Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (XII.6.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XII.06.) önkormányzati rendelete Gölle Község Önkormányzata 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 07 - 2017. 12. 07

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017. (XII.06.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzata 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) számú rendeletének módosításáról


Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 2/2017. (II.19.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                   206.985.978Ft                    284.270.615Ft-ban,

7   aa) működési költségvetési bevételét         174.204.796Ft                    181.957.149Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét            32.781.182Ft                    102.313.466Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                   206.985.978Ft                    284.270.615Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását            157.283.840Ft                    181.957.169Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                     58.367.630Ft                      75.212.153  Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok           13.225.120Ft                         13.225.120 Ft,

- dologi jellegű kiadások                         70.215.643Ft                       73.549.069Ft,


- ellátottak pénzbeli juttatásai                   7.858..000Ft                         9.387.080Ft,

- speciális célú támogatások                        600.000 Ft                           600.000 Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                                   Ft                                  0 E Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         49.702.138 Ft                     102.313.466 Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                                       Ft                                 Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                                  Ft                                 Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                             Ft                                 Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát                              Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát

Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0E Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg .tám 10.000.000 Ft           10.000.000 Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3.§


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat költségvetési fejlesztéseit  tartalmazó 6.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 3.számú melléklete lép

5.§

Az önkormányzat felújítási kiadásait bemutató 7.sz.melléklet helyébe ezen rendelet 4.sz melléklete lép.

6.§

Az önkormányzat EU forrásból finanszírozott támogatásai 9.sz.melléklet helyett ezen rendelet 5.számú melléklete lép.

7.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz.melléklet helyébe jelen rendelet 6.számú melléklete lép.

8.§.

Az önállóan működő Göllei Közös Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazó 15.sz.melléklet helyébe ezen rendelet 7.számú melléklete lép


9.§

Az önkormányzat önállóan működő Göllei Napközi Otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 16.melléklet helyébe ezen rendelet 8.számú melléklete lép.

II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


10. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Gölle,2017. december 07.Gölle,2017.december 05.Kovács Ernő                                                           Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017.december 06. napján kihirdetésre került


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző