Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2019. 10. 16

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének


3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk.(2) bekezdédsében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34.§ (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143.§ (4)bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában,valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.


Az önkormányzat 2017. évi bevételeit 315.763.323 Ft-ban, kiadásait 252.127.528 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                         315.763.323Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                          252.127.528Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                          91.188.448 Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                              76.918.847Ft


  • működési célú bevétel                                                                      224.574.875Ft
  • működési célú kiadás                                                                       175.208.681Ft

                       ebből:       

  • személyi jellegű kiadások                                                                   83.090.329Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                           27.361.730Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                       78.936.327Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                               14.678.847Ft
  •  speciális célú támogatások                                                                 6.125.488Ft.

  


2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei pénzmaradványát 56.388.862Ft-ban. A pénzmaradvány az önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. sz. melléklet, a működési és kiadásokat pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 3 számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


A képviselő-testület a felújítás kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.


6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §.


A Göllei Közös Hivatal költségvetésének teljesítését a 6.sz.mellékletben hagyja jóvá.


8.§


A képviselő-testület a Göllei Napközi Otthonos Óvoda költségvetését mérlegszerűen a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.


9. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását 8. sz. melléklet tartalmazza.


10. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2017. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


11. §.


A képviselő-testületnek 2017. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


12. §


(1) A rendelet 2018.május 31.-én lép hatályba.


Gölle,2018.május 30.


Kovács Ernő                                                 Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2018.május 30.-án kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző