Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 05. 13- 2022. 05. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről1

2015.05.13.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 280.160 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 338.238 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 58.078 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 58.078 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-
gatási feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

167.966

112.194

0

280.160

aa)

működési költségvetési bevételét

167.966

43.348

0

211.314

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

0

68.846

0

68.846

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

178.083

128.079

32.076

338.238

ba)

működési költségvetési kiadását

79.020

90.416

32.076

201.512

személyi jellegű kiadások

8.379

19.316

9.592

37.287

munkaadókat terhelő járulékok

2.293

3.032

2.615

7.940

dologi jellegű kiadások

41.271

15.047

4.596

60.914

támogatásértékű működési kiadások

8.912

0

15.273

24.185

működési célú pénzeszköz átadás

7.718

45.971

0

53.689

működési kölcsön folyósítás

0

0

0

0

ellátottak pénzbeli juttatásai

10.447

2.126

0

12.573

speciális célú támogatások

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

0

4.924

0

4.924

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

99.063

37.663

0

136.726

beruházások előirányzata

22.571

2.487

0

25.058

felújítások előirányzata

74.992

16.226

0

91.218

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1.500

0

0

1.500

felhalmozási kölcsön folyósítás

0

2.611

0

2.611

egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

2.500

0

2.500

fejlesztési célú céltartalék

0

13.839

0

13.839

c)

költségvetési hiányát

58.078

Ebből: Kötelező feladat hiány

10.117

Önként vállalt feladat hiány

15.885

Államigazgatási feladat hiány

32.076

ca)

működési költségvetési többletét

9.802

Ebből: Kötelező feladat többlet

88.946

Önként vállalt feladat hiány

47.068

Államigazgatási feladat hiány

32.076

cb)

felhalmozási költségvetési hiányát

67.880

Ebből: Kötelező feladat hiány

99.063

Önként vállalt feladat többlet

31.183

Államigazgatási feladat hiány

0

d)

előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

58.078

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

0

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

58.078

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

0

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

állapítja meg.”

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § .Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 12.573.000 Ft keretösszeget állapít meg.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2014. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 34 600 Ft-ban állapítja meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2014.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2014.évi költségvetés

Sor- szám

Az önkormányzat költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

178 083

128 079

32 076

338 238

167 966

170 272

0

338 238

3

20

1

24

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

178 083

128 079

32 076

338 238

167 966

170 272

0

338 238

3

20

1

24

2. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány felhasználása
felhamozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

10000

0

10000

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

48078

0

48078

3

Összesen

58078

0

58078

3. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2014.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2014.év

2015.év

2016.év

2017.év

Intézményi működési bevételek

15981

15000

15000

15000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

94297

87000

86500

88000

Önkormányzat költségvetési támogatása

67195

57000

58000

59000

Támogatásértékű működési bevétel

31127

10000

10000

10000

Működési célú pénzeszk.átvétel

2714

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

10000

5000

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

221314

174000

174500

177000

Személyi juttatások

37287

22000

22500

23000

Munkaadót terhelő járulékok

7940

5500

5700

5900

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

60914

55000

55000

55000

Támogatásértékű működési kiadás

24185

25000

25000

25000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

53689

30000

29594

30000

Ellátottak pb.juttatásai

12573

14000

14000

14000

Hitel visszafizetés

0

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

4924

5000

5000

5000

Működési célú kiadások összesen:

201512

156500

156794

157900

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2014.év

2015.év

2016.év

2017.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

2294

2294

2294

2294

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

63941

30000

30000

30000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

2611

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

48078

15206

15000

10000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

116924

47500

47294

42294

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

25058

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

91218

40000

40000

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

1500

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

2611

0

0

0

Értékpapír beszerzés

2500

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

13839

10000

10000

6394

Felhalmozási célú kiadások összesen:

136726

65000

65000

61394

Önkorm.bevétel összesen:

338238

221500

221794

219294

Önkorm.kiadás összesen:

338238

221500

221794

219294

4. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

280 160

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

338 238

2

Pénzforgalmi bevételek

280 160

2

Pénzforgalmi kiadások

319 475

3

Működési célú

211 314

3

Működési célú

196 588

4

Működési bevételek

110 278

4

Személyi jellegű kiadások

37 287

5

Intézményi működési bevételek

15 981

5

Munkaadót terhelő járulékok

7 940

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

94 297

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

60 914

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Kamatkiadások

0

8

Támogatásértékű bevételek

31 127

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

12 573

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

4 923

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

2 714

10

Előző évi maradvány átadás

0

11

Önkormányzatok költségvetési támogatása

67 195

11

Támogatásértékű működési kiadás

24 185

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

12

Működési célú pénzeszközátadás

53 689

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

14

Felhalmozási célú

68 846

14

Felhalmozási célú

122 887

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 294

15

Beruházási kiadások

25 058

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

63 941

16

Felújítások

91 218

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

1 500

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

2 611

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

2 611

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

2 500

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

18 763

22

22

Működési célú tartalékok

4 924

23

23

Általános tartalék

4 924

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

13 839

26

26

Fejlesztési céltartalék

13 839

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2014.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

58 078

28

28

Működési többlet

-9 802

29

29

Felhalmozási hiány

67 880

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

280 160

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

319 475

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

58 078

35

35

Működési többlet

-9 802

36

36

Felhalmozási hiány

67 880

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

58 078

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

10 000

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

48 078

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

338 238

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

338 238

45

Működési célú bevételek összesen

221 314

45

Működési célú kiadások összesen

201 512

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

116 924

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

136 726

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2014.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

94 197

16 081

0

110 278

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

94 197

16 081

0

110 278

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

94 197

0

0

94 197

6

Helyi adók

91 497

0

0

91 497

7

- Építményadó

43 497

43 497

8

- Telekadó

22 000

22 000

9

- Kommunális adó

6 500

10

- Iparűzési adó

8 000

8 000

11

- Idegenforgalmi adó

10 000

10 000

12

- Pótlék, bírság

1 500

1 500

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

100

0

0

100

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

50

50

15

- Talajterhelési díj

50

50

16

- Egyéb sajátos bevétel

0

17

Átengedett központi adók

2 600

0

0

2 600

18

- Gépjárműadó

2 600

2 600

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0

16 081

0

16 081

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0

16 081

0

16 081

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

0

14 705

14 705

22

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

1 376

1 376

23

- Kamatbevételek

0

A

B

C

D

E

2014.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

24

II. Támogatások

67 195

0

0

67 195

25

Önkormányzat támogatásai

67 195

0

0

67 195

26

Önkormányzat költségvetési támogatása

67 195

0

0

67 195

27

- Általános feladatok támogatása

25 784

25 784

28

-Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

6 987

6 987

29

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 353

1 353

30

- Központosított előirányzatok

31 995

31 995

31

- Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

32

- Egyéb működési célú állami támogatás

1 076

1 076

33

-Szociális feladatok támogatása

0

0

34

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

4 905

0

4 905

35

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

4 905

0

4 905

36

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

2 294

0

2 294

37

- Ingatlan értékesítés

0

38

- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

2 294

39

- Gép, berendezés értékesítés

0

40

Osztalék

0

41

Lakáshitel visszafizetés

0

42

Támogatási kölcsön visszatérülés

2 611

2 611

43

IV. Támogatás értékű bevétel

6 574

88 494

0

95 068

44

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

45

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

46

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

47

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

48

- Egyéb önkormányzattól

0

49

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

50

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

A

B

C

D

E

2014.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

51

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

6 574

88 494

0

95 068

52

Támogatásértékű működési bevétel

6 574

24 553

0

31 127

53

- Többcélú kistérségi társulástól

300

300

54

- Egyéb önkormányzattól

1 094

1 094

55

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

557

3 648

4 205

56

- Társadalombiztosítási alapoktól

4 923

57

- Elkülönített állami pénzalaptól

20 605

20 605

58

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

63 941

0

63 941

59

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Kerékpártároló

8 731

8 731

60

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Kossuth tér játszótér

3 800

3 800

61

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Közvilágítás korszerűsítés

51 410

51 410

62

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

2 714

0

2 714

63

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

2 714

0

2 714

64

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

2 714

0

2 714

65

- Háztartástól átvett pénz

0

66

- Vállalkozástól átvett pénz

2 714

2 714

67

- EU költségvetésből átvett pénz

0

68

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

69

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

70

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

71

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

72

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2014.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

73

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

0

74

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

75

- Háztartástól átvett pénz

0

76

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

77

Önkormányzat költségvetési bevételei

167 966

112 194

0

280 160

78

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

167 966

112 194

0

280 160

79

VI. Pénzmaradvány

0

58 078

0

58 078

80

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

0

81

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

82

Önkormányzat pénzmaradványa

0

58 078

0

58 078

83

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

10 000

0

10 000

84

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

48 078

48 078

85

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

86

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

0

87

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

0

88

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

89

Működési célú hitel

0

0

0

0

90

BEVÉTEL ÖSSZESEN

167 966

170 272

0

338 238

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2014.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

79 020

90 416

32 076

201 512

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

79 020

90 416

32 076

201 512

10

- Személyi juttatás

8 379

19 316

9 592

37 287

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 293

3 032

2 615

7 940

12

- Dologi kiadás

41 271

15 047

4 596

60 914

13

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

10 447

2 126

12 573

14

- Működési kölcsön nyújtás

0

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

16 630

45 971

15 273

77 874

16

- Általános tartalék

4 924

4 924

17

II. Felhalmozási költségvetés

99 063

37 663

0

136 726

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2014.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

21

Önkormányzati beruházási kiadás

8 860

2 487

0

11 347

22

Önkormányzati felújítási kiadások

26 251

16 226

42 477

23

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás

13 711

0

13 711

24

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

48 741

48 741

25

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

1 500

1 500

26

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

2 611

2 611

27

Pénzügyi részesedések vásárlása

2 500

2 500

28

Céltartalék

13 839

13 839

29

Fejlesztési hitel kamata

0

30

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

99 063

37 663

0

136 726

31

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

178 083

128 079

32 076

338 238

32

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

33

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

34

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

35

KIADÁS ÖSSZESEN

178 083

128 079

32 076

338 238

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Közhatalmi bevétel, állami támog.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes. Osztalék

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénz- maradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

0

161 392

6 574

0

0

167 966

0

0

0

0

0

167 966

3

Önként vállalt feladatok

16 081

0

24 553

2 714

10 000

53 348

2 294

63 941

2 611

48 078

116 924

170 272

4

Államigazgatási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Összesen

16 081

161 392

31 127

2 714

10 000

221 314

2 294

63 941

2 611

48 078

116 924

338 238

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

0

161 392

6 574

0

0

167 966

0

0

0

0

0

167 966

8

Önként vállalt feladatok

16 081

0

24 553

2 714

10 000

53 348

2 294

63 941

2 611

48 078

116 924

170 272

9

Államigazgatási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Összesen

16 081

161 392

31 127

2 714

10 000

221 314

2 294

63 941

2 611

48 078

116 924

338 238

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

8379

2293

41271

0

10447

16630

79 020

74064

18328

0

6671

99063

178 083

3

Önként vállalt feladatok

19 316

3 032

15 047

4 924

2 126

45 971

90 416

16 226

4 987

13 839

2 611

37663

128 079

4

Államigazgatási feladatok

9 592

2 615

4 596

0

0

15 273

32 076

0

0

0

0

0

32 076

5

Összesen

37 287

7 940

60 914

4 924

12 573

77 874

201 512

90 290

23 315

13 839

9 282

136 726

338 238

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

8 379

2 293

41 271

0

10 447

16 630

79 020

74 064

18 328

0

6 671

99 063

178 083

8

Önként vállalt feladatok

19 316

3 032

15 047

4 924

2 126

45 971

90 416

16 226

4 987

13 839

2 611

37 663

128 079

9

Államigazgatási feladatok

9 592

2 615

4 596

0

0

15 273

32 076

0

0

0

0

0

32 076

10

Összesen

37 287

7 940

60 914

4 924

12 573

77 874

201 512

90 290

23 315

13 839

9 282

136 726

338 238

9. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Adatok: 1000 Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

5 268

5 268

2

Rendszeres szociális segély

83

83

3

Lakásfenntartási támogatás

2 105

2 105

4

Átmeneti segély

600

600

5

Temetési segély

300

300

6

Szemétdíj visszatérítés

100

100

7

Családalapítási támogatás

600

600

8

Bursa Hungarica

340

340

9

Nyári gyermekétkeztetés

387

387

10

Szociális tüzelőanyag támogatás

622

622

11

Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány

557

557

12

Óvodáztatási támogatás

20

20

13

Tüzifa segély

400

400

14

Rendszeres nevelési segély

191

191

15

Eseti nevelési segély

300

300

16

Egyéb támogatás

195

195

17

Közgyógyellátás

355

355

18

Köztemetés

150

150

19

Összesen

10 447

2 126

0

12 573

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

16 630

45 971

15 273

77 874

2

Támogatásértékű működési kiadás

8 912

0

15 273

24 185

3

Közös Hivatal támogatás

10 993

10 993

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

2 618

2 618

5

Tagdíj Marcali kistérség

356

356

6

Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség

297

297

7

Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség

855

855

8

Hatósági igazgatás támogatás

154

154

9

Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás

6 000

6 000

10

Jelzőrendszerre pénz átadás

80

11

Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás

2 832

2 832

12

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

7 718

45 971

0

53 689

13

Polgármesteri támogatási keret

270

270

14

Polgárőrség támogatás

600

600

15

Víz és csatornadíj támogatás átadás DRV-nek

7 718

7 718

16

Munka és Tűzvédelmi Társulási díj

180

180

17

Katasztrófavédelem támogatás

72

72

18

Balatoni Szövetség tagdíj

70

70

19

TÖOSZ tagdíj

25

25

20

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

6

6

21

Aranyhíd kulturális Szövetség tagdíj

50

50

22

Mozdulj Balaton Társulás

80

80

23

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz traktor beszerzésre

1 500

1 500

24

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz

37 500

37 500

25

Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás

170

170

26

Vöröskereszt támogatás

200

200

27

Vasutas Települések Szövetsége

6

6

28

Nők a Balatonért Egyesület

50

50

29

Nyugdíjas Klub támogatás

300

300

30

Borút Egyesület tagdíj

12

12

31

Szülői Munkaközösség támogatás

30

30

32

Ifjúsági Klub támogatás

60

60

33

Plébánia támogatás

650

650

34

Grund Gyermekszervezet támogatás

70

70

35

Balatonberény Turisztikai Egyesület támogatás

750

750

36

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

37

Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre

1 000

1 000

38

Sport Egyesület támogatás

2 270

2 270

39

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

16 630

45 971

15 273

77 874

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

40

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

1 500

0

1 500

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

42

Egyéb

0

0

0

43

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

1 500

0

1 500

44

Sport Egyesület támogatás öltöző felújításra

1 500

1 500

45

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

16 630

47 471

15 273

79 374

46

Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása

0

0

0

0

47

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

48

0

49

Mindösszesen:

16 630

47 471

15 273

79 374

11. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

22 571

2 487

0

25 058

2

Kossuth tér játszótér

4 374

4 374

3

Kerékpártároló

6 909

6 909

4

Balatonparti utcai Hunyadi park sétány felúj.

6 671

6 671

5

Föld beszerzés

1 461

1 461

6

Közbiztonság növelését szolgáló berendezés

4 093

4 093

7

Kis értékű tárgyi eszközök igazgatás

193

193

8

Kis értékű tárgyi eszközök háziorvos

95

95

9

Kis értékű tárgyi eszközök Művelődési Ház

511

511

10

Kis értékű tárgyi eszközök MEMOP pályázat

598

598

11

Kis értékű tárgyi eszközök községgazdálkodás

140

140

12

Kis értékű tárgyi eszközök védőnő

13

13

13

Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

22 571

2 487

0

25 058

12. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

88 551

2 667

0

91 218

2

Deák Ferenc u.-Hunyadi utca burkolat felújítás

9 946

9 946

3

Bartók Béla u. burkolat felújítás

6 307

6 307

4

"Csuha" dombi út felújítás

3 198

3 198

5

Vasútállomás (volt Dolgos ter.) járdaépítés

2 189

2 189

6

Kossuth utca járda felújítás

1 143

1 143

7

Erdei iskola felújítás pályázati önerő

0

0

8

Múlt Ház felújítás

2 286

2 286

9

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

10

Közvilágítás korszerűsítés

63 228

63 228

11

Hivatal tető felújítás

381

381

12

Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat

0

0

13

Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:

88 551

2 667

0

91 218

13. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

20

20

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonberény Önkormányzat összesen

0

20

20

6

Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

20

20

14. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014. ÉVRE

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

94 197

0

0

94 197

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0

16 081

0

16 081

5

Önkormányzati költségvetési támogatás

67 195

0

0

67 195

6

Támogatás értékű bevétel

6 574

24 553

0

31 127

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

2 714

0

2 714

8

Működési célú hitel

0

0

0

0

9

Pénzmaradvány

0

10 000

0

10 000

10

Működési célú bevétel összesen: (2+…+9)

167 966

53 348

0

221 314

11

Működési kiadások

12

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

13

Önkormányzat kiadásai

79 020

85 492

32 076

196 588

14

Általános tartalék

0

4 924

0

4 924

15

Hitel törlesztés

0

0

0

0

16

Működési kiadás összesen: (12+…+15)

79 020

90 416

32 076

201 512

17

Felhalmozási célú bevételek

18

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

2 294

0

2 294

19

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

63 941

0

63 941

20

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

21

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

2 611

0

2 611

22

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

23

Pénzmaradvány

0

48 078

48 078

25

Felhalmozási célú bevételek összesen: (18+…+23)

0

116 924

0

116 924

26

Felhalmozási célú kiadások

27

Felhalmozási kiadások

22 571

2 487

0

25 058

28

Felújítási kiadások

18 040

16 226

0

34 266

29

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

1 500

0

0

1 500

30

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

2 611

0

2 611

31

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

2 500

0

2 500

32

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

33

Céltartalék

0

13 839

0

13 839

34

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés

56 952

0

0

56 952

35

Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+34)

99 063

37 663

0

136 726

15. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sorszám

Feladat

2014. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Általános tartalék

4 924

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen:

4 924

4

Céltartalék

5

Céltartalék

13 839

Képviselő-testület

7

Céltartalék összesen:

13 839

8

Tartalékok összesen:

18 763

16. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2014.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2014.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

430

530

31630

5343

13298

2095

4134

12331

40131

3231

1111

1730

115994

2

Átvett pénzeszköz

1049

1260

2354

6690

676

376

376

376

44796

20360

10526

8943

97782

3

Önkormányzati támogatás

6440

4519

5519

4819

4519

4519

4519

4519

5519

4819

4519

12965

67195

4

Előző havi záró pénz

57267

53147

45749

61396

49323

49979

44637

40545

33944

38392

26921

14495

57267

5

Bevételek összesen:

65186

59456

85252

78248

67816

56969

53666

57771

124390

66802

43077

38133

338238

Kiadások

6

Működési kiadások

12039

13707

15856

14265

15297

12332

13121

23827

26257

25090

18385

13023

203199

7

Felújítási kiadások

0

0

8000

10286

2540

0

0

0

59741

5454

5197

0

91218

8

Fejlesztési kiadások

0

0

0

4374

0

0

0

0

0

9337

5000

6347

25058

9

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18763

18763

10

Kiadások összesen:

12039

13707

23856

28925

17837

12332

13121

23827

85998

39881

28582

38133

338238

11

Egyenleg

53147

45749

61396

49323

49979

44637

40545

33944

38392

26921

14495

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

További években

1

Balatonberény közvilágításának korszerűsítése KEOP-2012.5.5.0/A pályázat

44 420

44 420

3 288

48 741

2

Kossuth téri játszótér LEADER pályázat Nyilvántartási szám: 2101030667

3 800

3 800

526

4 374

3

Kerékpártároló KEOP pályázat

8 731

8 731

9 337

5

Összesen:

56 951

0

56 951

0

3 814

62 452

0

18. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sorszám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2011. dec. 31.

2012. dec. 31.

2013. dec. 31.

2014. dec. 31.

2015. dec. 31.

2016. dec. 31.

2017. dec. 31.

2018. dec. 31.

2019. dec. 31.

2020. dec.31.

2021. dec.31.

2022. dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

14

Balatonberény Önkormányzat

3

1

4

15

-Kötelező feladatok

2

1

3

16

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

17

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

18

Balatonberény Község Önkormányzat összesen:

3

1

4

19

-Kötelező feladatok

2

1

3

20

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

21

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

20. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

4

4

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonberény Önkormányzat összesen

0

4

4

6

Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

4

4

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sorszám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év vé-géig

Beszámolás évében felmerült kiadás

Terv évi előirányzat

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

9

Összesen: (2+3+5+7+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2014.évi költségvetés

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

9824

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

8492

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

1332

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

99540

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

99540

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

10000

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

48300

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

26700

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

6540

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

8000

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

2600

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

2600

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

111964

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

94924

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.