Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2021. 04. 01- 2023. 06. 30

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról1

2021.04.01.

Szentantalfa Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet személyi hatálya Szentantalfa község közigazgatási területén levő ingatlant használó természetes személyekre és gazdálkodó szervezetekre, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott ingatlanhasználóra (a továbbiakban: ingatlanhasználó), valamint a települési önkormányzatra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóra terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed

a) a közszolgáltatási területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére

b) a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött szelektív hulladékra (üveg)

c) a lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. § (1) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. (a továbbiakban: Közszolgáltató).

(2) A települési hulladék környezetkímélő módon történő feldolgozását, kezelését, ártalmatlanítását az ÉBH Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) üzemelésében lévő Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ végzi.

(3) A hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Szentantalfa község (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

(4) Az e rendeletben használt fogalmak értelmezése tekintetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

3. A Közszolgáltató jogai és kötelességei

3. § (1) A Közszolgáltató jelen rendeletben, a közszolgáltatási szerződésben és a Ht-ben meghatározottak szerint köteles a közszolgáltatást folyamatosan ellátni, és gondoskodni az elszállított hulladék további kezeléséről.

(2) A közszolgáltató az ingatlan használójával szemben a teljesítést csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetve korlátozhatja.

(3) A szállítás napját – és annak esetleges változtatását - a Közszolgáltató állapítja meg és közli az ingatlanhasználókkal, valamint az önkormányzattal.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszert, valamint az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtet.

4. § (1) A szállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni, valamint a Közszolgáltató felelős a szállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért is.

(2) A szállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel lehet végezni.

(3) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedények ürítését gondosan végezni. A gyűjtőedényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén újat biztosítani.

(4) A szállító jármű személyzete a gyűjtőedényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

5. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha:

a) az nem szabványos gyűjtőedényben kerül átadásra, vagy

b) a gyűjtőedényben a települési hulladékot a Ht-ben foglaltak megszegésével helyezték el.

4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelességei

6. § (1) Az ingatlanhasználó e rendelet és a Ht. előírásait betartva köteles igénybe venni a közszolgáltatást, köteles betartani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat és köteles eleget tenni díjfizetési kötelezettségének.

(2) Az ingatlanhasználó az adataiban és az ingatlan bármilyen módú használatában bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni.

(3) Az ingatlanhasználónak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia.

7. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de lakó- és üdülőingatlanonként legalább 50 liter/hét hulladék mennyiségére köteles a Közszolgáltatóval szerződni.

(2) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – a közszolgáltatási szerződésben rögzített mértéken felül emblémázott egyedi műanyag hulladékgyűjtő zsák szerezhető be a Közszolgáltatótól. A hulladékgyűjtő zsák ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.

(3) A település belterületén az ingatlanok használói kötelesek ingatlanonként legalább 1 szabványos, a szerződött hulladékmennyiségnek megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt (kuka) saját költségen beszerezni, használni.

(4) A település külterületén ingatlannal rendelkező ingatlanhasználó a Közszolgáltató emblémájával ellátott zsák megvásárlásával köteles eleget tenni hulladék gyűjtésére vonatkozó kötelezettségének. A zsákok megvásárolhatók a Közszolgáltatónál és elhelyezhetők munkaidőben a Szentantalfa, 435/11 hrsz-ú ingatlanon.

(5) Gazdálkodó szervezet a Ht. 39. § (3) bekezdés alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

8. § (1) A hulladékgyűjtő edények, hulladékgyűjtő zsákok közterületre történő kihelyezéséről és a települési hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a szállítás napján. A szállítás napját kivéve a gyűjtőedényt vagy a zsákot a közterületre kihelyezni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(2) A gyűjtőedény karbantartásáról, folyamatos tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.

9. § (1) Az ingatlanhasználó, az idényjellegű nyaraló, üdülő ingatlanán keletkezett települési hulladékra vonatkozóan április 15-től október 15-ig köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást és a Közszolgáltatóval szerződést kötni.

(2) A meghatározott időszakon kívül az idényjellegű nyaraló, üdülő ingatlanán a használat folytán keletkezett települési hulladék kezeléséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

5. A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja

10. § (1) A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás megkezdéséről, nyújtásának lényeges feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíti. A kötelező közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre.

(2) A rendszeres hulladékszállítási közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató a lakosságtól történő háztartási hulladékszállítást heti egy alkalommal végzi. Egyéb szervezetekből a szerződésben meghatározottak alapján, de legalább heti egy alkalommal. A hulladékszállítás közszolgáltatás díja külön jogszabályban meghatározott.

(3) A közterületen hulladék ismeretlen személy által történő elhelyezéséről, elhagyásáról, az elhagyott hulladék helyéről, jellegéről és mennyiségéről az önkormányzatot értesíteni kell.

(4) Az önkormányzat a lakossági bejelentés alapján köteles gondoskodni a közterületen elhagyott hulladék összegyűjtéséről. A település területén elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

(5) Amennyiben megállapítható a közterületen elhagyott hulladék tulajdonosának elhelyezőjének személye, a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a hulladék tulajdonosával vagy a hulladékot elhagyó személlyel szemben a vonatkozó kormányrendelet szerint eljárást indít, indokolt esetben hulladékgazdálkodási bírságot szab ki.

11. § (1) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(2) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő-berendezést ne károsítsa.

(3) A gyűjtőedény mellé csak a Közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákban lehet hulladékot kitenni.

(4) A hulladékszállító jármű személyzete a települési hulladékot elszállításkor az ingatlan bejárata előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan megközelítése köztisztasági járművel nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.

(5) Tilos a gyűjtőedények tartalmának válogatása. Tilos mérgező, veszélyes, robbanó, égést okozó vagy olyan hulladékot a gyűjtőedénybe rakni, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő.

(6) A közterületen elhelyezett állványos szemétgyűjtőbe háztartási hulladékot elhelyezni tilos.

12. § (1) A szelektív hulladék (műanyag és papír) gyűjtése térítésmentesen, házhoz menő rendszerben történik. Az állandó lakosok sárga színű hulladékgyűjtő edényt igényelhetnek, ezek elszállítása havonta egyszer, a hónap negyedik pénteki napján történik.

(2) Az üdülő ingatlantulajdonosok részére a Közszolgáltató évente egy alkalommal térítésmentesen emblémával ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsákot biztosít.

(3) Az üveg hulladék szelektív gyűjtése a közterületen (gyűjtőszigeten) elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényben történik.

6. Lomtalanítás, zöldhulladék

13. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltatási szerződéssel rendelkezők részére, az általa meghirdetett időpontban, térítésmentesen gondoskodik.

(2) A közszolgáltató a lomhulladék gyűjtését házhoz menő lomtalanítás megszervezésével teljesíti előzetes időpont egyeztetés alapján.

(3) A Közszolgáltató kizárólag a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos, maximum 2 m³ térfogatú lomhulladékot szállítja el.

(4) A lomtalanítás keretében nem helyezhető ki:

a) építési, bontási hulladék

b) gumiabroncs

c) gyógyszerhulladék

d) veszélyes hulladék

e) háztartásokban keletkező vegyes hulladék

f) zöldhulladék

g) elektronikai hulladék.

(5) Lomhulladékot közterületre kitenni tilos.

(6) Zöldhulladék (a növények föld feletti része; avar, fű, faágak, nyesedékek, lomb) az Aszófői úti, volt kommunális szilárd hulladéklerakó telep területén létesült Térségi Komposztáló Telepen (Balatonfüred, Aszófői út, 087/1 hrsz.) helyezhető el.

(7) A zöldhulladék elhelyezése évente legfeljebb 150 kg-ig térítésmentes. Amennyiben az elhelyezni kívánt zöldhulladék mennyisége túllépi az éves egyszeri 150 kg-ot, úgy a magánszemély a Közszolgáltató által meghatározott díjat köteles megfizetni.

(8) Az elhelyezés feltétele az utolsó, az ingatlanhoz tartozó, Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nak befizetett számla, továbbá fényképes igazolvány bemutatása.

7. Díjfizetés

14. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló ágazatért felelős miniszter rendeletében és e rendeletben foglalt szabályok szerint.

(2) A közszolgáltatási díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. szedi be és gondoskodik a kintlévőségek beszedéséről is. Fizetési késedelem esetén a törvényes mértékű késedelmi kamat, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek is felszámolhatók.

(3) Az ingatlan használatának megváltozása esetén a közszolgáltatási díjat a változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

8. A közszolgáltatás szüneteltetése

15. § (1) A lakó- vagy üdülőingatlan használaton kívülisége esetén, amennyiben az ingatlanhasználónak díjtartozása nem áll fenn, a szolgáltatási díj visszatérítése a Közszolgáltatótól írásban kérhető.

(2) A mentesség igényelhető:

a) a használaton kívüli időszakra, üdülőingatlan esetén a teljes nyaraló időszakra, azaz 6 hónapra vonatkozó, a közmű szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla (víz vagy villany) másolatának megküldésével a tárgyévet követő év január 20-ig, vagy

b) az ingatlan használaton kívüliségét igazoló jegyzői igazolással. A jegyző az igazolást az ingatlanhasználó 0-ás fogyasztást igazoló közüzemi számlával vagy egyéb okirattal (halotti anyakönyvi kivonat) alátámasztott kérelme alapján adja ki.

(3) A Közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó mentesség iránti kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el.

9. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

16. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlanhasználó, aki

a) a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat nem tartja be,

b) a települési hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a szolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra,

c) a gyűjtőedények tartalmát válogatja, vagy a gyűjtőedénybe mérgező, veszélyes, robbanó, égést okozó vagy olyan hulladékot helyez el, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő,

d) a kihelyezett gyűjtőedénnyel akadályozza a jármű vagy gyalogos forgalmat,

e) a gyűjtőedény karbantartásáról, folyamatos tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről nem gondoskodik.

10. Eljárási szabályok

17. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott hatáskörben a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. A közigazgatási hatósági eljárás

a) cselekményben megnyilvánuló, tevőleges magatartás esetén az elkövetéstől

b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártát követő

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes állapot megszüntetésére nyitva álló határidő lejártát követő

30 napon belül indítható meg.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő bírsággal sújtható.

(4) A bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kell megfizetni Szentantalfa Község Önkormányzata 73200031-11255778 számú költségvetési elszámolási számlájára.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. Záró rendelkezések

18. § (1) E rendelet 2021. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének és a közterületek tisztán tartásának rendjéről szóló 6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.