Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.7.) önkormányzati rendelete

az avar és növényi hulladék égetéséről

Hatályos: 2015. 05. 08

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja és hatálya


1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályok megállapítása, melyek a levegő tisztaságának védelmét biztosítják.

2.§ A rendelet területi hatálya – a helyi jelentőségű védett természeti terület kivételével – Bogyiszló község közigazgatási területére terjed ki.

3.§ A rendelet személyi hatálya Bogyiszló község közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések


4.§ E rendelet alkalmazásában avar és növényi hulladék: fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék.


3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai


5.§ (1) A község területén az avar és kerti hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avar és növényi hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.

6.§ (1) Bogyiszló község közigazgatási területén – a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése tilos.

(2) Üdülőterületen található ingatlanon az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése –ünnepnap kivételével hétfőtől péntekig – 8 00- 16 00 óráig megengedett.

(3) A kommunális hulladékszállítási közszolgáltatásba bevont ingatlanon az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése vasárnap és ünnepnap kivételével 8 00 -  16 00 óráig megengedett.


Záró rendelkezések


7.§ Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.