Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015 (XI.14.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XI.14) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 01. 01

Gölle Községi Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2015. (XI.14) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításárólGölle Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében valamint 1/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 8/2015.(IX.10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1.§

(1) A rendelet ,,3. Helyi iparűzési adó” fejezetét követően kiegészül ezen rendelet 2. § és 3. §-okban leírt ,,4. Földadó” cím alatt 7.-8.-9. §-okban részletezett rendelkezésekkel.


 (2) A korábbi ,,4. Záró rendelkezések” fejezet számozása 5. fejezetre módosul.

(3) A rendelet korábbi 7. § számozása 10. §-ra változik.


2.§

,,7. § (1) Az adó alapja a település közigazgatási területéhez tartozó, külterületi termőföld, ami az ingatlan nyilvántartásban  szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, erdő művelési ágban nyilvántartott földrészlet.

(2) Az adó mértéke 10.000 Ft/ hektár tulajdonosonként minden, 100 hektár feletti termőföld-tulajdon után.

 (3) Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év első napján a földrészlet tulajdonosa.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

(4)  Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.

 Az adófizetési kötelezettség a termőföld elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg.”

                                                                      

3.§


,,8. § Adómentesség 

Mentes az adó megfizetése alól a tulajdonos, Gölle község közigazgatási területén lévő 100 hektárnyi földtulajdont meg nem haladó mértékig.9. §

(1) Az adóalany az adó bevezetésének évében, 2016. január 31. napjáig köteles az adó megállapításához szükséges valamennyi adatot szolgáltatni, a 2016. év január elsejei állapotnak megfelelően, az önkormányzat által e célra rendszeresített nyomtatványon.

(2) Az adó összegét az önkormányzati adóhatóság állapítja meg az adóalany bevallása és az ingatlan nyilvántartásban a tárgy év első napján nyilvántartott adatok alapján.

(3) Az adóalany az adófizetési kötelezettségét érintő minden változást köteles a változást követően 15 napon belül az önkormányzati adóhatóságnak bejelenteni.”


4.§

E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba és hatályát veszti 2016. január 2-án.


Gölle, 2015. november 12.         Kovács Ernő s.k.                                  Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

polgármester                                                           jegyzőZáradék:

Kihirdetve: 2015. november 14.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

         jegyző