Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2010 (XII.22.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2019. 01. 01

(módosításokkal egységes szerkezetben)


Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat illetékességi területén határozatlan időre bevezeti az idegenforgalmi adót.


2. §


E rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.


Adókötelezettség, az adó alanya


3. §


Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.


Adómentesség


4. §


Mentes a 3. § szerinti adókötelezettség alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. §-ában felsorolt magánszemélyek  köre.


Az adó alapja


5. §


Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül), ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (pl. üzemeltetési költség).


Az adó mértéke


6. §


Az idegenforgalmi adó mértéke az 5. § alapján megállapított adóalap 4 %-a.


Az adó beszedésére kötelezett


7. §


Az idegenforgalmi adót a Htv. 34. § (1) bekezdésében meghatározottak kötelesek beszedni.


Az adó befizetése


8. §


Az idegenforgalmi adót a 7. § szerinti adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetnie a beszedést követő hónap 15. napjáig az Önkormányzat idegenforgalmi adó számlájára.


Bevallási kötelezettség


9. §


Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig adóbevallást kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz.


Az adózással kapcsolatos nyilvántartások


10. §


(1) Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.


Záró rendelkezések


11. §


E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

11/A. §


Az adózással kapcsolatban – a jogszabályban meghatározott formanyomtatványokon túlmenően – az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványokat alkalmazni kell.


12. §


Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.Módosította a 25/2017. (XII.1.) és a 40/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelet.
Mellékletek