Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról

Hatályos: 2014. 02. 04

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2014. (II. 3.)  önkormányzati rendelete

A köztisztviselők juttatásáról és támogatásárólGölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény  (továbbiakban: Kttv.) 142. §. és 237. §. –ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések


1.§.(1) E rendelet hatálya a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


(2) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott jogosultságok munkaidő arányosan illetik meg.


II. Juttatások


  1. §.


Kegyeleti támogatás


 (1) Temetési segély adható a köztisztviselőnek a Polgári Törvénykönyv 685. §-ában felsorolt közeli hozzátartozó halála esetén.


(2) A temetési segély mértéke 20.000 Ft.


 Nyugállományú köztisztviselők támogatása


  1. §.


(1) A nyugállományú köztisztviselő kétévente 1 alkalommal szociális támogatásban részesíthető.


(2) A szociális támogatás mértékét a testületek a Hivatal költségvetésében határozzák meg.


Illetménykiegészítés


  1. §


2014. évre vonatkozóan, valamennyi közép és felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.


III. Záró  rendelkezések


  1. §


(1) E a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendeletben megállapított juttatások, támogatások mértékét, részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza, amit a jegyző készít el.


(3) E rendeletben meghatározott kedvezmények és juttatások a Hivatal mindenkori költségvetésében jóváhagyottak figyelembevételével állapítható meg.


(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásról szóló      2/2013./  IV.22./  önkormányzati rendelete(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kttv. rendelkezései az irányadóak.Gölle, 2014   január 31        
Kovács Ernő                                                            Tóbiás Ernőné

polgármester                                                          címzetes főjegyző

A  rendelet kihirdetve: Gölle, 2014. február 3  .  Tóbiás Ernőné

Címzetes főjegyző