Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (VI.11.) önkormányzati rendelet

4/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2018. 06. 12

4/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairólGölle Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §  (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Göllei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő egyeztetést követően a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

  1. §

 A rendelet megalkotásával Gölle Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) célja, hogy a helyi társadalmi, művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével  – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg a településen ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátásának formáját, módját és mértékét. 

  1. §

Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában résztvevő intézmények és szervezetek támogatását.


A közművelődési alapszolgáltatások köre

  1. §

(1) Az önkormányzat feladatának tekinti a közművelődési feltételek biztosítását. Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek   megteremtéséről.

(2) Az önkormányzat  az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat  szervezi meg:

 Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.A    közművelődési feladatellátás  formája


4. §

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési alapszolgáltatást az általa fenntartott közösségi  terek működési keretei között biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő alábbi közösségi  színtereket  működteti:

  1. Kultúrház (7272 Gölle Árpád u 3.)
  2. Községi könyvtár (7272 Gölle, Árpád u. 23.)
  3. Fekete István Emlékház (7272 Gölle, Árpád u. 1.)
  4. Csonka Sándor képtár (7272 Gölle, Petőfi u. 2/a)
  5. Civil ház (7272 Gölle, Árpád u. 65.)

5.§

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátására közművelődési megállapodást köthet  olyan  jogi vagy természetes személlyel, amelynek alapító okirata szerinti alaptevékenysége összhangban van e rendeletben meghatározott feladatokkal.

(2) A könyvtári szolgáltató hely működtetése a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtárral kötött külön megállapodás alapján történik.


6.§


Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:

a) köznevelési-közoktatási intézményekkel,

b) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

c) az egyházzal,

d) közművelődési feladatellátást vállaló magánszemélyekkel,

e) közművelődési  feladatokat ellátó járási, megyei, országos intézményekkel, civil szervezetekkel

f) a Göllei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.


7.§

(1) A közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési jogkört a képviselő-testület gyakorolja, valamint ellátja a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak keretében:

  a) meghatározza a közösségi színterek használatának szabályait,

  b) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színterek fenntartásához szükséges  személyi , tárgyi és anyagi feltételeket.


(3) Az Önkormányzat biztosítja  a Kultúrház  fenntartását és  ingyenes használatát a településen működő civilszervezetek összejövetelei, rendezvényei számára, amennyiben a rendezvények nem haszonszerzési célból szerveződnek.


8.§


Az Önkormányzat  a  közművelődési alapszolgáltatáson felül – nem kötelező feladatként -  támogatja a helyi közművelődési tevékenységet  az alábbi formákban:    


a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget     és  életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése,

b)   a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak  feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

                  c)   az egyetemes ,  a nemzeti   kultúra értékeinek megismertetése, az   ünnepek  kultúrájának gondozása,

                 d)  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének   támogatása,

e)    a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,  érdekérvényesítésének segítése,

     f)    a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

     g)   egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása.


9.§


Az  Önkormányzat   éves   közművelődési program alapján szervezi a közművelődési feladatellátást, illetve a közösségi színtér működtetését.10.§


Az Önkormányzat  tájékoztatja a település lakóit a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében   biztosítja, hogy a közművelődési programok a helyi hirdetőtáblákon, valamint az önkormányzat honlapján elhelyezésre kerüljenek.


A közművelődési feladatok finanszírozása


11.§

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait a költségvetésből finanszírozza. Ennek forrása lehet:

   a) központi költségvetési támogatás,

b) pályázati úton elnyerhető támogatás,

   d) saját bevétel

e) a költségvetésen kívüli egyéb forrás.


(2) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatként meg nem határozott feladatra egyedi támogatást biztosíthat, amely nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok megvalósítását.

(3)  Az Önkormányzat az éves önkormányzati támogatás mértékét a mindenkori költségvetési rendeletben határozza meg.


Záró rendelkezések


12.§


  1. Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közművelődésről szóló  7/2003.(VI.30.)  önkormányzati rendelet   hatályát veszti.

Kovács Ernő sk.                                                                 Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet sk.

polgármester                                                                                          jegyzőZáradék

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Gölle,2018. június 11.


                                                                            Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                                                                                      jegyző