Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.30.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 31 - 2017. 05. 31

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) számú rendeletének módosításáról


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 2/2016. (II.19.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                      186.131E Ft                       337.344 E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét               155.191E Ft                       303.415 E Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét               30.940E Ft                         33.929 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                       155.191E Ft                       337.344 E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását               155.191 EFt                       278.862 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                          50.237E Ft                          75.193 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                13.694E Ft                         17.485 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                            76.222 E Ft                       102.479 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                      8.142 E Ft                         11.346 E Ft,

- speciális célú támogatások                        1.150 E Ft                            3594 E Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                             0 E Ft                                  0 E Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         30.940 E Ft                           58.482 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                       66.987 E Ft                  73.202 E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                              E Ft                              E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                         E Ft                              E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát E Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0E Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg .tám 20.000 E Ft                   20.000E Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3.§


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4.§


Az önkormányzat felhalmozási kiadásairól szóló 6 számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

5.§


Az önkormányzat felújítási kiadásairól szóló 7 számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

6. §


Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 5.számú melléklete lépII. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Gölle, 2017. május 29.
Kovács Ernő                                                           Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek