Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.2. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Hatályos: 2013. 12. 05

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2013. (XII.2. ) önkormányzati rendelete

a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről


Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 6.§ a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi civil szervezetek támogatásáról a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


  1. §


(1) A rendelet célja: a helyi civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának erősítése, az önkormányzattal való jó együttműködés biztosítása.

(2) Jelen rendelet szerint nem minősül civil szervezetnek: a politikai párt, az egyház, a szakszervezet, munkástanács, biztosító társaság, érdekképviseleti szervezetek.(pl. munkavállalói, munkaadói)

(3) Az Önkormányzat elismeri és támogatja a helyi civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását, az önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében végzett tevékenységet.

Támogatja:

- a kulturális, a közművelődési,

- az oktatás-nevelési,

- a szociális és karitatív tevékenységet,

- a természeti és épített környezet megóvását,

- a közrend- és vagyonvédelem biztosítása érdekében végzett tevékenységet,

- a sportolás és egészséges életmód,

- az esélyegyenlőség,

- a hagyományápolás,

- az esélyegyenlőség megteremtése

érdekében végzett tevékenységet.

(4) A Képviselő-testület a helyi civil szervezetekkel való együttműködés alapjának tekinti, hogy a civil szervezetek az alapdokumentumaikban, szervezetükben, működésükben bekövetkező változásokat, a cégbírósági bejegyzést-, illetve a változást követő 15 napon belül bejelentik Gölle Község Polgármesterének. A bejelentett nyilvános adatok a község honlapján közzétételre kerülnek, biztosítva azok elérhetőségét, valamint lehetőséget adva közzétételi kötelezettségeik teljesítésére.


2. §


(1) Az 1.§-ban foglalt célok és alapelvek érvényesülése érdekében a Képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében – figyelemmel az Önkormányzat anyagi lehetőségeire – előirányzatot állapít meg a helyi civil szervezetek vissza nem térítendő pénzügyi támogatására.(Civil Keret)

(2) A civil szervezetek esélyegyenlőségének biztosítására, a pénzügyi támogatás felhasználásának ellenőrizhetőségére, a támogatás odaítélésének megalapozottságára a Képviselő-testület pályázati rendszert alkalmaz a Civil Keretből történő támogatás megállapítására és elszámolásának rendjére, mely rendszer eljárási szabályait jelen rendelet tartalmazza.


3. §


A Civil Keretből az Önkormányzat lehetőségeitől függően támogatást kaphat az a szervezet, amely a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és a bírósági nyilvántartás alapján Gölle község közigazgatási területén székhellyel rendelkezik, és tevékenységét itt végzi.


A pályázatok benyújtási, véleményezési és elbírálási rendje


4. §


(1) A helyi civil szervezetek vissza nem térítendő támogatására vonatkozóan pályázatot csak írásban lehet benyújtani, jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő pályázati adatlap és annak kötelező mellékleteivel együtt.

(2) A pályázat benyújtásának határideje: tárgyév február 15.

(3) A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:

a) amennyiben a civil szervezet az előző évben részesült az Önkormányzattól támogatásban, akkor legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles benyújtani az elszámolási dokumentációt,

b) a civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztató, különös tekintettel az elért eredményekre, az elvégzett feladatokra, a szervezet folyamatos tevékenységére vonatkozóan,

c) a civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának és a kapcsolódó költségek megoszlásának tervezete,

d) a civil szervezet bírósági bejegyzéséről szóló dokumentum (első alkalommal),

(4) A pályázat benyújtására a civil szervezet bejegyzett vezetője jogosult.

(5) A pályázatot Polgármesterhez lehet benyújtani.


5. §


(1) A támogatás célja irányulhat a civil szervezet működési kiadásainak fedezésére, így különösen:

a) üzemanyagköltségre;

b) a tevékenységéhez szükséges eszközbeszerzésre; egyéb fenntartási és üzemeltetési anyagok beszerzésére: a működési célt szolgáló berendezés, vagy gép használatához szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök beszerzésére;

c) javítási és karbantartási költségre;

d) bankköltségekre

e) pályázati önerő, biztosítására.

f.) elnyert utófinanszírozású  pályázat előfinanszírozására

(2) A támogatás célja irányulhat a civil szervezet nem működési kiadásainak fedezésére, különösen rendezvényszervezés céljából a tevékenységükhöz kapcsolódó programok megvalósításához a szükséges – (1) bekezdésben foglalt költségekre

(3) Támogatás nem igényelhető és használható fel reprezentációs célokra.

(4) Az (1) bekezdés f. pontjára kizárólag visszatérítendő támogatás kérhető és adható


6. §


(1) A beérkezett pályázatokat – a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül az Ügyrendi Bizottság áttekinti, és írásbeli javaslatot készít a Képviselő-testületnek az elbírálásra.

(2) Amennyiben a pályázat benyújtása hiányosan történt, a pályázatot benyújtó civil szervezet hiánypótlásra kötelezhető.

(3) Az Ügyrendi Bizottság javaslatának megfogalmazása során különös tekintettel veszi figyelembe, hogy

a) a pályázat megfelel-e, a rendeletben foglalt tartalmi és formai követelményeknek,

b) a civil szervezet milyen mértékben működik közre az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak ellátásában,

c) a civil szervezet tevékenysége mennyiben szolgálja a rendelet 1.§-ában megfogalmazott célokat, alapelveket;

d) a civil szervezet pályázatában megfogalmazott célkitűzés milyen mértékben szolgálja a köz javát,

e) a megvalósítandó cél elérése reális-e, rendelkezik-e a szükséges feltételekkel, azokat elő tudja-e teremteni.

f) A civil szervezet határidőre eleget tett-e elszámolási kötelezettségének.


7. §


A z  Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület döntését a benyújtási határidőt

követő hónapban tartandó ülésén hozza meg.


8. §


Nem részesíthető támogatásban a pályázó, ha

a) az önkormányzattól kapott támogatással nem megfelelően számolt el,

b) a részére megállapított támogatást a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül a megítélt céltól eltérően használta fel,


A támogatás kifizetése, felhasználása és elszámolása, a nyilvánosság


9. §


(1) A Képviselő-testület által megállapított támogatási összeg kifizetéséről a civil szervezet folyószámlájára történő átutalással a megállapodás aláírását követő 10 munkanapon belül a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

(2) A támogatott civil szervezetekkel a támogatásra vonatkozó megállapodás kötelezően tartalmazza:

a) a Képviselő-testület által elfogadott célt a támogatási összeg felhasználására;

b) a támogatási összeget;

c) a támogatási összeg rendelkezésre állásának biztosításának módját;

d) a felhasználás igazolásának módját;

e) a támogatási összeggel való elszámolási kötelezettségre vonatkozó felhívást;


10. §


(1) A civil szervezet a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról írásban köteles elszámolni, a tárgyévet követő év január 31-ig, vagy a pénzügyi támogatás iránti pályázat benyújtásával egyidejűleg.

 (2) Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok hitelesített másolatából és a felhasználásra vonatkozó szöveges beszámolóból álló dokumentáció benyújtásával teljesíthető, melyet a polgármesteri hivatalban kell leadni.

(3) Az elszámolási dokumentáció elfogadásáról a Képviselő-testület a támogatásra benyújtott pályázatok elbírálásával egyidejűleg dönt.


11. §


A civil szervezetek részére megállapított támogatásról szóló döntést a nyilvánosság biztosítása céljából a döntést követő 15 napon belül a település honlapján közzé kell tenni.Záró rendelkezés


12. §


Jelen rendelet 2013. december 5. napján lép hatályba.


Tóbiás Ernőné                                                         Kovács Ernő

címzetes főjegyző                                                      polgármesterZáradék:


Kihirdetve: 2013.december  2  .


Gölle, 2013. december 2 .Tóbiás Ernőné

címzetes főjegyző