Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (IV.25.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és családi események engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2017. 04. 26

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  és  családi események engedélyezésének szabályairól és díjairólGölle Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) és 96. §. a) és b)  bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotói hatáskörben  , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya Gölle Községi Önkormányzat illetékességi területén történő

        a) házasságkötés

     b) anyakönyvi bejegyzést nem igénylő  családi esemény (névadó, házassági fogadalom megújítása) kapcsán az e rendeletben megjelölt  szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.  


A házasságkötés és a családi esemény lebonyolítása és szolgáltatási díjak


2.§


(1) Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házasságkötés és más családi események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat az anyakönyvezető közreműködésével térítés mentesen és térítési díj ellenében biztosítja.

(2) A kijelölt hivatalos helyiségben, munkaidőben és munkaidőn kívül díjmentesek az alábbi alapszolgáltatások:

a) ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség

b) ünnepi beszéd, emléklap

c) gépi zene.


Hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés és családi esemény


3.§


(1) A hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötés és más  családi események megtartása kérelemre, térítési díj ellenében történhet.

(2) A hivatalos helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli családi esemény megtartását a jegyzőhöz intézett írásbeli kérelemmel lehet kezdeményezni.

(3)A kérelemről a jegyző az anyakönyvezető bevonásával dönt.

(4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és családi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha az érintettek a törvényi feltételek teljesülésén túl igazolják a 4.§ (2) bekezdés szerinti díj befizetését.


A házasságkötés és családi esemény szolgáltatási díjai


4.§


(1)  A hivatali helyiségben munkaidőben  és azon  kívül a  házasságkötés és a családi események lebonyolítása térítés mentes.

(2)  A hivatali helyiségen kívüli  házasságkötés és családi esemény tartása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként bruttó 15.000 Ft díjat kell fizetni.

 (3)A szolgáltatási díjat legkésőbb az eseményt megelőző 15 munkanappal Gölle Községi Önkormányzat  költségvetési számlájára kell befizetni.

(4)A (2) bekezdésben meghatározott díj befizetését a befizetett számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.

(5) Amennyiben a  házasságkötést vagy a családi eseményt az igénybevevők a kitűzött időpont előtt legalább 3 nappal írásban lemondják, a befizetett díjat részükre a bejelentést követő 5 munkanapon belül a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) visszafizeti. 

(6) A (2) bekezdésben foglalt díj megfizetésétől házasságkötés esetén a felek valamelyikének súlyos egészségi állapotára tekintettel, kérelemre el lehet tekinteni. A kérelem elbírálásáról a jegyző dönt.


A házasságkötés és a családi esemény lebonyolításáért járó díjazás


5.§


(1) Ha az anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy

a) hivatalos helyiségben munkaidőn kívül megtartott házasságkötés vagy családi esemény esetén bruttó  8000 Ft

b) hivatalos helyiségen kívüli és munkaidőn kívüli házasságkötés vagy családi esemény esetén bruttó 15000 Ft díj illeti meg. 

(2) Az anyakönyvezetőt az eseményhez méltó megjelenés biztosítása érdekében évente 15.000 Ft ruházati juttatás illeti meg, melyről a Hivatal nevére szóló számlával kell elszámolnia. A juttatásra csak a házasságkötési eljárásban az adott naptári évben ténylegesen közreműködött anyakönyvvezető jogosult.


6.Értelmező rendelkezések


6.§

E rendelet alkalmazásában:

(1) Hivatalos helyiség: Gölle Községi Önkormányzat által biztosított kijelölt helyiség:7272 Gölle, Petőfi utca 2/b alatti hivatali helyiség és Képtár valamint Művelődési Ház 7272 Gölle Árpád u. 3. sz.

 (2) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés  és  családi esemény: hétfőtől-csütörtökig: 16.-30-tól -18.00 óráig, pénteken 14.00 és 18.00 óra közötti, szombaton 9.00-18.00 óra közötti időpont.

(3) Hivatali munkaidőben tartott  házasságkötés és  családi esemény: a  Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend szerint.


7.  Záró rendelkezések


7.§


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a  házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete.Kovács Ernő                                                 Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                          jegyzőZáradék 

A rendelet kihirdetésre került : 2017. április 25.


.                                                                              Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                         jegyző