Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete Gölle Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.18.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 12. 03 - 2013. 12. 03

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete


Gölle Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.18.) számú rendeletének módosításáról


Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §


  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2013. (II.18.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:


                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                     182.878 E Ft                       230.397 E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét              134.019 E Ft                       176.431 E Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét           48.859 E Ft                         53.966 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                      182.878 E Ft                       230.397 E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását              134.019 E Ft                       176.431 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                         39.982 E Ft                         57.306 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok               11.059 E Ft                         13.231 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                            71.432 E Ft                         75.577 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                      4.968 E Ft                         12.565 E Ft,

- speciális célú támogatások                        1.150 E Ft                           1.150 E Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                             0 E Ft                                  0 E Ft,

- támogatásértékű működési kiadás             2.567 E Ft                                               2.567 E Ft


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         48.959 E Ft                            51.581 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                       51.675 E Ft                  51.675 E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                  21.670 E Ft                  21.670 E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát             20.005 E Ft                  20.005 E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  41.675 E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 21.670 E Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 20.005 E Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám   10.000 E Ft                  10.000 E Ft-ban,

állapítja meg.


2. §


Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

3. §


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


6. melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


5. §


Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 16. melléklet helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

6. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi

                                                                eredeti                    módosított


a) általános tartalékát                       2. 761 E Ft            13.935 E Ft -tal,

b) működési céltartalékát                    100 E. Ft                100 E. Ft -tal,

c) felhalmozási céltartalékát                    0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

ca) felújítási céltartalékát                     0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

cb) beruházási céltartalékát                  0 E. Ft                     0 E. Ft -tal

 hagyja jóvá.

II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §.


(1) Ez a rendelet 2013. december 03. napján lép hatályba.


Gölle, 2013. november 29.

Kovács Ernő                                                                       Tóbiás Ernőné

polgármester                                                                     címzetes főjegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2013. december 2. napján kihirdetésre került.


                                                                              Tóbiás Ernőné

címzetes főjegyző

Mellékletek