Tibolddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016(VII.4..) önkormányzati rendelet

a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság helyi szabályairól szóló 11/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 05

Tibolddaróc Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelete


a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság

helyi szabályairól szóló 11/2013. (XI.18.)

önkormányzati rendelete módosításáról


Tibolddaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a (2) bekezdésében foglaltak szerint, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 88.§(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság helyi szabályairól szóló 11/2013.(XI.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról – a következőket rendeli el:


1.§


/1/ A rendelet 15.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan-tulajdonos az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: koordináló szerv) részére díjat köteles fizetni.”


/2/ A rendelet 16.§(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által kiállított számla alapján, annak kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett határidőig kell kiegyenlíteni.”


/3/ A rendelet 17.§(2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„ (2) a díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Koordináló szerv felhívja az ingatlan-tulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.”


(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a Koordináló szerv – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását kezdeményezi a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál (továbbiakban: Nav).”


2.§


Hatályukat vesztik a rendeletnek a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezeléséről szóló 18., 19. és 20.§-ai.


3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Tibolddaróc, 2016. június 30.
Dósa József                                                                          dr. Molnár Sándor

polgármester                                                                                                 jegyző