Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2017. 05. 31 - 2019. 10. 15

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének


5/2017. (V.30) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk.(2) bekezdédsében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34.§ (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143.§ (4)bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.


Az önkormányzat 2016. évi bevételeit 302.876 ezer Ft-ban, kiadásait 212.565 ezer Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                      302.876 ezer Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                        212.565 ezer Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                         33.929 ezer Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                            26.566 ezer Ft


  • működési célú bevétel                                                                   268.947 ezer Ft
  • működési célú kiadás                                                                    185.999 ezer Ft

                       ebből:     

  • személyi jellegű kiadások                                                                  71.017 ezer Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                          16.436 ezer Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                      51.501 ezer Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                             11.096 ezer Ft
  • speciális célú támogatások                                                                4.024 ezer Ft  


2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 66.128 ezer Ft-ban, azaz Hatvanhatmillió-egyszázhuszonnyolcezer forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A képviselő-testület a felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.


5. §


A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásai címet a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §.


A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.8. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2014. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


9. §.


A képviselő-testületnek 2016. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.10. §


(1) Ez a rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.


Gölle, 2017. május 29. nap.
Kovács Ernő                                                 Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

  polgármester                                                                    jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző