Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(IX.2.) önkormányzati rendelete

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (IX.02) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2019. (VIII.28.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 10

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában kapott hatáskörében eljárva, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §-ában, a 39. § (5) bekezdésében, a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal véleményének és a 46. § (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Tolna megyei Önkormányzat állásfoglalásának, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérése után, figyelemmel a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az alábbi rendelet alkotja:


A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2019 (VIII.28.) számú rendelet (a továbbiakban R.) 17. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


  1. 1.§


A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év, szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlanhasználó jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak. A szüneteltetés kizárólag a jegyző által kiadott (1) bekezdés tényének igazolása esetén engedélyezhető.


Az R. 21. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


  1. 2. §


Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdés szerinti díjat a közszolgáltató által negyedévente kibocsátott számla alapján köteles megfizetni.


Záró rendelkezések


(1)       E rendelet 2020. szeptember 10.-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.                  Tóth István                                                              Tóth Adrienn

                   polgármester                                                               jegyző


A kihirdetés napja: 2020. szeptember 03.

A levétel napja: 2020. szeptember …….

Tóth Adrienn

jegyző