Tibolddaróc Község Önkormányzata 11/2013(XI.18)

a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság helyi szabályairól

Hatályos: 2013. 12. 11

Tibolddaróc Község Önkormányzata

képviselő-testületének

11/2013. (XI.18)  számú

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság helyi szabályairól

Tibolddaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazásával élve, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 35. §-a és 88. § (4) bekezdése alapján a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a települési hulladékhoz kapacsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya Tibolddaróc közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya Tibolddaróc közigazgatási területén belül minden

ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelőre és használóra (továbbiakban együtt:

ingatlantulajdonos), valamint minden, Tibolddaróc közigazgatási területén települési hulladék

gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végzőre kiterjed, függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra.

3. Értelmező rendelkezések

3. § Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

4. § Tibolddaróc Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtésére, szállítására, illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére (továbbiakban: helyi hulladékgazdálkodás) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent. A helyi hulladékgazdálkodást az önkormányzat közszolgáltató útján látja el.

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét megalapozó

jogviszony létrejötte

5. § (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

(2) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont:

a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja;

b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja;

c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja;

d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja.

6. A háztartási hulladék gyűjtésére és szállítására

vonatkozó szabályok

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal – a Közszolgáltató által megjelölt időpontban - igénybe venni. Az ingatlantulajdonos köteles - bizonyítható módon - a rendelet 1. számú, vagy 2. számú mellékletében található adatközlő kitöltésével nyilatkozni a közszolgáltatónak arra vonatkozóan, hogy a háztartási hulladék gyűjtéséhez milyen típusú (űrméretű) és darabszámú gyűjtőedényt állított rendszerbe.

(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a közszolgáltató által rendszeresített érvényes szabvány szerinti, azonosító számmal vagy matricával ellátott gyűjtőedények valamelyikét köteles igénybe venni, és kizárólag azt használni. A közszolgáltató által rendszerbe állított gyűjtőedények 60 liter, 120 liter űrtartalmúak lehetnek.

(3) A háztartási hulladékra vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált ingatlantulajdonost a közszolgáltató köteles bizonyítható módon írásban tájékoztatni a közszolgáltatás lényeges feltételeiről. A közszolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének saját internetes honlapján keresztül is eleget tehet.

(4) Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatában rögzített, a háztartási hulladék gyűjtéséhez általa rendszerbe állított gyűjtőedény típusára (űrméretére) és darabszámára vonatkozó választását, a Közszolgáltatóhoz benyújtott egyoldalú nyilatkozatával módosíthatja a rendszeresített gyűjtőedények körének figyelembe vételével, amennyiben az ingatlanán keletkező háztartási hulladék mennyisége rendszeresen

a) olyan mértékben lecsökken, hogy kisebb űrméretű rendszeresített gyűjtőedény is

elegendő a háztartási hulladék gyűjtéséhez, vagy

b) olyan mértékben megnövekszik, hogy nagyobb űrméretű rendszeresített gyűjtőedény szükséges a háztartási hulladék gyűjtéséhez.

(5) Az ingatlantulajdonos nyilatkozatában foglaltak a rögzítést követő hónap első ürítési napjától lépnek érvénybe.

(6) A rendszeresített gyűjtőedények beszerzése, tisztítása, fertőtlenítése, javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelessége.

(7) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatással érintett területről hozzá kérelemmel

fordulókat térítés ellenében - a kérelmezett típusú (űrméretű) és számú – rendszeresített gyűjtőedénnyel ellátni a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(8) A rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék tömege:

a)   60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg,

b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 22 kg,

f) előtömörített hulladék esetén az a)-b) pontokban meghatározottak legfeljebb

másfélszerese lehet.

(9) Az ingatlantulajdonos a legkisebb rendszeresített űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem állíthat rendszerbe.

(10) Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek ingatlanán valamilyen oknál fogva megnövekszik a háztartási hulladék mennyisége, de annak eseti jellege vagy mennyisége nem teszi szükségessé újabb gyűjtőedény beszerzését, azok részére kiegészítésként a Közszolgáltató 120 literes szabványosított, a közszolgáltató logójával, „kommunális hulladék” felirattal ellátott, fekete színű műanyagzsákot biztosít. A zsák ára magában foglalja az előállítás költsége mellett a zsákban kihelyezett hulladék gyűjtési, szállítási és lerakóhelyen történő ártalmatlanítási díját is.

7. A települési hulladék gyűjtésére és szállítására

vonatkozó közös szabályok

7. § (1) Az ingatlantulajdonos kötelezettsége, hogy az ingatlanon keletkező települési hulladékot - különös tekintettel a hatékony hasznosításra, feldolgozásra, illetve a környezetbarát ártalmatlanításra – az elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve azt megfelelő gyűjtőedényben tárolja.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a

közszolgáltató által megjelölt, illetve a 7. § (2) bekezdése és a 18. § (2) bekezdése szerinti szerződésben rögzített időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett fedeles gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lenni. A gyűjtőedény (konténer) nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének a megzavarásával.

(3) A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét, ne porozzon, vagy egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő.

(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves települési hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(5) Nem szabad a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot

elhelyezni települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.

(6) Nem szabad a közterületre kihelyezett gyűjtőedényt oly módon rögzíteni, amely az edény ürítését lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, illetve a gyalogos és gépjármű forgalmat veszélyezteti.

(7) A gyűjtőedényt a gyűjtési és szállítási napok kivételével az ingatlanon belül kell elhelyezni és tárolni;

8. § Az az ingatlantulajdonos, akinek e rendelet szerinti háztartási hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és köteles a közszolgáltatást e rendelet szerint mind a

magánszemélynek, mind a gazdálkodó szervezetnek külön-külön igénybe venni.

9. § (1) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben tervezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változást megelőzően legalább 7 nappal korábban – írásban értesíteni köteles. Írásbeli értesítés a megadott e-mail címre küldött elektronikus levél is. Emellett ezt az értesítését a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a

vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

10. § A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik.

8. Elkülönített hulladékgyűjtés

11. § (1) Tibolddaróc község közigazgatási területén az Önkormányzat a Közszolgáltatóval együttműködve elkülönített hulladékgyűjtési (továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtés) közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A háztartásokban szelektíven gyűjtött hulladékot a lakosság a kijelölt hulladékszigeten gyűjti, majd a  közszolgáltató az önkormányzat jelzése alapján külön megállapodásban rögzítettek szerint elszállítátja.

.

9. Lomtalanítás, veszélyes- és kerti hulladék gyűjtés

12. § (1) A nagydarabos háztartási hulladék (lom) - amely a rendszeresített gyűjtőedényben mérete miatt nem helyezhető el – gyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a közszolgáltató évente 1 alkalommal - külön díj felszámítása nélkül - lomtalanítás keretében gondoskodik. A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.

(2) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék;

b) gumiabroncs hulladék;

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

e) veszélyes hulladék;

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;

h) kerti biohulladék.

(3) A lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladékot úgy kell elhelyeznie az ingatlantulajdonosnak, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4) A veszélyes hulladék gyűjtéséről az Önkormányzat külön szerződésben rögzítettek szerint gondoskodik.

(5) A lomtalanítás pontos időpontjának közléséről, annak megkezdése előtt legfeljebb 60, de legalább 15 nappal korábban az önkormányzat szórólapokkal és hirdetményekkel gondoskodik.  

(6) A kerti zöld hulladékot az ingatlantulajdonosnak lehetőség szerint komposztálnia kell. A komposztálás helyét úgy kell kialakítani, hogy az a szomszédos ingatlanok telekhatárától legalább 1 m távolságban helyezkedjen el.

10. A közterületi hulladék gyűjtésére és szállítására

vonatkozó szabályok

13. § (1) A közterületi hulladék vonatkozásában a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha a tulajdonában, vagyonkezelésében lévő közforgalmú és zöldterületen települési hulladék keletkezik.

(2) A közszolgáltató és a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője a közterületi hulladékhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevételére külön írásbeli szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni különösen

a) a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,

b) közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó feltételeket (gyűjtés időpontja és gyakorisága, felek kötelezettségei, stb.),

c) a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kikötéseket.

(3) A közterületi hulladék gyűjtéséhez, a háztartási hulladék gyűjtéséhez, illetve a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez igénybe vehető gyűjtőedények, továbbá a 6. § (12) bekezdésben megjelölt 120 literes műanyagzsák - a rájuk irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával - egyaránt alkalmazhatóak.

11. A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

teljesítésének megtagadása

14. § (1) A Közszolgáltató megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha

a) az nem a 6. § (1) bekezdés és a 6. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban, illetve a 7. § (2) bekezdése és a 18. § (2) bekezdése szerinti szerződésben rögzített gyűjtőedényben, illetve a 6. § (10) bekezdése szerinti kiegészítő műanyagzsákban kerül átadásra,

b) a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben

összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlan tulajdonosának felróható okból - nem üríthető,

c) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el,

különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,

d) a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet,

e) a gyűjtőedényben a 6.§ (8) bekezdésében rögzített tömeget meghaladó tömegű

hulladékot helyeztek el,

f) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó,

folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak,

g) izzásban lévő salakot vagy földet, építési és bontási hulladékot, állati tetemet,

elektromos, elektronikai vagy veszélyes hulladékot helyeznek el a gyűjtőedényben,

h) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti a települési hulladék elszállítása megtagadásának okáról. Az ingatlantulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének az ingatlantulajdonos a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget,

a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti.

Az ezzel kapcsolatban indokoltan és igazoltan felmerült tényleges költségeket a Közszolgáltató – külön tételként feltüntetve - a soron következő számlában érvényesíti.

12. A közszolgáltatási díjfizetés

15. § (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

igénybevételéért az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató részére közvetlenül vagy a közszolgáltató által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja.

16. § (1) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlantulajdonos köteles fizetni.

(2) Mentesül a közszolgáltatási díjfizetésének kötelezettsége alól az ingatlan tulajdonosa és helyette az Önkormányzat fizeti a díjat, ha 75. életévét betöltötte és nincs, olyan az ingatlanban lakó, nagykorú személy, aki nála fiatalabb lenne.

(3) A háztartási hulladékhoz kapcsolódóan elvégzett közszolgáltatás alapján a fizetendő közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos negyedéves számlázás alapján, tárgyidőszakban köteles megfizetni.

(4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a közszolgáltató vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A számla átadása történhet megbízott útján, személyesen vagy postai úton.

17. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban együtt: a követelés jogosultja) felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.

(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.

(4) A NAV – a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül – jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a követelés jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a NAV 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának.

(5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő ingatlantulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.

13. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

18. § A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

19. § Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között Tibolddaróc Község Önkormányzata köteles átadni közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.

20. § A közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót

megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

14. Ingatlanok, közterületek tisztán tartása

21. § (1) Az Önkormányzat köteles gondoskodni a közterületek rendszeres tisztításáról, portalanításáról, a téli üzemeltetés megszervezéséről (hóeltakarítás, síkosság-mentesítés), a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szerződéses jogviszonyban álló szolgáltató útján.

(2) Az Önkormányzat a jogszabályokban előírtak alapján gondoskodik a közutak

állapotának felülvizsgálatáról és a szükséges javítások elvégzéséről, járdák létesítéséről, az úttest és a járda közötti zöldsávban lévő árkok, csapadékvíz-elvezető rendszerek terv szerinti kialakításáról.

22. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint az úttestig terjedő közterület tisztántartásáról, a nyílt árkok folyamatos rendben tartásáról, továbbá műtárgyainak tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról;

b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (kapualj, lépcsőház, folyosó,

pince, padlástér, stb.) valamint udvarok és kertek környezet-egészségügyi (köztisztasági-, települési környezet tisztasági) tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló-mentesítéséről.

(2) Tilos a csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkok betemetése.

(3) Tilos az ingatlanokon minden olyan lom, hulladék tárolása, mely veszélyezteti az emberi egészséget, szennyezi a környezetet és rontja a rendezett faluképet.

23. § (1) Az ingatlan tulajdonosa téli időszakban, havazást követően az ingatlanát közvetlenül határoló közterületen lévő járdáról a havat, jeget haladéktalanul köteles eltakarítani, a síkosságmentesítést elvégezni.

(2) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell felhalmozni, hogy az a csapadékvíz elfolyását ne gátolja, illetve oly módon, hogy a gyalogos- és közúti forgalom biztonsága és zavartalansága biztosított legyen.

(3) Tilos az összegyűjtött hó elhelyezése gyalogos közlekedési útvonalon, útkereszteződésben, úttorkolatban, a kapubejáró elé annak szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, a tömegközlekedésre szolgáló jármű és a járda közötti területen, a közüzemi-, szolgáltatási-, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.

(4) A hóeltakarítás és a jégmentesítés során tilos környezetszennyező anyagokat (pl.

konyhasó), darabos, sérülést okozó anyagokat, valamint bomló és szerves anyagokat használni.

(5)  A jégmentesítésre homokot, hamut, fűrészport, kőporlisztet kell szóróanyagként

használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra, síkosság-mentesítésre kötelezettnek kell gondoskodnia.

15. Az építtető, kivitelező, közterület-használó felelőssége

24. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlan tulajdonosának és az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Építési beruházás esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3) Építésnél, felújításnál, vagy bontásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

(4) Közterületen- a (7) bekezdésben foglalt kivételekkel-építési és egyéb törmelék csak konténerben és legfeljebb 3 napig tárolható, ezután a Polgármester a mulasztó költségére és veszélyére elrendelheti a jogtalanul tárolt anyagok elszállítását.

(5)Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a Polgármester, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

(6) Közterületen- a (7) bekezdésben foglalt kivétellel-építőanyag legfeljebb 3 napig

tárolható. Az ezt meghaladó időszakra a 39 §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(7) Tilos közúton, útpadkán építési törmeléket, valamint bármilyen egyéb hulladékot

elhelyezni.

25. § (1) A község területén hulladékot elszórni, eldobni, egészségre és környezetre ártalmas anyagot és folyadékot, szennyvizet kiönteni, kivezetni, vagy a környezetet bármilyen egyéb módon szennyezni tilos.

(2)  Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.

26. § A község területén szennyező anyagot (hulladékot, folyadékot, stb.) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás során por, elfolyás, vagy egyéb szennyeződés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a közterület szennyeződik, a megakadályozásáról gondoskodni.

27. § (1) A közterület használata nem ronthatja a faluképet, nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot, nem akadályozhatja a közlekedést, az intézmények és egyéb létesítmények (pl. kereskedelmi egységek, tűzcsapok, tolózárak, stb.) biztonságos megközelíthetőségét, a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.

(2) Személygépkocsik és egyéb járművek eladásra való felkínálása közterületen tilos.

(3) Közterületen tilos járművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.

(4) Közterületen ipari tevékenységet, építési, szerelési, javítási munkákat végezni csak a Polgármester és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságok engedélyével, illetve megbízásából lehet.

28. § (1) Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat, közlekedési- és útbaigazító táblákat bármilyen felirattal megrongálni, felületükön plakátot, hirdetést elhelyezni. A feliratokat, plakátokat, hirdetéseket az, aki azokat elhelyezte, a felszólítását követő 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.

(2) Az engedéllyel kihelyezett hirdetést az elhelyező az engedély időtartamának lejártát követő 24 órán belül köteles eltávolítani, továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.

29. § (1) Állati tetemet és minden olyan anyagot, amely a környezetet szennyezi, a lakosság egészségét veszélyezteti, vagy élősködők megtelepedésére alkalmas, sem köz-, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.

(2)Elhullott állat tetemét az állat tulajdonosa köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak és saját költségén - a tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező személlyel, vállalkozóval - azonnal elszállíttatni. Az állati tetemek közterületről történő elszállíttatásáról az önkormányzat a bejelentést követően azonnal gondoskodik.

30. § Közterületet fekáliával és állati ürülékkel szennyezni tilos. A közterületen sétáltatott háziállatok ürülékét az állat tulajdonosa azonnal köteles feltakarítani.

16. Ellenőrzés

31. § A települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének és a közterületek állapotának ellenőrzését a közszolgáltató, valamint a jegyző (vagy általa megbízott személyek végzik.

17. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladék helyi közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló

2./ 2003.(II. 28.) számú önkormányzati rendelet.

Tibolddaróc, 2013. november 18.

             

               

                 Harai Istvánné sk                                                       Dr. Molnár Sándor sk

                     polgármester                                                                 jegyző

                                                                               

1. számú melléklet a 11/2013.(XI.18) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

TERMÉSZETES SZEMÉLY INGATLANTULAJDONOS

ÜGYFÉL

*Ügyfél neve:

*Anyja leánykori neve:

*Születési helye:

*Születési ideje:

*Fogyasztási hely címe: 3423

 TIBOLDDARÓC

*Levelezési címe:

*Számlázási címe:

Telefonszám:

E-mail:

Ügy típusa:

*Szabványos gyűjtőedény

mérete, mellyel a

közszolgáltatást igénybe

kívánja venni: ….db 60 literes ….db 120 literes

*Azonosító chip van a hulladékgyűjtő edényen? van nincs

*Amennyiben 2013.01.01 után lett kötelezett a szolgáltatás

igénybevételére (akkor költözött az adott ingatlanba), abban az

esetben kérjük, itt adja meg a szolgáltatás igénybevételének

kezdeti dátumát:

Csatolt dokumentumok:

adás-vételi szerződés 

tulajdoni lap 

bérleti szerződés

egyéb…………………………………………..

a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

________________

Tibolddaróc, 201…. _____________. ___. Előfizető aláírása

2. számú melléklet a  11/2013.(XI.18) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY INGATLANTULAJDONOS VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

ÜGYFÉL

*Ügyfél neve:

*Adószáma:

*Cégjegyzék/nyilvántartási/regisztrációs száma:

*Fogyasztási hely címe: 3423 Tibolddaróc

*Levelezési cím:

*Számlázási cím:

Kapcsolattartó neve:

Telefonszám:

E-mail:

Ügy típusa:

*Szabványos gyűjtőedény

mérete, mellyel a

közszolgáltatást igénybe

kívánja venni: ….db 60 literes ….db 120 literes

*Azonosító chip van a hulladékgyűjtő edényen? van nincs

*Amennyiben 2013.01.01 után lett kötelezett a szolgáltatás

igénybevételére (akkor költözött az adott ingatlanba), abban az

esetben kérjük, itt adja meg a szolgáltatás igénybevételének

kezdeti dátumát:

Csatolt

dokumentumok:

adás-vételi szerződés 

tulajdoni lap 

bérleti szerződés

cégkivonat

vállalkozói igazolvány

aláírási címpéldány 

egyéb…………………………………………..

a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

________________

Tibolddaróc, 201…. _____________. ___. Előfizető aláírása