Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 01. 03

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. §. (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. §. (3) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

„(2) A lakásfenntartásra megállapított települési támogatásra való jogosultság 2016.01.01.napjától 2016.12.31.napjáig kerül megállapításra, az ezt követően a támogatást újra lehet igényelni.”

A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról. című Taktaszada község képviselő testületének 3 /2015 .( III.6.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.