Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK

Hatályos: 2015. 10. 25 - 2015. 12. 31

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK

3/2015. (III.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, ugyanezen § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13. § (1) bekezdés 8.,8.a pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza - a magasabb szintű jogszabályok és az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével- Taktaszada községben, a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait, valamint az ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit, folyósításuk és ellenőrzésük szabályait.

2.A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed az 1993. évi III. törvény 3. §. /1-3/ bekezdésében meghatározott azon személyekre, akik Taktaszada Községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint az 1993. évi III. törvény 4. §. /2-3/ bekezdése szerinti hajléktalan személyekre, továbbá különös elbírálást igénylő esetekben (pl.: életveszély) a községben ideiglenesen tartózkodó személyekre.

3.Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelete alkalmazásában:

 • a) a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedül élő, a házastárs, a keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározása az Szt. ide vonatkozó rendelkezési az irányadók;
 • b) elemi kár: kizárólag életvitel szerűen lakott lakóépületet érintő tűz, jégeső, árvíz, belvíz, fagy,hó-jég-és széltörés, vihar,villámcsapás, földrengés okozta elemi csapás;
 • c) gyermek: (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény 2:10. § (1) bekezdése szerint) aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. A kiskorú a házasságkötéssel nagykorúvá válik.
 • d) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 25. évét nem töltötte be;
 • e) természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget;

(2) E rendelet alkalmazásában nem minősülnek jövedelemnek az Szt. 4. § (1a) bekezdésében meghatározott juttatások, valamint e rendeletben szabályozott szociális ellátások.

4. Ellátások formái

4. § (1) A jogosult részére – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint-

 • a) Települési támogatás lakásfenntartásra
 • b) Rendkívüli települési támogatás

(továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható.

5. Hatásköri szabályok

5. § (1) a Képviselő-testület

 • a) rendkívüli halasztást nem tűrő esetben, 5.000,-Ft összeghatárig a rendkívüli települési támogatás megállapítását a Polgármester és a

(b) 5.000,-Ft- tól 15.000,-Ft összeghatárig a Jogi, ügyrendi és Szociális Bizottság határkörébe ruházza át.

(c) 15.000,-Ft-ot meghaladó kérelmek esetében a rendkívüli települési támogatás megállapítására a Képviselő-testület jogosult, melynek összege nem haladhatja meg a 30.000,-Ft-ot.

(2) a temetkezéssel kapcsolatos döntések meghozatala a Polgármester hatáskörébe;

(3) a települési támogatás megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata, valamint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésére való kötelezés a jegyző hatáskörébe;

(4) a települési támogatás,rendkívüli települési támogatás jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás összegének illetve a kamat összegének méltányosságból való elengedése, csökkentése,illetve részletekben történő visszafizettetése a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság hatáskörébe

tartozik.

6.Eljárási rendelkezések

6. § (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket a Taktaszadai Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) lehet benyújtatni az erre rendszeresített formanyomtatványon. Az eljárás indokolt esetben hivatalból is megindítható.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles- az igényelt támogatástól függően- a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat,igazolásokat becsatolni. Köteles továbbá a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat - illetve ezek hivatalból történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat- mellékelni.

(3) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem számítása tekintetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot, a munkanélküliséget, az önkormányzattól, vagy szociális intézményektől igénybe vett ellátást, közokirattal vagy teljes bizonytó erejű magánokirattal, illetve a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.

7. § (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során környezettanulmányt kell készíteni.

(2) A környezettanulmány az elkészítéstől számított három hónapig érvényes.

(3) A tényállás tisztázása érdekben háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai szakvélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezőre és vele azonos lakcímen együtt lakó közeli hozzátartozókra vonatkozóan-hozzájáruló nyilatkozatuk alapján- további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat- a rendelkezésre bocsájtott formanyomtatványon- a kérelmező köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni.

8. § (1) A támogatás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

(2) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző.

9. § (1) A lakásfenntartásra megállapított települési támogatás kezdő időpontja a kérelem benyújtás hónapjának első napja.

(2) A lakásfenntartásra megállapított települési támogatásra való jogosultság 2015.04.01.napjától 2015.12.31.napjáig kerül megállapításra, az ezt követően a támogatást újra lehet igényelni.

(3) Ha a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani.

(4) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő hónaptól kell megállapítani.

10. § (1) Az e rendeletben megállapított pénzbeli ellátások pénztári kifizetéssel adhatóak.

(2) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat- ettől eltérő rendelkezés hiányában- utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

(3) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

 • a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,
 • b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

(4) A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

II. FEJEZET

1. Települési támogatás lakásfenntartásra

11. § (1) Települési támogatás állapítható meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által életvitel szerűen lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

(2) Abban az esetben állapítható meg e célból a települési támogatás, ha a családban élő kérelmezőnek a háztartásában az egy fogyasztási egységre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125%-át, vagy egyedül élő kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

Kérelmező és a háztartás tagjai egyike se rendelkezzen vagyonnal.

(3) A támogatás természetbeni szociális ellátás formájában a szemétszállítási díj, a helyi kommunális adó és a közkút használat (talajterhelés díj) költségeinek viseléséhez állapítható meg.

(4) A támogatás havi összege: 2.500,-Ft.

(5) A települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) A kérelmező, valamint jogosult személy a támogatásra való jogosultság megállapításának illetve folyósításának egyéb feltételeként a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására (7) bekezdésben előírtakat teljesíteni köteles.

(7) Köteles:

a) az általa lakott ház, lakás állagának, rendeltetésszerű használatának és higiénikus állapotának biztosítására,

b) az udvarán WC létesítésére, amennyiben a házban nincs WC,

c) az udvarának rendbe tartására, annak kaszálására, szükség szerinti gyomtalanítására,

d) a kertjének gondozására, beültetésére és művelésére, vagy ennek hiányában annak kaszálására, szükség szerinti gyomtalanítására,

e) az ingatlan előtti járdaszakasz tisztítására, hó eltakarítására, síkosság esetén annak szükség szerinti megfelelő szóróanyaggal való felszórására,

f) az ingatlannal határos kerítésen kívüli terület kaszálására, tisztán tartására,

g) az ingatlan előtt lévő csapadék vízelvezető árok és az átereszek tisztán tartására.

(8) A (7) bekezdésben szabályozottak ellenőrzése a Polgármesteri Hivatal által történik.A települési támogatást kérelmező illetve jogosult személy a Hivatal által kijelölt személyekkel a (7) bekezdésben meghatározottak ellenőrzésében köteles aktívan részt venni, abban együttműködni, az ellenőrzés elvégzését nem akadályozni. Az ellenőrzésben résztvevő személyek az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készítenek, melyet az ügyfélnek és az ellenőrzést végző személyeknek is alá kell írni.

(4) A települési támogatás folyósítása - amennyiben a települési támogatást kérelmező vagy a támogatásra jogosult személy (2) bekezdésben szabályozottakat felszólításra 8 napon belül sem teljesíti, az ellátás 3 hónapra felfüggesztésre kerül.

III.FEJEZET

1. Rendkívüli települési támogatás

12. § (1) Rendkívüli települési támogatásban lehet részesíteni azokat a családokat, gyermekeket, akiknek az eltartásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak különösen betegség, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a nevelésbe vett gyermek családjába való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, iskoláztatás, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek és alapvető szükségleteiről más módon nem tudnak gondoskodni, a támogatása más formában nem biztosítható és családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló esetén a 150%-át nem haladja meg.

(2) Csak kivételes méltányolást érdemlő esetben részesülhet rendkívüli települési támogatásban az a személy vagy az a család:

a.) aki az Önkormányzat által nyújtott rendszeres ellátásban részesül

b.) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. Egyedülálló esetén az egy főre jutó jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, de nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át és vagyonnal, gépjárművel (kivéve mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármű) sem ő, sem családja nem rendelkezik.

(3) A rendkívüli település támogatás pénzben és természetben is nyújtható. A természetben nyújtott ellátási formák elsősorban:

a) a Családsegítő Szolgálat útján

- tartós élelmiszer,

- tankönyv, tanszer,

- gyógyszer, gyógyászati segédeszköz,

- intézményi térítési díj

- közüzemi díj szolgáltató részére történő átutalással

(4) A rendkívüli települési támogatás évente két alkalommal adható.

(5) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a hivatalhoz kell beterjeszteni, a kérelemben részletesen indokolni kell a segély szükségességének okát és csatolni kell a kérelmező és a vele egy családban élők jövedelméről kiállított igazolást és vagyoni helyzetükről készült vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozat a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 1. mellékletével megegyező.

13. § (1) Krízis helyzet kezelésére adható rendkívüli települési támogatás csak kivételes méltánylást érdemlő esetben:

 • a) elemi kár: a károsult mindennapi életviteléhez elengedhetetlenül szükséges, személyi tulajdonát képező ingóságokban, valamint a károsult lakhatását biztosító vagy tulajdonában lévő lakóépületekben természeti csapás (pl.: földrengés, árvíz, vihar, jégeső, rendkívüli mértékű csapadék, belvíz stb.) vagy tűz által bekövetkezett károsodás, elbírálására a Polgármester jogosult, a segély összege nem haladhatja meg a 100.000,- Ft-ot.
 • b) A kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség esetében a gyógyítással, kórházi tartózkodással járó többletköltségre, valamint hosszantartó krónikus betegség idejére, elbírálására a Képviselő-testület jogosult, a segély összege nem haladhatja meg az 50.000,- Ft-ot.

állapítható meg.

A krízis helyzet kezelésére adható rendkívüli települési segély évente két alkalommal adható.

(2) A támogatás kérelemhez csatolni kell az elemi kárral kapcsolatosan a kár mértékét megállapító hivatalos iratokat (pl.: kárfelvételi jegyzőkönyv), krónikus betegség esetén a házi vagy szakorvos által kiállított igazolást a betegség fennállásáról.

(3) A támogatás elbírálásánál az egy főre eső jövedelmet a Képviselő-testület nem vizsgálja.

(4) A támogatás iránti kérelmet hivatalhoz kell beterjeszteni, a kérelemben részletesen indokolni kell a segély szükségességének okát.

14. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg azon személy részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti és családjában az egy főre eső jövedelem a 100.000,-Ft-ot nem haladja meg.

(2) A szociális ellátás iránti kérelem elbírálását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 120.000,- Ft

(4) A rendkívüli települési támogatás - a hozzátartozó eltemettetéséhez való hozzájárulás - összege 20.000,-Ft.

2. Köztemetés

15. § (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

 • a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.

(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

(4) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el.

(5) A közköltségen történő eltemetésnél a helyben szokásos legolcsóbb temetési szertartás szerint kell eljárni, melyet az önkormányzat rendel meg a temetkezési vállalkozótól.

A költségcsökkentés érdekében köteles a köztemetés lebonyolítására – sírásás, temetés, stb. – közhasznú dolgozókat biztosítani.

A polgármester egyedi esetekben kérheti az egyházak közreműködését térítésmentesen a temetési szertartás lebonyolításában.

(6) Ha az elhunytnál értéket képviselő ingóság (óra, ékszer, biztosítási kötvény, készpénz, stb.) található úgy arról tételes leltárt kell készíteni és az ingóság megőrzéséről – a jogosult részére történő átadásig – gondoskodni kell.

3. Szociális étkeztetésre

16. § (1) Az étkeztetést kérelemre az önkormányzat a konyháján biztosítja. Az önkormányzat a kérelem elbírálásának jogát a Polgármesterre ruházza. Az étkeztetés háromféle módon történik: helyben fogyasztással, elvitellel, házhoz szállítással.

(2) Az étkeztetés térítési díját, a jövedelmi szempontokat figyelembe véve a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 • a) Koruk
 • b) Egészségi állapotuk
 • c) Fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük
 • d) Szenvedélybetegségük vagy
 • e) Hajléktalanságuk miatt.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott személy:

 • a) tartósan akkor nem képes gondoskodni az étkeztetésről, ha olyan lakásban él, ami alkalmatlan arra, hogy napi rendszerességgel megoldható legyen a lakásban a főzés,
 • b) átmeneti jelleggel az étkeztetésről akkor nem tud gondoskodni, ha nincs főzésre alkalmas eszköze. Ebben az esetben az ellátást határozott időre kell biztosítani.

(5) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkeztetésről gondoskodni.

(6) Az (5) bekezdés alapján kora miatt az az igénylő részesíthető étkeztetésben, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. Az (5) bekezdés alapján egészségi állapota miatt az az igénylő részesíthető étkeztetésben, aki önellátásra képtelen, vagy ágyhoz kötött fekvőbeteg.

(7) Az étkeztetés iránti kérelmek elbírálásához környezettanulmányt kell készíteni a kérelmező lakásán. Az étkeztetés iránt benyújtott kérelmeket ki kell egészíteni azzal, hogy az ellátást milyen okból kéri. Ha a kérelmező ápolt és reá való tekintettel ápolási díjat folyósítanak, étkeztetésre nem jogosult.

(8) A határozatlan időre megállapított étkeztetésre való jogosultságot évente felül kell vizsgálni.

(9) Az önkormányzat a településen élő lakosok részére lehetőséget biztosít a fenntartásában működő konyháján az étkeztetés igénybevételére „vendégebéd” biztosításával, mely iránti igényt a Konyha vezetőjénél lehet jelezni az étkezést megelőző napon.

(10) A konyhán megrendelt ebéd házhoz szállítását kérelemre a Polgármester engedélyezi.

(11) Az ebéd házhoz szállítását azok kérhetik, akiknek az egészségi állapota nem teszi lehetővé az ebéd helyben elfogyasztását vagy házhoz szállítását. Ha a kérelmező ápolt és reá való tekintettel ápolási díjat folyósítanak meleg ebéd házhoz szállítására nem jogosult.

(12) Az ebéd házhoz szállítása szociális kedvezmény, amiért a szolgáltatás igénybe vevőjének jövedelme alapján térítést kell fizetni.

(13) A meleg ebéd házhoz szállításának térítési díját a 1. melléklet tartalmazza.

(14) A házhoz szállítás térítését az ebéd térítés befizetésével egyidejűleg kell megfizetni.

(15) Az ellátásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni.

17. § (1) A Képviselőtestület a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésére a koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérésére Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.

(2) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

 • a) Móra Ferenc Általános Iskola Igazgatója,
 • b) Micimackó Napköziotthonos Óvoda vezetője,
 • c) Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
 • d) Védőnő,
 • e) Prügy Községi Szociális Szolgáltató Központ Taktaszada Község Családgondozója,
 • f) Polgármester,
 • g) Jegyző,
 • h) Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke,

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § (1) Ez a rendelet 2015.03.06-án 13 órától lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Nem állapítható meg e rendelet alapján szabályozott település támogatási támogatás lakásfenntartásra annak a személynek, akinek az Szt. 2015.február 28.napján hatályos 38. §(2) és (5) bekezdésében foglaltak alapján megállapított lakásfenntartási támogatásra való jogosultsága fennáll.

(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/1999. (II.9.) és az azt módosító 3/2000.(II.21.), 7/2002.(III.04.), 10/2003. (VII.02.), 19/2003.(XII.08.), 1/2004.(II.02.), 14/2004.(VII.06.), 10/2005.(X.19.), 23/2005.(XII.20.), 6/2006.(V.30.), 5/2007.(III.09.), 8/2007. (VI.28.), 12/2007.(XI.28.), 21/2008.(XII.18.), 15/2009.(XI.26.), 23/2009.(XII.27.), 5/2010.(IV.23.), 1/2011.(I.25.), 10/2011.(VI.29.), 1/2012.(II.01.), 1/2012.(01.27.), 18/2013.(XII.20.) önkormányzati rendeletek.

1. melléklet a 3/2015. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Térítési alap

Szociális étkeztetés: ÁFÁ-val növelt összeg:369,-Ft + ÁFA (27%) =469,-Ft

Ebéd kiszállítása : ÁFÁ-val növelt összeg: 52,-Ft +ÁFA (27%) = 66,-Ft

kérelmező jövedelme

Térítés: a térítési alap %-a

ebéd térítési díj Ft

ebéd kiszállításának díja Ft

89.005 felett

100%

469

66

78.596 – 89.005

80%

375

53

68.186 – 78.595

70%

328

46

57.776 – 68.185

60%

281

40

44.501 – 57.775

50%

235

33

34.091 – 44.500

40%

188

26

29.671 – 34.090

30%

141

20

29.670 alatt

25%

117

17

Jövedelemmel nem rendelkezők esetében ingyenes

Egy ebéd házhoz szállítása: 260,-Ft/óra

Egy ebéd házhoz szállítása 15 percet vesz igénybe, ennek díja:66,-Ft.