Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014 (XII.12.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Gölle Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.05.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 12. 15 - 2014. 12. 15

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.05.) számú rendeletének módosításáról


Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 4/2014. (II.05.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                     119.505 E Ft                       178.672 E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét              105.505 E Ft                       145.018 E Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét           20.400 E Ft                         29.504 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                      167.178 E Ft                       225.796 E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását              150.778 E Ft                       190.292 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                         48.346 E Ft                         69.266 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok               13.267 E Ft                         16.443 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                            72.758 E Ft                         75.747 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                      4.399 E Ft                         12.517 E Ft,

- speciális célú támogatások                        1.150 E Ft                            1150 E Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                             0 E Ft                                  0 E Ft,

- támogatásértékű működési kiadás             3.613 E Ft                                               7.227 E Ft


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         16.400 E Ft                            35.504 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                       47.673 E Ft                  47.673 E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                  45.273 E Ft                  45.273 E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát               2.400 E Ft                    2.400 E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  37.673 E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 31.273 E Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 6.400 E Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám   10.000 E Ft                  10.000 E Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3. §

Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait részletező 6. melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

5. §

Az önkormányzat felújítási kiadásait részletező 7. melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

6. §

A Közös Hivatal költségvetését mérlegszerűen tartalmazó 10. melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

7. §

A Göllei Napköziotthonos Óvoda költségvetését mérlegszerűen tartalmazó 11. melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

8. §

Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 16. melléklet helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

9. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi

                                                                eredeti                    módosított


a) általános tartalékát                        7.245 E Ft              7.392 E Ft -tal,

b) működési céltartalékát                        0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

c) felhalmozási céltartalékát             6.400 E. Ft                550 E. Ft -tal,

ca) felújítási céltartalékát              6.400 E. Ft                550 E. Ft -tal,

cb) beruházási céltartalékát                  0 E. Ft                     0 E. Ft -tal

 hagyja jóvá.

II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


10. §.

(1) Ez a rendelet 2014. december 15. napján lép hatályba.


Gölle, 2014. december 11.Kovács Ernő                                                           Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2014. december 12. napján kihirdetésre került.

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző