Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2018.01.01.

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Sajólászlófalva község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.”

2. § A R. 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja a (3) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a közszolgáltatást.”

3. § A R. 7. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag,”

4. § A R. 7. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:

„(3) Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában a számla kiállítója, a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.”

5. § A R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlan vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást, valamint közüzemi szolgáltatást nem vesz igénybe.”

6. § A R. 12. § (1) - (3) bekezdések a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.

(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó – társasház és lakásszövetkezet esetében a törvényes képviseletre jogosult – igénybejelentése alapján gondoskodik.

(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.”

7. § A R. 12. §-a az alábbi (4) - (6) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.

(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.

(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.”

8. § A R. 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg,”

9. § A R. 17. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.”

10. § A R. 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

11. § (1) Hatályát veszti a R. 16. § (1) bekezdés f) pontja.

(2) Hatályát veszti a R. 17. § (1) bekezdése.

12. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Pálcza Józsefné
polgármester

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2017. december 21. napján hirdettem ki.
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

1. melléklet

üres cím
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.