Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015(IV.1..) önkormányzati rendelete

a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről

Hatályos: 2018. 11. 29

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1.§


(1) A rendelet célja, hogy Győrszemere község közigazgatási területén a tűzvédelmi, tűzmegelőzési szakmai célok érvényre juttatása érdekében a tűzgyújtási tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Győrszemere község közigazgatási területén belül a nem külterületi helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tulajdonos, vagy azt használó természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli társaságokra.

II. Értelmező rendelkezések

2.§


(1) A rendelet alkalmazása céljából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő vagy nem alkalmas növényi maradvány( fű, fa, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok- továbbiakban együtt: kerti hulladék.)

(2) A helyben történő égetés alatt a telken belüli területet kell érteni, közterületet erre a célra igénybe venni tilos!

III. Szabadtéri tűzgyújtás és a kerti hulladék égetésének szabályai

3.§


(1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával lehet.

(2) A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással ( komposztálással) történik.

(3) A helyben történő kerti hulladék égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi jogszabályok szigorú betartásával, cselekvőképes nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotban, a környezet, illetve a környezetben lakók zavarása nélkül végezhető el.

(4) Nagymennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos!

(5) Az égetés során csak a helyben keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg, más helyről égetés céljára hulladék nem szállítható be. A égetés folyamatának gyorsítása céljából éghető folyadék ( pl. benzin, gázolaj, pb. gáz stb.) használata tilos!

(6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális-,ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot.(pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, permetszer vagy ezek maradékait és csomagoló anyagait).

(7) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagoktól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy az égetés arra veszélyt ne jelenthessen.

(8) Az égetési tevékenység végzése során tilos a tüzet felügyelet nélkül hagyni, az égetés befejezése után a tüzet el kell oltani, földtakarással kell ellátni, úgy, hogy a tűzgyújtás helyén a tűz feléledésére, továbbterjedésére alkalmas parázs ne maradhasson.

IV. Az égetés időpontja

4.§


(1) A kerti hulladék nyílttéri égetése éven át hétfőtől-szombatig, naponta 9 -18 óra között lehetséges.

(1a) A kerti hulladék nyílttéri égetése tilos ünnep- és munkaszüneti napokon.

(2) Tilos az égetés párás, ködös, esős időben vagy erősen szeles időjárás esetén.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés abban az esetben, ha a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom van érvényben

VI. Záró rendelkezések

5.§


Ezen a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.


Győrszemere, 2015. 0. 31.                        Horváth Gyula                                               Horváth Sándor

                        polgármester                                                        jegyzőA rendelet kihirdetve:

Győrszemere, 2015. 04. 01.Horváth Sándor

jegyző