Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.18.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló, 10/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2016. (III.21.). önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 22 - 2019. 02. 23

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló, 10/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2016. (III.21.). önkormányzati rendelet módosításáról

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

 A helyi adókról szóló 3/2016. (III.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5.§ b.)pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.§ Mentes az adó alól

 „b) a magánszemély tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő lakás melyet életvitel-szerűen nem használnak és a nem lakás céljára szolgáló, használaton kívüli építmény.”


2.§

 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Kovács Ernő sk.                                                                    Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.

 polgármester                                                                                               jegyző
Záradék

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Gölle, 2019. február 22.

.                                                                                                 Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                                    jegyző