Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2000. (X. 2.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 01

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének


7/2014./ VI. 30./  önkormányzati rendelete


a temetőkről és a temetkezésről szóló

9/2000. (X. 2.) számú rendelet módosításáról ®


Gölle Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.)  Kormányrendeletre figyelemmel, az Alaptörvény 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


A ®  Általános rendelkezések 1.§ (1)  bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:


(1) A rendelet hatálya kiterjed Gölle község közigazgatási területén fekvő 0100/26 hrsz-u és a 35 hrsz-ú köztemetőre, valamint ennek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre


  1. §.


 (1) Ahol a rendelet temetőt említ , azon mindkét temetőt érteni kell


(2) Ahol a rendelet ANTSZ-t  említ , azon a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét kell érteni.


  1. §.


A temetkezési szolgáltatások 8. § (1) bekezdés helyébe a következők lépnek:


  1. A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók temetésenként a temetői létesítmények igénybe vételéért 13.000 Ft díjat kötelesek fizetni


  1. §


A díj mértékéről rendelkező 1. számú melléklet helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.


  1. §


A ® korábban hatályon kívül helyezett 15. § helyébe az alábbiak lépnek:


E rendet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/ 123/ EK irányelveknek megfelelő szabályozást tartalmaz.


III. Záró  rendelkezések


6.) §


(1) E a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Gölle, 2014   június 27.        



Kovács Ernő                                                            Bodóné Nagy Rózsa

polgármester                                                          jegyző helyetteseként



A  rendelet kihirdetve: Gölle, 2014. június 30.




Bodóné Nagy Rózsa

jegyző helyetteseként



1.számú melléklet a 9/2000.(X.2.) számú önkormányzati rendelethez

                               

A temetkezési helyek díjáról




                                                         Gölle temető Keleti oldal         Gölle Nyugati oldal és Inám

1.) a./ Egyes sírhely                                      16.000                                     8.000.-Ft.

          Kettes sírhely                                     32.000                                      16.000.-Ft.


     b./ Sírbolt

-2 személyes kripta építése:                                                        64.000.-Ft.

-4 személyes kripta építése:                                                      128.000.-Ft.


     c./ Urnasír                                                                                               5.000.-Ft.

     d.) Urnafal                                                                                            19.050.- Ft



A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.