Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2015. 05. 01

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének


6/2015. (IV.30) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.


Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91.§-ának (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.


1. §.


Az önkormányzat 2014. évi bevételeit 242.797 ezer Ft-ban, kiadásait 258.414 ezer Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                      242.797 ezer Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                        258.414 ezer Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                          70.406ezer Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                             70.406ezer Ft


  • működési célú bevétel                                                                   172.391 ezer Ft
  • működési célú kiadás                                                                        188.008ezer Ft

                       ebből:     

  • személyi jellegű kiadások                                                                107.233 ezer Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                          15.598 ezer Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                       40.658ezer Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                             13.182 ezer Ft
  •  speciális célú támogatások                                                             11.337ezer Ft..

  


2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 38.065 ezer Ft-ban, azaz Harmincnyolcmillió-hatvanötezer forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 2. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 3. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.


5. §


A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásai címet a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.6. §.


A Képviselő-testület a Közös Hivatal összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §.


A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda összevont költségvetési mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §.


A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.


9. §.


A képviselő-testület az önkormányzat mérlegkimutatását az 9. sz. melléklet szerint állapítja meg.


10. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.


11. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2014. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


12. §.


A képviselő-testületnek 2014. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


13. §


(1) Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.


Gölle, 2015. április 29. nap.
Kovács Ernő                                                 Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2015. április 30. napján kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző