Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete Gölle Község Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 01 - 2016. 12. 01

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) számú rendeletének módosításáról


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 2/2016. (II.19.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                      186.131E Ft                       225.542 E Ft-ban,

7   aa) működési költségvetési bevételét             155.191E Ft                       171.781 E Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét               30.940E Ft                         53.761 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                       155.191E Ft                       225.542 E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását               155.191 EFt                        171.781E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                          50.237E Ft                           59.273 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                13.694E Ft                         14.914 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                            76.222 E Ft                         83.596 E Ft,


- ellátottak pénzbeli juttatásai                      8.142 E Ft                           8.142 E Ft,

- speciális célú támogatások                        1.150 E Ft                           1.150 E Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                             0 E Ft                                  0 E Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         30.940 E Ft                           53.761 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                       66.987 E Ft                  66.987 E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                              E Ft                              E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                         E Ft                              E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát E Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0E Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg .tám 20.000 E Ft                   20.000E Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3.§


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 6..sz .melléklet helyébe jelen rendelet 3.számú melléklete lép


5.§

Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 7 számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép

6.§


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 16számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép
II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gölle,2016. november 29.Kovács Ernő                                                           Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2016.november 30.. napján kihirdetésre került


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek