Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014 (XII.12.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15 /2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők juttatásáról

Hatályos: 2014. 12. 15

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének

15 /2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők juttatásáról


Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva „a helyi önkormányzatokról” szóló 2011. CLXXXIX 13§ (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 35§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők juttatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ E rendelet hatálya kiterjed Gölle Község Önkormányzatának képviselőire.

2.§ (1) Az önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő) feladatait társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül végzi.

 (2) Az (1) szakasz hatálya alól kivétel a polgármester és az alpolgármester, akiknek illetményéről határozatban dönt a testület.

3.§ (1) Az Önkormányzat a képviselők személyes használatára, képviselői munkájuk megkönnyítése érdekében az önkormányzati ciklus első évében laptopokat vásárol (a működéshez szükséges szoftverekkel együtt) melyek költségét a költségvetésében biztosítja.           

 (2) A laptopok önkormányzati tulajdonba kerülnek. A ciklus leteltét követően a használó képviselő a laptopot megvásárolhatja.

 4.§  (1)  E rendelet 2014. december 15-én lép hatályba.

 (2)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Gölle Község Önkormányzatának 6/1993.(VIII.30.) számú rendelete a ,,Képviselői   emlékgyűrű ’’adományozásáról.

Gölle, 2014. december 8.


                        Kovács Ernő                                          Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                         polgármester                                                               jegyző


Kihirdetési záradék:


Kihirdetve:

                        2014. december 12.

                                                                                              Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                                                                                                            jegyző