Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 14

Bogyiszló Község Önkormányzat Polgármesterének

3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről


Bogyiszló Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bogyiszló Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében kapott felhatal­mazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, Bogyiszló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


 • § (1) Az önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya Bogyiszló Község Önkor­mányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képvi­selő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulásra, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvodára és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


Az önkormányzat 2021. évi költségvetése


 • § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési
 • bevételi főösszegét370.836.666 Ft-ban
 • kiadási főösszegét370.836.666 Ft-ban
 • költségvetési hiány0- Ft-ban

állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak jogcímenkénti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen:                        260.615.876 forint,

Ebből:

 • személyi jellegű kiadások:55.592.604 forint
 • munkaadókat terhelő járulékok:7.016.316 forint
 • dologi kiadások:63.716.423 forint
 • szociálpolitikai juttatások:6.260.000 forint
 • támogatásértékű kiadások:79.649.109 forint
 • Finanszírozási kiadások (hivatal): 34.547.250 forint
 • Finansz. kiadások (ÁH belüli megelőleg.)6.534.174 forint
 • általános tartalék7.300.000 forint

 (2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 110.220.790 forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

 • felújítás előirányzata:0 forint
 • beruházás előirányzata:109.620.790 forint
 • felhalmozási céltartalék Pályázati önerő:600.000 forint

 (3) Az önkormányzat kiadásaiból:

a)    kötelező feladatok kiadása:                       359.422.129 forint

b)    önként vállalt feladatok kiadásai:                11.414.537 forint


 (4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.-7. számú mellékletek tartalmazzák.

5. § Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú tartalék összege 600.000 forint, mely az év során beadandó pályázatok önerejére használható fel.

7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4- 5. számú mellékletek tartalmazzák.

8. § A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza. A támogatott civil és nonprofit szervezetek az önkormányzattal támogatási szerződést kötnek, amelyben számadási kötelezettség kerül előírásra a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást a jegyző által kijelölt munkatárs végzi. A támogatott szervezetet a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség terheli.  

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.


Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal


11.§ (1) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2.a. számú melléklet tartalmazza, Bogyiszló Község Önkormányzata ülésén elfogadott határozat alapján, az alábbiak szerint:

a) A működési kiadások előirányzata összesen 42.589.509 forint, melyből

aa) személyi jellegű kiadások:                                      35.336.041 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                4.973.468 forint

ac) dologi kiadások:                                                      2.280.000 forint


 • A polgármesteri hivatal engedélyezett létszáma:10 fő, melyből 1 fő jegyző és 7 fő köztisztviselő és 2 fő megbízási szerződéses.
 • A polgármesteri hivatal bevétele 42.589.509 forint, melyből

ca) állami támogatás:                                                   34.547.250 forint

cb) önkormányzati hozzájárulás:                                    8.042.259 forint

(2) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal költségvetését Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén elfogadott költségvetés alapján tartalmazza a rendelet melléklete.

(3) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjainak meghatározott támogatására, illetve szociális juttatásokra és támogatásokra kifizethető kerete összegét a rendelet 3.2.b számú melléklete tartalmazza.

(4) A köztisztviselők személyi juttatásait a 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza. (Kttv.) A köztisztviselők illetményét meghatározó –régóta változatlan összegű - illetményalapot a költségvetési törvény 58. § (1) bekezdése 2021. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg. 2019. évben lehetőségük volt az önkormányzatoknak emelni ezen az összegen, ennek köszönhetően 20% emelés történt, így 46.380 Ft-ban állapítják meg az illetményalapot.

(5) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (4) bekezdésének figyelembevételével 2016. év márciusától egységesen 20%.

(6) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2021. évi cafetéria-juttatási kerete 200.000 forint/fő/év, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket.


Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás és a

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda


12. § (1) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás előirányzatait a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 3.3.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 64.721.850 forint, melyből

- személyi jellegű kiadások:                                         47.341.436 forint

- munkaadókat terhelő járulékok:                                   7.226.808 forint

- dologi kiadások:                                                        10.153.606 forint

(2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda bevételei:

            a) állami támogatás: 61.395.570 forint

            b) Bogyiszló Község Önkormányzatának támogatása: 0 forint

            c) Fácánkert Község Önkormányzatának támogatása: 3.964.654 forint.


A költségvetési létszámkeret


13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 36 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ebből:

 • intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám: 13 fő:

      1 fő polgármester, 1 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő művelődésszervező, 1 fő temetőgondnok, 1 fő karbantartó; 1 fő takarító, hivatalsegéd, 1 fő festő, 2 fő traktoros, 1 fő asztalos, 2 fő megbízási díjas alkalmazott, aki a vérvételt végzi, illetve aki az egészségházban takarít.

 • a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 10 fő, melyből 1 fő jegyző, 7 fő köztisztviselő, 2 fő megbízási szerződéses;
 • a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 13 fő, melyből 8 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens;
 • a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 13 fő.

(2) A képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – 1.109.675 forint keretösszegű – nettó 100.000 forint/fő/év értékű SZÉP kártya alapul vételével - cafetéria-juttatást biztosít, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.


Az előirányzatok módosításának szabályai


14.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a polgármester pedig a gazdálkodási ügyintézőt az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között - az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményei az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatják.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról negyedévenként, – az első negyedév kivételével – döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(6) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(7) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


15.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.

(3) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(4) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott, írásba foglalt és iktatott előirányzat-módosításról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(5) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi maradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.

(6) Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

(7) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a képviselő-testület engedélyét kérni, amennyiben a pályázat

 • utólagos finanszírozású, és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását, vagy
 • megvalósításához saját erő szükséges, vagy
 • megvalósítása az alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot jelent, vagy
 • az intézmény által használt ingatlan átalakítását, felújítását célozza, vagy
 • megvalósítása olyan működési kiadás-többletet jelent, mely a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
 • Európai Uniós forrás elnyerését célozza.

16. § (1) Alapítványt és közérdekű kötelezettségvállalást az intézmény csak a Képviselő-testület jóváhagyásával tehet, gazdasági társaságban üzletrészt, részvényt csak az önkormányzat előzetes döntése alapján szerezhet.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.

(3) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a foglalkoztatottak részére adható, nem kötelező juttatások megállapítása és folyósítása az intézményi feladatellátást ne veszélyeztesse.

(4) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az  intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.

(5) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 52-60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.

(6) A választások helyi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(7) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, pénzeszközeikből csak tárgyévi lejáratú, államilag garantált értékpapírt vásárolhatnak.

(8) Az intézmények bankszámlájukat a Takarékbank Zrt. Bogyiszlói Kirendeltségénél kötelesek vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközeiket tárgyévi lejáratú betétként leköthetik. A lekötésről és értékpapír vásárlásról a polgármestert az intézkedéssel egyidőben tájékoztatni kell.

(9) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.

(10) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy általa jóváhagyott, utófinanszírozású pályázatok esetében az intézmények részére a kiadások üteméhez igazodóan kölcsön kerüljön utalásra, melyet a pályázati támogatás megérkezését követően vissza kell utalni.

 • § Az önkormányzat 2021. évre működési hiányt nem tervez.
 • § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
 1. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi művele­tek lebonyolítását 20 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
 2. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásá­ról a képviselő-testület határozatban dönt.

19.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57.§ -ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2021. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2020. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.

20.§ A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

 • személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
 • elszámolásra kiadott összegek,
 • készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
 • reprezentációs kiadások,
 • kiküldetési kiadások,
 • kisösszegű szolgáltatási kiadások,
 • társadalom- és szociálpolitikai juttatások.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


21. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(3) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről vállalkozási szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.


Záró és egyéb rendelkezések


22. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


Tóth István                                                                      Tóth Adrienn

                    polgármester                                                                           jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2021.02.13.

A levétel napja:

  Tóth Adrienn

      jegyző

Mellékletek