Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (V.15.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a célcsoport együttműködését ösztönző természetbeni juttatás: utalványban történő támogatás helyi szabályairól szóló 4/2019. (V.15.) Önkormányzati rendelete

Hatályos: 2019. 05. 16

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

a célcsoport együttműködését ösztönző természetbeni juttatás: utalványban történő támogatás helyi szabályairól szóló 4/2019. (V.15.) Önkormányzati rendelete

Gölle Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. fejezet


A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1. A rendelet célja, hatálya


1. §


(1) E rendelet célja, hogy Gölle  településen az EFOP-1.5.3-16-2017-00118 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése Igal és környékén című pályázati felhívásba bevont munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű lakosságnak támogatást nyújtson, és meghatározza a természetben nyújtott ellátás feltételeit, és az igénylés menetét.


(2) E rendelet hatálya kiterjed Gölle község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakóhellyel rendelkező állampolgárokra, akik az EFOP-1.5.3-16-2017-00118 azonosítószámú projektbe (a továbbiakban: projekt) bevonásra kerülnek a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5. mellékletének 4.5.3 pontja szerint.


2. A támogatás feltételei


2. §


 1.  A Projektben célcsoport együttműködését ösztönző természetbeni juttatásként utalvány adható.
 2. A Projekt keretében megvalósuló képzéseken és az Egyéni Fejlesztési Terv (a továbbiakban: EFT) készítése és a mentorálási folyamat, rendezvényen való részvétel során lehetősége van az Önkormányzatnak utalványt adni:
  1. Képzés esetén, ha
   1. az utalványban részesülő személy lakóhellyel rendelkezik az utalványt biztosító településen vagy amennyiben a képzésre más konzorciumi tagként megjelenő valamelyik másik településen lakóhellyel rendelkezik (Igal, Ráksi, Somogyszil, Gadács, Kazsok, Gölle, Szentgáloskér). Ezen feltételt a lakcímkártya bemutatásával kell igazolnia vagy,
   2. a projekt kereteiben megvalósuló képzésen részt vesz. Az adott képzést (amelyre jelentkezik és felnőttképzési szerződést köt) sikeresen elvégzi, számára tanúsítvány állítható ki,
   3. további feltétel, hogy valamennyi képzési napon részt vegyen és ezt a jelenléti íven aláírásával igazolja.
  2. EFT és Mentorálás esetén, ha
   1. az utalványban részesülő személy lakóhellyel rendelkezik az utalványt biztosító településen Ezen feltételt a lakcímkártya bemutatásával kell igazolnia és
   2. a projekt keretében megvalósuló EFT készítésében, Mentorálásban célcsoporttagként részt vesz. Együttműködik ezen fejlesztő dokumentumok elkészítésében. Ennek igazolására alkalmas az EFT, és a szakmai megvalósító által készített egyéb igazoló dokumentum (mentorálás esetén).
   3. Az utalvány minden esetben csak a szakmai megvalósító ellenjegyzése mellett ítélhető oda egy célcsoporttag számára.
  3. Rendezvényen való részvétel esetén, ha
   1. az utalványban részesülő személy lakóhellyel rendelkezik az utalványt biztosító településen, illetve a konzorciumban részt vevő települések valamelyikén (Igal, Ráksi, Somogyszil, Gadács, Kazsok, Gölle, Szentgáloskér). Ezen feltételt a lakcímkártya bemutatásával kell igazolnia és
   2. a projektben megszervezésre kerülő, célcsoportnak szóló rendezvényeken való részvétel, melyet jelenléti ív aláírásával tud igazolni és
   3. hozzájárul, hogy ezen rendezvényen a részvétel során együttműködési megállapodás kerül aláírásra az Önkormányzat és a célcsoporttag között és
   4. hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen adminisztrációs célból fénykép készüljön.
  4. „Az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztaltuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak a munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen” célcsoporthoz való tartozás esetén, ha
   1. az utalványt kapó személy aláírásával önkéntes nyilatkozatot tesz, mely szerint a fenti célcsoporthoz tartozik.


 1. A jelen természetbeni juttatást ugyanazon személy több alkalommal is igénybe veheti, amennyiben a fenti feltételek teljesülnek.
 2. A természetbeni juttatás formája: TESCO vásárlási utalvány.
 3.  A természetbeni juttatás támogatási összege:
  1. EFT-ben részt vevő vagy mentorált személyek számára: 25.000 Ft,
  2. Képzésen résztvevő személyek számára: 30.000 Ft,
  3. Önkéntes nyilatkozatot aláírók számára:18.000 Ft,
  4. Rendezvényen való részvétel esetén: 5.000 Ft.3. §


(1) A jogosultság igazolását követően

a)   jelenléti ív,

b)   tanúsítvány,

c)   lakcímkártya,

d)  Egyéni Fejlesztési Terv,

e)   önkéntes nyilatkozat

átadás-átvételi dokumentum aláírásával vehető át az utalvány az Önkormányzat épületében.

(2) A jogosultság megállapítására

       a)  a polgármester vagy,

       b) projektmenedzser vagy,

       c)  szakmai vezető vagy,

       d) szakmai megvalósító

       jogosult.

(3) Az utalványok átadására a célcsoport részére

       a)  a szakmai megvalósító vagy,

       b)  a pénzügyi vezető vagy,

       c) projektmenedzser

       jogosult.4. §

Az utalványokat Gölle Község Önkormányzata biztosítja az EFOP-1.5.3-16-2017-00118 azonosítószámú projekt keretében elnyert támogatásból a rendelkezésre álló keret erejéig.3. A támogatás igénylésének menete


5. §


(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.


(2) A kérelmeket a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalba lehet benyújtani folyamatosan 2020 január 31. napjáig a jogosultság igazolását alátámasztó dokumentumokkal.


(3) A kérelmek és az alátámasztó dokumentumok ellenőrzésére, a jogosultság vizsgálata a projektmenedzsment, a szakmai vezető és a szakmai megvalósítók hatáskörébe tartozik.


(4) A jogosultság megállapítását követően az utalvány a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető.


(5) Az utalvány átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

6. §


 1. A támogatás kizárólagos forrása a projekt keretén belül rendelkezésre álló összeg.


(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek és a 5. §-ban meghatározott határidőre érkeztek -, el kell utasítani.


II. Fejezet


Záró rendelkezések


7. §


Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. május 1. napjától kell alkalmazni, és 2020. március 1. napján hatályát veszti.
                                    Kovács Ernő sk.                                      Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet sk.

                                   polgármester                                                jegyző

Záradék

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Gölle, 2019. május 15.

                                                                                              Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                                                                                                                    jegyző

                                                                                                                                                                                                            


Mellékletek