Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) Sajólászlófalva község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.”


2. §


A R. 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:


„(4) A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja a (3) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a közszolgáltatást.”


3. §


A R. 7. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„a) a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag,”


4. §


A R. 7. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:


„(3) Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában a számla kiállítója, a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.”


5.§


A R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlan vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást, valamint közüzemi szolgáltatást nem vesz igénybe.”


6. §


A R. 12.§ (1) - (3) bekezdések a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.


(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó – társasház és lakásszövetkezet esetében a törvényes képviseletre jogosult – igénybejelentése alapján gondoskodik.


(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.”


7. §


A R. 12. §-a az alábbi (4) - (6) bekezdésekkel egészül ki:


„(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.


(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.


(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.”


8. §


A R. 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg,”


9. §


A R. 17. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.”


10. §


A R. 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

11. §


(1) Hatályát veszti a R. 16. § (1) bekezdés f) pontja.


(2) Hatályát veszti a R. 17. § (1) bekezdése.


12. §


Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Pálcza Józsefné

polgármester

Dr. Ignácz Dávid

jegyző

Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2017. december 21. napján hirdettem ki.Dr. Ignácz Dávid

   jegyző

Mellékletek