Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2021. 01. 04 - 2021. 05. 30

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bogyiszló Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:


A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 23. § (8) bekezdésének rendelkezése helyébe az alábbi szövegrész lép:A támogatás iránti kérelem november 1. és január 31. között nyújtható be.Záró rendelkezések


  1. E rendelet 2021. január 4.-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.                   Tóth István                                                                   Tóth Adrienn

                   polgármester                                                                      jegyző


A kihirdetés napja: 2021. január 3.

A levétel napja: 2021. január …….

Tóth Adrienn

jegyző