed ki, beleértve a szükséglakásokat is (továbbiakban: önkormányzati lakások).

(2)[11] A rendelet hatálya nem terjed ki a 2/1998. (I.21.) ök. rendelettel szabályozott Nyugdíjasházban levő lakásokra.


A lakbér megállapításának elvei

2. §


(1) Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásából származó bevételeinek fedezni kell a lakás üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos önkormányzati ráfordításokat.


(2) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadása előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.


(3) A ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.


(4)[12] Az önkormányzati tulajdonú lakások bérének megállapításánál az önkormányzat figyelembe veszi, hogy a lakásbérleti jogviszony, szociális, vagy költségelvű vagy piaci alapú bérleti jogviszonyból keletkezett.


A lakbér mértékét befolyásoló tényezők

3.§


(1) Az önkormányzati lakás lakbérének mértékét alapvetően a lakás alapterülete, komfortfokozata, minősége, a lakóépület állapota, településen belüli fekvése, épületen belüli elhelyezkedése, közművesítettségi foka, továbbá a bérbeadó által nyújtott szolgáltatások figyelembevételével kell meghatározni.


(2)[13] A lakásbérleti jogviszony létrejötte alkalmával az alacsonyabb komfortfokozat esetén alacsonyabb, magasabb komfortfokozat esetén magasabb lakbért kell a bérlőnek fizetnie. Az összkomfortos lakásállományon belül kiemeltnek minősül a hőszigeteléssel ellátott épületben lévő lakás.

(3)[14] Közérdekű bérbeadás esetén az ügy összes körülményeinek a figyelembe vételével a tulajdonosi jogok gyakorlója méltányosságból az egyébként megállapítható lakbér helyett egy fokozattal alacsonyabb mértékű lakbért állapíthat meg.


A lakbér mértékét csökkentő és növelő tényezők


4. §[15]A lakbér mértéke

5.§[16]


(1)[17] Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának alap-mértéke (alapdíj) az Ltv. és más jogszabályi felhatalmazás alapján a szociális alapon bérbe adott lakások esetében:


2011. január 1-től 260.-Ft/m2/hó.


(2) Az egyes komfortfokozatok tényleges bérleti díját az e rendelet 1. mellékletében foglalt módszer szerint kell kiszámítani.


(3) Az 1 melléklet szerinti lakbér a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díjait nem tartalmazza.


(4)[18]


(5)[19] A költségelvű bérlakások bérleti díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(6)[20] A piaci alapú bérlakások bérleti díját e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


A lakbér ellenében nyújtott szolgáltatások

6. §


(1) A bérbeadó önkormányzat a bérleti jogviszony keretében gondoskodik a l00 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületekben a következő szolgáltatásokról:


a) az épület karbantartásáról;

b) a központi berendezések üzemképes állapotáról;

c) a közös használatú helyiségek állagában, berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) közös helyiségek takarításáról.


(2) A bérbeadó önkormányzat a társasházakban az (l) bekezdés a)-b)-c)-d) pontjaiban meghatározott szolgáltatások biztosításáról a bérleti jogviszony keretén belül, de csak a tulajdoni részarány szerint gondoskodik.


Külön szolgáltatások

7. §


(1) A bérbeadó a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatásra, a bérlővel szerződésben megállapodást köt.


(2) A külön szolgáltatások körébe tartozik különösen:

a.) a vízellátás és csatornahasználat, illetve szennyvízelvezetés biztosítása,

b.) a felvonó használatának biztosítása,

c.) a kapunyitás,

d.) a központi fűtés és melegvíz ellátás,

e.) a szemételszállítás,

f.) a rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g.) a kaputelefon használatának biztosítása,

h.) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.


(3) A külön szolgáltatások díjait a tényleges szolgáltatási költségek alapján köteles a bérlő fizetni.


Vegyes rendelkezések

8. §


(1) A kényszerbérletekről külön rendelet intézkedik.


(2) Bérbeadó a bérleti díj változását megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a bérlőt a változásról írásban tájékoztatni.


(3) A lakbérközléssel egyidőben tájékoztatni kell a bérlőt a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatásokról és azok díjairól.


(4)[21] A lakásbérleti szerződést legkésőbb az új bér közlésétől számított 30 napon belül írásban kell megkötni. A szerződés megkötésénél a bérlőn és a kezelő képviselőjén túlmenően a polgármester által megbízott személyeknek is jelen kell lenniük.Hatályba léptető rendelkezés

9. §


Ez a rendelet 2003. december 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított 22/1995.(XII.19.) sz. ök. rendelet.Dr. Nagy Antal sk.

Hajdu László sk.

jegyző

polgármester
1. melléklet a 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelethez


1. melléklet a 26/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati tulajdonú, szociális alapon bérbe adott lakások bérleti díja

2011. január 1-től


Lakás komfortfokozata


Bérleti díj alapértéke

Ft/m2/hó

Szorzók

Tényleges bérleti díj

Ft/m2/hó

Összkomfortos

260,-

1,154

300,-

Komfortos

260,-

1,000

260,-

Félkomfortos

260,-

0,592

154,-

Komfort nélküli

260,-

0,450

117,-

Szükséglakás

260,-

0,338

88,-
2. melléklet a 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelethez

2. melléklet a 26/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelethezAz önkormányzati tulajdonú, költségelven bérbe adott lakások bérleti díja

2011. január 1-től


Lakás komfortfokozata

Bérleti díj alapértéke

Ft/m2/hó

Szorzók

Tényleges bérleti díj

Ft/m2/hó

Összkomfortos

260,-

1,538

400,-

Komfortos

260,-

1,310

340,-

Félkomfortos

260,-

0,862

224,-

Komfort nélküli

260,-

0,615

160,-

Szükséglakás

260,-

0,485

126,-

3. melléklet a 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelethez


Melléklet az 53/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelethez
A piaci alapú bérlakások bérleti díja 2014. január 1-től


Lakás komfortfokozata

Bérleti díj

Ft/m2/hó

Energiatakarékos összkomfortos lakás

900,-

Összkomfortos lakás

700,-

Komfortos lakás

500,-

Félkomfortos lakás

370,-

Komfort nélküli lakás

280,-[1] Elfogadta a Képviselő-testület 2004. november 24-i ülése, hatályos 2005. február 1-től.

[2] Elfogadta a Képviselő-testület 2005. november 30-i ülése, hatályos 2006. január 1-től.

[3] Elfogadta a Képviselő-testület 2006. XI. 29-i ülése. Hatályos 2007. I. 1. napjától.

[4] Elfogadta a Képviselő-testület 2007. november 28-i ülésén, hatályos 2008. január 1-től.

[5] Elfogadta a Képviselő-testület 2010. december 8-i ülésén. Hatályos 2011. január 1-től.

[6] Elfogadta a Képviselő-testület 2011. április 27-i ülésén. Hatályos 2011. május 6-tól.

[7] Elfogadta a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésén. Hatályos 2011. június 16-tól.

[8] Elfogadta a Képviselő-testület 2012. december 19-i ülésén. Hatályos 2012. december 21. napjától.

[9] Elfogadta a Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésén. Hatályos 2013. december 20. napjától.

[10] Módosította a 30/2006. (XII. 8.) ök. rendelet 1.§-a, hatályos 2007. január 1-jétől.

[11] (2) bekezdéssel kiegészítette az 52/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. hatályos 2012. december 21-től.

[12] Módosította a 21/2007. (XII.4.) ök. rendelet 1.§-a, hatályos 2008. január 1-től.

[13] Módosította az 53/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §-sa. Hatályos 2013. december 20. napjától.

[14] (3) bekezdéssel kiegészítette a 35/2011.(VI.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2011. június 16-tól.

[15] Hatályon kívül helyezte a 23/2011.(V.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2011. május 6-tól.

[16] Módosította a 30/2006. (XII.8.) ök. rendelet 4.§-a, hatályos 2007. január 1-től.

[17] Módosította a 26/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2011. január 1-től.

[18] Hatályon kívül helyezte a 23/2011.(V.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2011. május 6-tól.

[19] Módosította a 21/2007. (XII.4.) ök. rendelet 3.§-a, hatályos 2008. január 1-től.

[20] (6) bekezdéssel kiegészítette a 21/2007. (XII.4.) ök. rendelet 4.§-a, hatályos 2008. január 1-től.

[21] Módosította a 26/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2011. január 1-től.