Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (VI.24.) önkormányzati rendelet

5/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelete Gölle Község Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.18..) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 25

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.18..) számú rendeletének módosításáról


Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.18) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2018. (II.18.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                 191.628.242Ft                    278.082.911Ft-ban,

7   aa) működési költségvetési bevételét        172.528.259Ft                    253.430.059Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét         19.100.000 Ft                     24.652.852 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                  191.628.242Ft                    278.082.911Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását           172.528.242Ft                    238.151.512Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                     60.654.400 Ft                      89.729.167 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok           12.385.487 Ft                       15.085.215Ft,

- dologi jellegű kiadások                       79.160.807 Ft                      74.744.223 Ft,


- ellátottak pénzbeli juttatásai                 8.007.000 Ft                         8576.000 Ft,

- speciális célú támogatások                                   0Ft                                       0Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                               0 Ft                                      0 Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         19.100.000Ft                    39.931.399 Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                   54.093.960 Ft              66.893.745 Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát              34.993.960Ft               42.240.893Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát        19.100.000 Ft               24.652.852Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  66.893.745 Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 42.240.893 Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 24.652.852 Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg .tám 10.000.000 Ft                            0Ft-ban,

állapítja meg.

 2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3. §


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


  1. §Az önkormányzat fejlesztési kiadásairól szóló 6. számú melléklet  helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép, felújítási kiadásait a 7.sz.melléklete helyébe jelen rendelet  4. számú melléklete lép.

5.§
Az önkormányzat összevont mérlegét tartalmazó 14.sz.számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

6.§


A Göllei Közös Hivatal mérlegét tartalmazó.15.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 6.számú melléklete lép

7.§


A Göllei Napközi Otthonos Óvoda mérlegét tartalmazó.16.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 7.számú melléklete lép


II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Kovács Ernő sk.                                                      Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2019.június 24. napján kihirdetésre került.


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébetsk.

jegyző

Mellékletek