Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.2.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V.02.) önkormányzati rendelete Gölle Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.19.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 03 - 2016. 05. 03

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2016. (V.02.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.19.) számú rendeletének módosításáról


Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 2/2015. (II.19.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                     111.651 E Ft                        230.810E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét              152.512 E Ft                        185.576E Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét           29.200 E Ft                         45.234 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                      181.712 E Ft                        266.671E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását              152.512 E Ft                        221.437E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                         51.045 E Ft                         89.552 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok               13.708 E Ft                         17.586 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                            67.925 E Ft                         77.362 E Ft,


- ellátottak pénzbeli juttatásai                      6.387 E Ft                          10.559E Ft,

- speciális célú támogatások                        8.136 E Ft                            8.069E Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                             0 E Ft                                  0 E Ft,

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         29.200 E Ft                            45.234 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                       70.061 E Ft                  70.061 E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                  65.861 E Ft                  65.861 E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát               4.200 E Ft                    4.200 E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  35.861 E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 31.661 E Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 4.200 E Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám     5.000 E Ft                    5.000 E Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

3.§


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat költségvetési felhalmozási kiadásait tartalmazó 6.sz.és 7.sz. melléklet helyébe jelen rendelet 3. és 4. számú melléklete lép.

5.§


Az önkormányzat összevont költségvetését mérlegszerűen tartalmazó 14. melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

6. §


A Közös Hivatal költségvetését mérlegszerűen tartalmazó 15. melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

7. §


A Göllei Napköziotthonos Óvoda költségvetését mérlegszerűen tartalmazó 16. melléklet helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

8.§

Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi

                                                                eredeti                    módosított


a) általános tartalékát                        5.111 E Ft              8.432 E Ft -tal,

b) működési céltartalékát                    200 E. Ft                200 E. Ft -tal,

c) felhalmozási céltartalékát                    0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

ca) felújítási céltartalékát                     0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

cb) beruházási céltartalékát                  0 E. Ft                     0 E. Ft -tal

 hagyja jóvá.

II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


9. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Gölle, 2016. április 30.Kovács Ernő                                                           Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2016.május 02. napján kihirdetésre került

.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek