Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2007.(XII.29.) önkormányzati rendelete

hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2013. 11. 20 - 2016. 10. 30

Bogyiszló[1] Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. - a továbbiakban Hgt.- 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendeletet - a továbbiakban: R - rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:


I. FEJEZET


Bevezető rendelkezések


A helyi szabályozás célja

1.§

 (1) A rendelet célja, hogy  Bogyiszló község köztisztaságára, valamint települési szilárd hulladékokra vonatkozó közszolgáltatásra, annak kötelező igénybevételére, az ezekkel kapcsolatos feladatokra, kötelezettségekre vonatkozó helyi szabályokat megállapítsa.

(2) A szabályozás során az önkormányzat a Hgt-ben megfogalmazott hulladékgazdálkodási célok - Bogyiszló község és környezete hulladék által okozott terhelésének, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a hulladék-hasznosítás arányának növelése, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása – megvalósulására törekszik.

(3)   Önkormányzat a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti Hgt-ben  foglalt alapelveket, a hatáskörébe tartozó kérdésekben meghatározza a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.


A rendelet hatálya

2.§

 (1) A rendelet hatálya Bogyiszló község teljes közigazgatási területére kiterjed.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a közigazgatási határon belül valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára, valamint hulladék tulajdonosára, illetve a hulladékkezelési közszolgáltatást végzőre.

(3) A rendelet hatálya a települési szilárd hulladékokra valamint a nagydarabos (lom) hulladékokra terjed ki.


Értelmező rendelkezések

3.§

E rendelet alkalmazásában:

1.    Települési szilárd hulladék:

       a)  a háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék,

       b)  a közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék,

c)a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék, amely a háztartási hulladékkal együtt kezelhető.

2.      Egyéb szilárd hulladék: az 1.a) pont szerint keletkezett hulladék közül nem minősül háztartási hulladéknak, a jég, a hó, a sár, az épület, vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából, illetve javításából származó nagyobb mennyiségű anyag, a kerti és gazdasági művelés során a háztartási hulladékra meghatározott mennyiség felett keletkezett hulladék és a nagyobb méretű elhasznált tárgy (bútordarab, szalmazsák tartalma, stb.)

3.      Nagydarabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el úgy, hogy a gyűjtőedény zárható és rendeltetésének megfelelően használható maradjon.

         Építési törmelék: építésből, bontásból származó anyag, feltéve, hogy az nem veszélyes hulladék.

4.      Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást.

5.   Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlantulajdonostól átveszi, kezeli, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;

6.      Hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladéknak az ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató által történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, a hulladék egyes összetevőinek elkülönítetten történő gyűjtése, ártalmatlanítása, valamint hulladékkezelő telep, hulladéklerakó, hulladékgyűjtő udvar és hulladékgyűjtő sziget létesítése és működtetése.

7.      Gyűjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében.

8.      Szállítás: a települési szilárd hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is.

9.      Ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, amely történhet hulladéklerakóban történő lerakással, termikus ártalmatlanítással és más kémiai, biológiai vagy fizikai eljárással.

10.Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelően, - különösen közlekedés biztosítása, pihenő- és emlékhelyek, közművek elhelyezése, stb. céljára, beleértve az ilyen zöldterületet is, - bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb (magán)ingatlanoknak a közforgalom számára  - arról szóló külön szerződés  keretei között - a tulajdonos vagy bejegyzett használó által megnyitott és kijelölt része.

11.    Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú, az ingatlan telekhatára és az úttest széle közötti útterület, szilárd burkolat hiányában az ingatlan melletti 1 m széles területsáv tekintendő ilyen területnek.

12.    Járdához tartozó terület: a járda területén kívül a szilárd útburkolattal ellátott területrész és a járdaszegély közötti változó szélességű és minőségű (pl. még üres, füves  vagy virágos) sáv, kivéve a közút tartozékát képező, az úttest melletti padkát és útárkot.

13.    Úttest: járművek közlekedésére szolgáló útterület, függetlenül annak szélességétől és az útburkolat minőségétől.

14.    Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztaságának megőrzése, takarítása, hó- és síkosság mentesítése, portalanítása.

15.    Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete miatt nem helyezhető el.

16.    Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában levő ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik.

17.    Közszolgáltató: Bogyiszló község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő, az Alisca Terra Kft.

18.    [2]Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, (a továbbiakban Ht.) valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint fizetendő díj

19.    Gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685. § c. pontjában felsorolt valamennyi szerv.

20.   [3]Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: közszolgáltatást igénybe vevő családi és utóneve, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címe.


II. FEJEZET

A köztisztaságról


4.§

Bogyiszló község közigazgatási területén a közutak, közterek, játszóterek és egyéb közterületek szervezett tisztántartásáról, rendkívüli szárazság esetén locsolásáról, az allergiát okozó növények irtásáról, fák és bokrok nyeséséről, téli síkosság-mentesítéséről, valamint a közterületi zöldfelületek gondozásáról a rendelet 7.§-ában foglaltak kivételével az önkormányzat köteles gondoskodni.


Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

5.§

Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója ( a továbbiakban együtt tulajdonos) köteles gondoskodni.  

6.§

A tulajdonos az 5.§ szerinti kötelezettsége körében  köteles gondoskodni a lakásnak és lakás céljára használt helyiségnek, továbbá nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és ezekhez tartozó területeknek a tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről.

7. §

 (1) A tulajdonos köteles gondoskodni:

a)az ingatlannal határos (úszótelek esetén az épület körüli) járdaszakasz és járdától, járda hiánya esetén a faltól, kerítéstől az úttest széléig terjedő területsáv;

b)a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai, továbbá

c)a két szomszédos terület, épület közötti- kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli- közforgalmi területsáv vagy átjáró, valamint a

d)beépítetlen telekingatlan

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

(2) A tisztántartási és gondozási kötelezettség keretében a tulajdonos illetve használó köteles

a) a zöldfelületek rendszeres kaszálásáról gondoskodni,

b) a telekingatlanról, valamint az (1) bekezdés a) pont szerinti területről a gyalogjárda, vagy az úttest fölé hajló ágak nyeséséről gondoskodni;

c) a tisztántartás során keletkezett hulladékot a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más gyűjtőeszközben elhelyezni és elszállítatni;

d)  a járdaszakaszt megtisztítani, a havat eltakarítani, szükség szerint portalanítani, vagy a síkosság-mentesítést elvégezni.

(3)Bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal, az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani, a keletkezett törmeléket az arra előírt edényzetben a szolgáltatást végzővel a saját költségén elszállítatni, majd az eredeti állapotot helyreállítani.

8.§

 (1) Az önkormányzat közterületein – a közterült-használatra vonatkozó helyi rendeletben szabályozott engedély nélkül - települési hulladék, építési és egyéb hulladék lerakása nem engedélyezhető. A szennyező a saját költségén köteles a lerakott hulladékot három napon belül elszállítani, a szennyezést megszűntetni, az eredeti állapotot visszaállítani.

(2)Az állati hulla elszállításáról, ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról az állati hulla tulajdonosának bejelentése alapján, annak költségére az önkormányzat gondoskodik.

9. §

Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni.

10.§

 (1) Hirdetményt, plakátot felragasztani csak tulajdonosi, közterületi reklámhordozó esetén pedig az önkormányzat kezelő hozzájárulása alapján lehet. A plakátok elhelyezését oly módon kell megoldani, hogy az károkozás nélkül eltávolítható legyen. Buszvárók építményeire plakát, hirdetmény kihelyezése nem engedélyezhető.

(2)Hozzájárulás nélkül elhelyezett és az idejét múlt vagy megrongálódott hirdetményt elhelyezője (elhelyeztetője) köteles azonnal eltávolítani, ennek elmulasztása esetén az eltávolítást az önkormányzat az elhelyező (elhelyeztető) költségén végzi el.


A csapadékvíz elvezetésre vonatkozó külön rendelkezések

11.§

 (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az épület tetőzetéről lezúduló esővíz, hólé elvezetéséről. A víz nem csuroghat a szomszédos telek épületére, berendezéseire, nem akadályozhatja a járdán közlekedő gyalogos forgalmat, nem csuroghat a járdára, télen nem okozhat síkosságot.

(2)A tulajdonos köteles a csapadékvíz-elvezető árkot és partjait és az átereszeket rendszeresen tisztítani, karbantartani.

(3)Bogyiszló teljes közigazgatási területén – a nem járda mellett lévő árkok, csatornák és folyókák – tisztántartásáról,  a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

III. fejezet


A hulladékkezelési közszolgáltatás


Általános rendelkezések

12.§

Az Önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


 A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya


13.§

 (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Bogyiszló község belterületére és az üdülőterületekre terjed ki.

(2)   Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.

(4)[4]      Bogyiszló község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött társulási megállapodás alapján - jogosult hulladékkezelő az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. útján a Regionális Kommunális Szolgáltató Kht., amely kötelező közszolgáltatónak minősül a felek közt létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján. (A Szolgáltató cégét bízza meg és kötelezi a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben előírt feladatok végrehajtására, valamint felruházza a rendeletben meghatározott jogosítványokkal.)

A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak gyűjtését és elszállítását, és gondoskodik a települési szilárd hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.

(5)[5] Bogyiszló Község Önkormányzata a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérség regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott Önkormányzati Konzorcium – a továbbiakban Konzorcium – tagjai által meghatározott sióvölgyi ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik.

(6)[6] Az önkormányzat és a közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodik meg.


Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

14.§[7]


A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma

15.§[8]


A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:

  a) belterületen az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített saját gyűjtőedényben, illetve a nem rendszeresen keletkező többlethulladék a  Közszolgáltató által értékesített gyűjtőzsákban helyezhető el. Az  üdülőterületen kizárólag gyűjtőzsákban, az ingatlan előtti közterületre történő kihelyezéssel valósul meg a  települési szilárd hulladék begyűjtése, rendszeres, illetve alkalmi elszállítása, ártalmatlanítása;

      b)   belterületen az ingatlanon összegyűjtött nagydarabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszer - a Közszolgáltatóval egyeztetett időpontban - történő begyűjtése és a Közszolgáltató általi elszállítása.


A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással

kapcsolatos jogai és kötelezettségei

16.§

 (1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól

a)   a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása,

       b)  a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente legalább kétszeri begyűjtése és elszállítása,

       c)  a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása.

(2)   A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.         

(3)   A Közszolgáltató köteles a  képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez.

(4)   A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha

       a)  biztosítani tudja a közszolgáltatás - külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását;

       b)  a magasabb szintű jogszabályokban megkövetelt, a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik;

       c)  rendelkezik a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelő mértékű biztosítékkal, garanciával;

       d)  az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött.

(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közreműködőt Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével vehet igénybe.

(6)   A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.

(7) [9]A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a hulladéktörvényben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult. A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(8) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos ( illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult) azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel.

(9) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.


 IV. fejezet


A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele


Az ingatlan-tulajdonos települési

szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei

17.§  

 (1) Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) [10]Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen, valamint beépített és lakatlan ingatlana tekintetében, ahol települési szilárd hulladék nincs vagy nem keletkezik.

 (3)  Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően.


18.§[11]


19.§

 (1) Az ingatlan-tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. 

(2)   Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy

       a)  az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot a Közszolgáltatónak átadja, illetve a közszolgáltatási díjat megfizesse,

       b)  a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét , testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze.  

(3)Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.  A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

20.§

 (1) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt

a) a közszolgáltatás első igénybevétele, vagy

b)a közszolgáltatónak a közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezésre állási készsége, ténye (ha ezt igazolja), vagy

c)a szolgáltató és az igénybevevő által írásban megkötött közszolgáltatási szerződés hozza létre.

(2)A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy a helyben szokásos módon felhívás közzététele, hirdetmény útján tájékoztatta.

(3)A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4)[12]Bogyiszló község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételéért a miniszter által rendeletben megállapított közszolgáltatási díjat kell fizetni

(5)[13]A legfeljebb egy vagy két személy által életvitelszerűen lakott, két egymás melletti, vagy bármely két lakása - a hulladékkezelési közszolgáltatás közösen is igénybe vehető. Az ingatlantulajdonosoknak ezen szándékukról a közszolgáltató részére írásban kell nyilatkoz

(6)közös hulladéktároló edényt vagy edényeket melyik ingatlanon tárolják és adják át elszál

(7)vizsgálja, és a közszolgáltatás közös igénybevételének kedvezményéhez a közszolgáltató jóváhagyása szükséges.


21.§

 (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint – a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – más alkalmas gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.

(2)Az igénybe veendő gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladékok súlyának felső határa:


a)110 literes gyűjtőedény                                   40 kg,

b)120 literes gyűjtőedény                                   45 kg,

c)2 m3 feletti szabványos gyűjtőedény     igény szerint,

d)a közszolgáltató által biztosított emblémázott 70 literes szabványos zsák.


(3)[14] [15]Az (1) bekezdéstől eltérően az a 65. életévét betöltött személy, aki a bejelentett lakcímen egyedül él, a közszolgáltató által biztosított emblémázott 70 literes szabványos zsákot is alkalmazhatja hulladékgyűjtésre


22.§[16]


Az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

22/A.§


(1) A Bogyiszló község külterületén található házas ingatlanokra – a továbbiakban: üdülőterületre - az önkormányzati rendelet rendelkezéseit a 22/A§-22/C. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az üdülőterületen a kötelező közszolgáltatás április 1. és október 31. közötti időszakban vehető igénybe, heti egyszeri szállítással.

(3) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodással kapcsolatos, e rendelet szerinti kötelezettségét kizárólag a szerződés ellenében a Közszolgáltató által biztosított, emblémával ellátott gyűjtőzsák – a továbbiakban gyűjtőzsák -  igénybevételével teljesítheti.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást igénybe venni ingatlanonként legalább heti 35 liter hulladékra vonatkozóan, és erre szerződést kötni a Közszolgáltatóval. A gyűjtőzsákok március 31. napjától a tárgyéves időszakra átvehetők a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán.

 (5) Az ingatlantulajdonos köteles a szállítási napokon a gyűjtőzsákot az ingatlana előtti közterületre kihelyezni.


22/B.§

(1) Az üdülőterületen november 1. és április 1. közötti időszakban nincs kötelező igénybevételű szervezett hulladékszállítás, de az ingatlan használója ebben az időszakban is köteles gondoskodni a hulladék összegyűjtéséről, illetve saját költségén, gyűjtőzsákban, az önkormányzati rendeletben erre az időszakra kijelölt, gyűjtőponton történő elhelyezéséről gondoskodni.

(2) Az üdülőterületen a szállítás napja: hétfő.

22/C.§

Az üdülőterületen az ingatlantulajdonos évente hét hónapra, április 1. és október 31. közötti időszakra köteles megfizetni a lakossági közszolgáltatási díjat.

(2) Az üdülőterületen az ingatlantulajdonosnak november 1. és március 31. közötti időszakban díjfizetési kötelezettsége nincs.

(3) Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdés szerinti díjat a közszolgáltató által havonta kibocsátott számla alapján köteles megfizetni


V. fejezet


A települési szilárd hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása


Hulladékszállítás rendje

23.§

 (1) A hulladék begyűjtésének  és elszállításának  rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.   

(2)   A rendszeres hulladékszállításra Bogyiszlón hetente egyszer, pénteki napokon kerül sor. A Közszolgáltató a szállítást akkor is elvégzi ezen a napon, ha a szállítás napja ünnep-, vagy pihenőnap.

(3)[17]

(4)  E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az ingatlantulajdonosnak többlet települési szilárd hulladéka keletkezik a közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő-zsákban helyezheti el.


Hulladékgyűjtő- edényzet rendelkezésre bocsátása

24.§

 (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, de az általa beszerzett gyűjtőedényt köteles igénybe venni.

 (2) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége estenként meghaladja az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató köteles a többlet hulladék kezelésére rendszeresített jelölt zsákba kihelyezett hulladék elszállítására.  A többletdíjat a tulajdonos a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.


A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

25.§

 (1) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

(2)   Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése nem engedélyezhető.

(3)   A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4)   A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5)Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlanán belül köteles elhelyezni.


Hulladékgyűjtő-edényzet használatával,

tisztántartásával kapcsolatos előírások

26.§


 (1) Az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények –a konténerek kivételével - tisztántartásáról, fertőtlenítésről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(2)   A gyűjtőedényzetben kizárólag háztartási hulladék helyezhető el.  

(3)   Az ingatlantulajdonos köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni, illetve a Hgt. 12. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint eljárni.

27.§

 (1) A települési szilárd hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(2)   A Közszolgáltató a települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően hulladéklerakóba történő lerakással  gondoskodik.VI. fejezet


Nem rendszeres hulladék-kezelési közszolgáltatásokA nagy darabos települési szilárd hulladékra

vonatkozó rendelkezések


28.§

 (1) A nagydarabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente legalább két alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik.

(2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról a Közszolgáltató és a polgármester évente állapodik meg. A lakosság értesítése az önkormányzat feladata.

(4) A hulladékot az ingatlantulajdonos legfeljebb a szállítást megelőző nap 18.00 óra után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.

(5)   Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa.

(6)[18] A közszolgáltató március és április hónapban kéthetente, október hónapban pedig kétszer gondoskodik a zöldhulladék szervezett formában történő összegyűjtéséről és elszállításáról. A közszolgáltatási díj tartalmazza a zöldhulladék ártalmatlanítás díját


Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása

29.§ 

 (1) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

(2)   Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen, illetve a hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő.

(3)   A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet.

(4)   Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes hulladék átvételére feljogosított hulladékkezelőnek átadni, illetve az egyes veszélyes hulladékoknak a többi hulladéktól való elkülönített gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket igénybe venni.

(5)   A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok évente egyszer történő, ingyenes elszállítását az önkormányzat  megszervezi.


Karácsonyfa gyűjtése

30.§

A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el.


Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó előírások

31.§

 (1) Az építési törmelék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, illetőleg az  köteles, akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett.

(2)   A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési törmeléket a Közszolgáltató hulladékgyűjtő telepére lehet elhelyezni.

(3)   A hulladékgyűjtő telepen az önkormányzat és a költségvetési szervei beruházásai, felújításai és karbantartásai során keletkező, veszélyes hulladéknak nem minősülő, nem hasznosítható anyagainak, építési törmelékeinek elhelyezése díjtalan.


A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtése[19]

31/A.§

 (1) A települési szilárd hulladék egyes, újrahasznosítható összetevőinek - papír, műanyag, üveg - szelektív gyűjtése a hulladék-gyűjtőszigeteken, (a továbbiakban: gyűjtősziget) elhelyezett szabványosított gyűjtőedényekben történik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szelektív gyűjtésre létesített gyűjtősziget igénybe vételéért külön díjat nem kell fizetni.

(3) Az igénybevevő kötelessége, hogy a települési szilárd hulladékot, annak gyűjtése során szétválogassa és az újrahasznosítható hulladékot (üveg, papír, műanyag) a szelektív gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben az anyag fajtájának megfelelően elhelyezze.


A hulladék elhelyezésével ártalmatlanításával illetve hasznosításával

kapcsolatos rendelkezések

32.§

A hulladék ártalmatlanításáról illetve hasznosításáról a közszolgáltató köteles   gondoskodni. A begyűjtött hulladék tulajdonosa a közszolgáltató. A hulladéklerakón történő lerakással a hulladék a hulladéklerakót üzemeltető tulajdonává válik


33.§

A természetes személy ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett-települési szilárd hulladékot alkalmanként legfeljebb 1 m3-ig maga is elszállíthatja a 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendeletben foglalt feltételekkel az e rendelet a Közszolgáltató hulladékgyűjtő telepére és ott díjmentesen lerakhatja.VII. fejezet

A közszolgáltatás díja


A közszolgáltatási díj meghatározása

34.§

(1)[20] A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie.

(2) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni

(3)[21] A közszolgáltatási díjat a miniszter rendeletben állapítja meg


35.§[22]

Az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása


36.§[23]


A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása

37.§

 (1)  A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.  

(2)   Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját számla ellenében köteles utólag megfizetni.

(3)   A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját negyedévente  kötelesek megfizetni.

(4)   A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.

(5)   A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles.A közszolgáltatási díj megfizetése

38.§

 (1) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató számlát bocsát ki, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére közvetlenül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - utólag köteles megfizetni.

(2) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(4)   A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(5)[24]    

(6)[25]    

(7) [26]

(8) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt.

(9)   Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.


VIII. Fejezet

Települési folyékony hulladék elhelyezésével kapcsolatos lakossági kötelezettségek

 39.§

 1. Olyan építményt, amelyben települési folyékony hulladék keletkezik, - ha annak telke előtt közműves szennyvízelvezető (közcsatorna) van - , csak a közcsatornára való rákötéssel lehet a telken elhelyezni.
 2. Közcsatorna hiányában, a háztartásban keletkező folyékony hulladék a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. számú rendelet 24. § -a (1) bekezdésének b.) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak szerint elszikkasztható.
 3. Amennyiben a háztartásban keletkező települési folyékony hulladék az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerinti elvezetése nem lehetséges, abban az esetben hatóságilag engedélyezett közműpótló berendezést kell alkalmazni a települési folyékony hulladék ártalmatlanítására.
 4. Az új, települési folyékony hulladékot kibocsátó, de közcsatornával el nem látott ingatlanok ivóvíz bekötését, használatbavételét csak közműpótló berendezések megléte esetén lehet engedélyezni.

(5 A közműpótló berendezés használatára vonatkozó előírást azon közcsatornába be nem kötött ingatlanok esetében is alkalmazni kell, amelyek használatbavétele, vagy ivóvíz bekötése e rendelet hatálybalépését megelőzően történt. A települési folyékony hulladék - a szakhatóságok által jóváhagyott kiviteli terv alapján létesített és üzemelő - közműpótló berendezésbe történő elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

40. §

(1)       Az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkezett települési folyékony hulladékot a 14. § -ában foglaltak figyelembevételével köteles elhelyezni.

(2)       Megfelelő a települési folyékony hulladék elhelyezése, ha a közműpótló berendezés a tervezett vagy kibocsátott szennyvízmennyiség legalább kétheti tárolására alkalmas, vízzáró, ürítésre megfelelő helyen elhelyezett

 (3)      Az ingatlan tulajdonosa az e rendeletben szabályozott közszolgáltatást köteles igénybe venni, ha ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze. A tulajdonos a települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényét kizárólag csak a Szolgáltatónál nyújthatja be.

(4)       A települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a tulajdonos és a Szolgáltató között, a szolgáltatás igénybevételével jön létre.


A Szolgáltató jogai és kötelességei

41.  §

 1. A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 3 munkanapon belül a szolgáltatást elvégezni.
 2. A Szolgáltatónak a tevékenysége ellátása során rendelkeznie kell a bejelentéseket fogadó ügyfélszolgálati szervezettel, illetve a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.

42.  §

 1. A Szolgáltató a 14. § -ának (2) bekezdésben rögzített szolgáltatást csak a külön jogszabályok által meghatározott műszaki és közegészségügyi követelményeknek megfelelően végezheti.
 2. A települési folyékony hulladék összegyűjtése és elszállítása kizárólag az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, a csepegést és szaghatást lehető legjobban kizáró eszközzel történhet.
 3. A gyűjtésre és szállításra használt járműveken, eszközökön a szolgáltató nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.


A települési folyékony hulladék  helyi közszolgáltatás díja

43.  §

(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A kötelező közszolgáltatás díját külön önkormányzati rendelet határozza meg. Lakossági megrendelés esetén a fizetendő díj az e rendeletben megállapított díj és a szolgáltató által a mindenkori éves költségvetési törvénynek a „Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása" címén igénybe vehető költségvetési támogatás különbsége.

 1. A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított települési folyékony hulladék 1 m3 -e. A díjat az elszállított települési folyékony hulladék mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni.
 2. Az e rendelet által megállapított díjat a szolgáltató számla alapján jogosult beszedni.
 3. A közszolgáltatás igénybevételéért a használót terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás, melynek behajtása a hivatal feladata.IX. fejezet


Felelősség


Általános jogi felelősség

44.§

 (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik.

(2)   A jogellenes tevékenységet folytató köteles

a)  az általa okozott környezetveszélyeztetést, illetőleg környezetszennyezést megszüntetni, illetőleg környezetkárosítást abbahagyni;

b) az általa okozott károkért helytállni;

c) a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani.

(3) A jogellenes tevékenységért való felelősség - az ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlannak a tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a tevékenységet folytatják, illetőleg folytatták.

(4) A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan tényleges használóját vagy a hulladék tulajdonosát, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli.


Szabálysértés

45.§[27]Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

46.§

 (1) A rendelet  2008. január 1. napján lép hatályba.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Hulladékgazdálkodásról szóló 9/2004. (VI.05.) számú rendelete

E rendelet kihirdetését követően a Közszolgáltató minden ingatlantulajdonost megkeres a szerződés megkötése iránt.

E rendelet kihirdetéséről a jegyző kifüggesztés útján gondoskodik.[1] A bevezető részt módosította a 16/2008 (XII.12.) rendelet. Hatályos: 2009. január 1. napjától.

[2] Módosította a 7/2013 (III.12.) Ör., hatályos: 2014. január 1. napján; 2013. évre, - a Ht. 88. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig - a közszolgáltató - a Ht. szerinti kivételekkel  - a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.

[3] Módosította a 7/2013 (III.12.) Ör., hatályos: 2013. március 15.  

[4] Módosította a 7/2013 (III.12.) Ör., hatályos: 2013. március 15.  

[5] Módosította a 7/2013 (III.12.) Ör., hatályos: 2013. március 15.  

[6] Beiktatta a 7/2013. (III.12.) Ör.; hatályos: 2013. március 15.  

[7] Hatályon kívül helyezte a 7/2013. (III.12.) Ör.; hatályát vesztette: 2013. március 15

[8] Módosította a 7/2013 (III.12.) Ör., hatályos: 2013. március 15.

[9] Módosította a 7/2013 (III.12.) Ör., hatályos: 2013. március 15.  

[10] A 17.§ (2) bekezdését megállapította a  7/2008 (III.27.) rendelet. Hatályos: 2008. március 27. napjától.

[11] Hatályon kívül helyezte a 7/2013 (III.12.) Ör., hatályát vesztette: 2013. március 15

[12] Módosította a 7/2013. (III.12.) Ör.,, hatályos: 2014. január 1. napján; 2013. évre, - a Ht. 88. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig - a közszolgáltató - a Ht. szerinti kivételekkel  - a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.

[13] A 20. §. (5)-(7) bekezdését megállapította a  9/2010 (XI.12.) számú rendelete. Hatályos: 2010. november 12. napjától. 

[14] A 21. §. (3) bekezdését megállapította a 16/2008 (XII.12.) rendelet. Hatályos: 2009. január 1. napjától.

[15] Módosította a 28/2013 (XI.15.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2013. november 20.

[16] Hatályon kívül helyezte a 7/2013. (III.12.) Ör., hatályát vesztette: 2013. március 15.

[17] Hatályon kívül helyezte a 7/2013. (III.12.) Ör., hatályát vesztette: 2013. március 15.


[18] Beiktatta a 7/2013. (III.12.) Ör., hatályos: 2013. március 15.

[19] Beiktatta a 7/2013 (III.12.) Ör., hatályos: 2013. március 15.

[20] Módosította: a 7/2013. (III.12.9 Ör., hatályos: 2013. március 15.

[21] Beiktatta a a 7/2013. (III.12.9 Ör., hatályos: 2014. január 1. napján; 2013. évre, - a Ht. 88. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig - a közszolgáltató - a Ht. szerinti kivételekkel  - a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.


[22]Hatályon kívül helyezte a 7/2013. (III.12.) Ör.; hatályát vesztette: 2013. március 15.

[23] Hatályon kívül helyezte a 7/2013. (III.12.) Ör.; hatályát vesztette: 2013. március 15.

[24] Hatályon kívül helyezte a 7/2013. (III.12.) Ör.; hatályát vesztette: 2013. március 15.

[25] Hatályon kívül helyezte a 7/2013. (III.12.) Ör.; hatályát vesztette: 2013. március 15.

[26] Hatályon kívül helyezte a 7/2013. (III.12.) Ör.; hatályát vesztette: 2013. március 15.


[27] A 45.§-t hatályon kívül helyezte a 16/2012 (XII.22.) rendelet. Hatályos 2012. december 23. naptól.

Mellékletek